Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ТЕСТИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ : Вступ до мовознавства : Бібліотека для студентів

ТЕСТИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 

Загрузка...

№ 1

1.             Назвіть основні етапи передісторії письма.

2.             У чому заключається основна функція звуків мовлен-ня?

3.             Чим відрізняється система від простого набору еле-ментів?

4.             Як Ви розумієте асиметричність мовного знака? Назвіть форми її прояву.

5.             Яку властивість мовного знака видно з зіставлюваних слів: рос. время, англ. Time, нім. Zeit?

№ 2

1.             Чи можливий стрибкоподібний розвиток мови, і якщо ні, то чому?

2.             Якій стороні знака властива лінійність?

3.             Перерахуйте етапи розвитку письма.

4.             Чи впливає довжина звукового вираження на тип оди-ниці?

5.             Як називаються функціонально важливі звукові озна-ки?

№ 3

1.             Чи існують спеціальні органи мовного спілкування?

2.             Одиниці одного чи різних рівнів знаходяться в ієрархічних відношеннях?

3.             Що говорить про співвідношення між планом виражен-ня та планом змісту зіставлення співпадаючих за зна-ченням слів: рос. чёрный, англ. Black, нім. schwarz?

4.             Як співвідносяться один з одним звук мовлення та фо-нема?

5.             Чи використовується піктографія в теперішній час?

ТЕСТИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

№ 4

1.             Що виникає внаслідок нейтралізації фонологічних по-зицій?

2.             Які сучасні мови використовують ідеографію як суча-ний вид письма?

3.             Яка різниця між словами петух и кукареку, кошка и мяу, гавкать и лаять з точки зору відношення між пла-ном вираження та планом змісту?

4.             Наведіть приклади корелятивних пар фонем.

№ 5

1.             Назвіть найважливіші функції мови. Чи всі одиниці мо-ви є знаками?

2.             Фонема — це ідеальна чи матеріальна одиниця мови?

3.             Назвіть найбільш розповсюджені алфавіти.

4.             Назвіть два основних види синонімів.

5.             Як виявляється категорія відмінку в словах: вчераш-ним, зимней, молодой ?

№ 6

1.             Чому зіставлення таких словоформ, як беру и возьму, много и больше, свідчить про довільності (умовності) мовного знака?

2.             Чому мова — це гетерогенна (неоднорідна) система?

3.             Чи змогла б існувати “безмовна” людина?

4.             Яка основна функція слова?

№ 7

1.             У чому проявляється динамічність мовної системи?

2.             Яка одиниця мови є знаком?

3.             Чи є мова єдиним засобом спілкування?

4.             У чому різниця між диференційними та інтегральними ознаками фонеми?

№ 8

1.             Що говорить про відношення між планом вираження та планом змісту зіставлення співпадаючих за значенням звуконаслідувальних слів: рос. гав-гав, нім.wau-wau?

2.             Чому мовна система є системою систем?

3.             Перерахуйте принципи, на основі яких можуть бути по-будовані орфографічні правила.

4.             Чому жодна мова не користується фонетичним прин-ципом орфографії як єдиним?

№ 9

1.             Яка основна функція речення?

2.             Які причини виникнення писемності?

3.             Які види транскрипції Вам відомі?

4.             Наведіть приклади слів, в яких більш очевидна уза-гальнююча роль слова.

№ 10

1.             Чому мову не можна уподібнити живому організму?

2.             Які мови користуються латинським алфавітом?

3.             Чи всі одиниці мови є знаками?

4.             Чим відрізняється система від простого набору еле-ментів?

№ 11

1.             У чому полягає знакова сутність слова?

2.             На основі якого принципу об’єднуються слова в семан-тичні поля?

3.             У чому різниця між активною и пасивною лексикою?

4.             Назвіть основні властивості граматичних значень, які відрізняють їх від лексичних.

5.             Чим словосполучення відрізняється від речення?

ТЕСТИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

№ 12

1.             Перерахуйте основні властивості речення, що відрізня-ють їх від інших структурних одиниць мови.

2.             Чи можуть граматичні значення бути індивідуальни-ми? Якщо ні, то чому?

3.             Чому слова, що належать до різних частин мови, не мо-жуть бути синонімами?

4.             На які два типи можна розділити слова, які вийшли з ужитку.

№ 13

1.             За яких умов словесний наголос може бути граматич-ним засобом вираження граматичних значень?

2.             Що таке варваризми?

3.             Як Ви розумієте термін “словникова калька”?

4.             З реалізацією яких функцій мови пов’язано речення?

№ 14

1.             Які види синтаксичного зв’язку здійснюються за допо-могою слова?

2.             Перерахуйте відомі Вам синтетичні та аналітичні засо-би вираження граматичних значень.

3.             Як називається основне слово синонімічного ряду?

4.             Чи існує полісемія у мові та мовленні?

№ 15

1.             Які види семантичного переносу значення Ви знаєте?

2.             Назвіть основні види синонімів.

3.             Що таке неологізми?

4.             Що таке суплетивізми?

№ 16

1. Яким чином можна встановити наявність будь-якої граматичної категорії у певній мові?

2.             Чи розрізняються словникові статті в різних словни-ках?

3.             У чому полягає різниця між узгодженням та керуван-ням?

4.             Часто бувають у мові абсолютні синоніми?

5.             Чим відрізняється омонімія від полісемії?

№ 17

1.             Яку роль у мовленні відіграють синоніми?

2.             Як пояснити неспівпадання граматичних категорій то-тожніх розрядів слів у різних мовах?

3.             Які основні функції порядку слів у реченні?

4.             Як називається основне слово синонімічного ряду?

№ 18

1.             Які основні функції інтонації в реченні?

2.             Що таке частотні словники?

3.             Перерахуйте відомі Вам синтетичні засоби вираження граматичних значень.

4.             Що зближує полісемію та омонімію?

№ 19

1.             Що таке омографи?

2.             Перерахуйте типи запозичень.

3.             У чому різниця між антонімами словниковими та кон-текстними (мовленнєвими)?

4.             Чи обов’язкова пряма відповідність між логічною та граматичною структурою речення?

№ 20

1.             Назвіть структурні типи простого речення. Що лежить в основі цієї классифікації?

2.             Що таке “пуризм”? За що боролись и борються “пурис-ти”?

ТЕСТИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

3.             Чи до одного типу відносяться синоніми: есть — жрать, лицо — морда?

4.             Які причини табуювання слів?

№ 21

1.             Як називаються односкладові безпідметникові речен-ня?

2.             У чому основна різниця між прямими и переносними значеннями слова?

3.             На основі якої ознаки слова об’єднуються в семантичні поля?

4.             Чим відрізняється аглютинація від фузії як двох різно-видностей афіксації?

№ 22

1.             Чи існують слова без лексичного значення?

2.             Що таке нульовий граматичний показник?

3.             Чим відрізняється просте речення від складного?

4.             Якими мовними засобами може виражатись мо-дальність?

№ 23

1.             Дайте приклади гіперо-гіпонімічних відношень.

2.             У яких відношениях один до одного знаходяться грама-тичні форми однієї й тієї самої категорії?

3.             У чому причина появи штучних мов?

4.             Що таке суплетивізм ?