ЗМІСТ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 

Загрузка...

МОВОЗНАВСТВО ЯК НАУКОВА ДИСЦИПЛІНА . . . .3

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ МОВИ        18

МОВА ЯК НАЙВАЖЛИВІШИЙ ЗАСІБ

СПІЛКУВАННЯ  23

ПИСЬМО              30

ФОНЕТИКА          34

ФОНОЛОГІЯ        35

ЛЕКСИКОЛОГІЯ (I)            44

ЛЕКСИКОЛОГІЯ (II)           53

ЛЕКСИКОЛОГІЯ (III)         62

ГРАМАТИКА. МОРФОЛОГІЯ        67          

ГРАМАТИКА. СИНТАКСИС          73

КЛАСИФІКАЦІЯ МОВ СВІТУ         83

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ             90

ТЕСТИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ    94

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ            100

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

А.Е. Левицький

А.В. Сингаївська

Л.Л. Славова

Навчальний посібник

Керівник видавничих проектів Б. А. Сладкевич

Редактор Л.І. Єросова

Верстка О.А. Клевцова

Дизайн обкладинки Б. В. Борисов

Підп. до друку 14.11.2005. Формат 60х84/16.

Папір офсетний. Друк офсетний.

Ум.друк.арк. 5,5.

Видавництво “Центр навчальної літератури”

вул. Електриків, 23

м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63, 428-72-81, 428-72-83

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com

сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК №1014 від 16.08.2002