Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ВПРАВИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ : Вступ до мовознавства : Бібліотека для студентів

ВПРАВИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 

Загрузка...

1.             Нижче виписані групи слів, які позначають схожі або

навіть однакові предмети:

плетень — частокол — ограда перчатки — рукавицьі клюв — рьіло сад —роща постель — логово.

Поясніть, яка ознака лежить в основі кожної з цих назв.

2.             Користуючись словниками, з перерахованих слів ви-

беріть найбільш багатозначні та вкажіть причини їх високої

багатозначності.

Укр.: авторитет, агент, актив, біржа, відміна, дружина, земля, чистий, сидіти, зелений, хліб, трава, чорний.

Рос: чистьій, смотреть, стоять, тяжельій, легкий, сидеть, черньій, хвастать, прикарманить, зеленьій, ходить, розовьій, лиловьій, браниться, плут, рука, плохой, бить, свистеть, хлеб, трава, век, мокрьій, закат.

Англ.: order, fellow, party, joy, man, novel, reader, change, time, give, get, valley, room, hard, way, poor, book, break, place, empty, black, bring.

Нім.: Arbeit, Arm, gehen, lachen, Land, Abend, sprechen, drin-gen, Wasser, schwarz, genug, lassen, A^dchen, Papier, Sonne, bnngen, sitzen, vergessen, Tisch, bleiben, Jung, wichtig, Kampf, schlagen.

Лат.: area, cado, novus, aridus, arma, humilis, ars, communis, denique, pars, manus, do, fatum, habeo, liber, forma, muto, secun-dus, memoria, nomen, traho, verto, orbis, fero, limen, moveo, con-stituo, conscientia.

3.             Вкажіть відмінність лексичних значень слів від понять.

Укр.: Сіль — білий кришталевий порошок, з гострим сма-

ком, використовується як необхідна приправа до їжі.

ЛЕКСИКОЛОГІЯ (I)

Сіль — хімічна речовина, у якій щілинні атоми кисню заміщені атомами металів.

Рос: Вода — прозрачная жидкость, без цвета и запаха, об-разующая реки, моря и другие водоемы, использующаяся че-ловеком как питье и составная часть пищи.

Вода — жидкое вещество, представляющее собой соедине-ние водорода и кислорода, температура плавления — ноль гра-дусов, температура кипеня — сто градусов, удельный вес — 1, способна растворять в себе другие вещества.

4. Прочитайте наступний текст та знайдіть у ньому терміни, поясніть їхнє значення.

Укр. У центрі атома є досить важка частинка, що має по-зитивний заряд, — ядро атома. На значній відстані від ядра (порівняно з його розмірами) по певних орбітах рухаються електрони.

Щоб уявити собі скільки “порожнього” місця в атомі, мож-на скористатися таким порівнянням: якщо атом збільшити так, щоб ядро мало діаметр 15 ... 20 мм, то відстань від ядра до найближчих електронів у атомі буде дорівнювати кілометру (Коршак Є.В. та ін. Фізика 8 кл.: Підручник для середньої за-гальноосвітньої школи / Є.В. Коршак, О.І. Ляшенко, В.Ф. Савченко. — Київ; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2000. — С.79).

Рос. Полные (или собственно) межъязыковые омонимы, т.е. такие слова разных языков, которые совпадают по форме, но совершенно различаются по содержанию, являясь, как пра-вило, результатом случайных фонетических совпадений или основательно стертых этимологических связей. … Межязыко-вые паронимы — это слова, которые в разных языках имеют существенные расхождения предметно-логического содержа-ния, но частично (как правило, на имплицитном уровне) со-храняют общее понятийное сходство, что является результа-том их генетической общности (Манакин В.Н. Сопоставитель-ная лексикология. — К.: Знання, 2004. — С.164-165).

5.             Чому лексичне значення не тотожне поняттю? Чи лек-

сичне значення виражає поняття, чи позначає і вказує на

нього? Які з наведених слів передають поняття, а які — ні:

Ага, гей, Батьківщина, еге, край, киш, киць, но, няв, поча-ток, птаство, студент.

6.             Складіть речення, зберігаючи за словами фіксовані у

“Словнику іншомовних слів” значення.

Аеропорт, академія, акт, актив, акцент, альма-матер, амб-розія, амплуа, аналіз, апарат, гармонія, гуманізм, девіз, дери-вація, ескалація, клас, матерія, метод, онтологія, президія, формація, школа.

7.             З’ясуйте лексичне значення слів та словосполучень,

уведіть їх до складу речень.

Німецька мова: der Aufbau, der АиАІдгег, Agf Aufstand, die Bank, der Held, die Macht, das Ц1, das Recht, der Zug.

Aнглійська мова: book, magazine, material, wealth, untold, from times immemorial.

8.             На основі яких рис схожості розвинулися такі метафо-

ри:

Пам’ять серця, пам’ять землі, світоч науки, срібний голос, світле майбутнє, оновлена земля, дві сторони однієї медалі, тіньова сторона.

ЛЕКСИКОЛОГІЯ (II)