Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ГРАМАТИКА. СИНТАКСИС : Вступ до мовознавства : Бібліотека для студентів

ГРАМАТИКА. СИНТАКСИС


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 

Загрузка...

Синтаксис починається там, де ми виходимо за межі слова та стійкого сполучення слів. Словосполучення визначається як будь-яке поєднання двох або більше повнозначних слів, що характеризується наявністю між ними формально вираженого смислового зв’язку.

Слова в словосполученні можуть об’єднуватись як рівно-правні і нерівноправні. Залежно від цього розрізняємо сурядні й підрядні словосполучення.

Сурядне словосполучення — це смислове й граматичне об’єднання двох або більше повнозначних слів як граматично рівноправних. Підрядне словосполучення — це смислове й граматичне об’єднання двох або більше повнозначних слів як граматично нерівноправних: одне — головне, друге — залежне. Між словами в підрядному словосполученні існують такі типи зв’язку: узгодження, керування, прилягання, замикання, іза-фет, інкорпорація. Речення — основна комунікативна одиниця мови. Речення виражає закінчену думку. Речення — це осмис-лене сполучення слів або окремого слова, граматично й інто-наційно оформлене як відносно закінчена комунікативна цілісність.

Ознаки речення: комунікативність, модальність, предика-тивність. У реченні виділяють члени речення. Кожне речення має одну або більше синтаксичних основ. Синтаксична основа може розширюватись другорядними членами речення, які, в свою чергу, можуть уточнюватись.

У реченні виділяються члени речення. Член речення — це повнозначне слово або сполучення слів, що становить найко-ротшу осмислену відповідь на якесь питання в реченні. За бу-довою речення поділяють на два основні типи: прості речення і складні речення.

Речення — це та мовна оболонка, у формі якої вербалізова-на людська думка. У те саме речення можна вкласти різний зміст залежно від його актуального членування, тобто виділення необхідної частини (того, про що говориться) й інформативної (того, що повідомляється). Актуальна інфор-мація передається лінійно-динамічною організацією речення, тобто послідовністю його елементів та місцем логічного наго-лосу, а також використанням інших граматичних та лексич-них засобів, що зумовлюють членування речення на дві взаємно співвіднесені частини — так звані тему та рему.

Тема — це те, що слугує відправною точкою для розгор-тання актуальної інформації, і що, як правило, але не завжди, відомо адресату повідомлення. Рема — це те, що повідо-мляється про тему, що складає “ядро” та основний зміст вис-ловлення.

Речення протиставляється слову та словосполученню за формою, значенням та функціями. У широкому смислі це будь-яке — від розгорнутої синтаксичної побудови до окремо-го слова або слоформи — висловлювання (фраза), узагальнен-ня про щось, розраховане на слухове або зорове сприйняття. Залежно від мети повідомлення речення може бути роз-повідним, питальним або спонукальним. При прагматичному підході до речення як до одиниці, що володіє формозміною, можлива більш детальна класифікація речення за метою вис-ловлювання, яка охоплює також речення зі значенням умов-ності, бажаності, зобов’язання. Речення має значний прагма-тичний потенціал. Мова надає мовцю (або тому, хто пише) різноманітні можливості виразити у реченні своє ставлення до предмета мовлення (включаючи автора), до ситуації, про яку повідомляється (включаючи саму ситуацію спілкування), до адресата. Ця прагматична тріада, яка реалізується у різних ре-ченнях повністю або частково, взаємодіє з його семантичною структурою, робить речення мовною одиницею, що володіє глибокою і неоднорівневою смисловою будовою.