Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ЗВУКОВІ: : Вступ до мовознавства : Бібліотека для студентів

ЗВУКОВІ:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 

Загрузка...

1.             Сигнальні (дзвінки, гудки).

2.             Технічні засоби спілкування (звукозапис, телефон, відеотелефон, радіо).

ГРАФІЧНІ:

1.             Азбука Морзе.

2.             Азбука Брайля.

3.             Ручна азбука для глухонімих. СТЕНОГРАФІЯ (наукова символіка). СПЕЦІАЛІЗОВАНІ СИСТЕМИ СИГНАЛІЗАЦІЇ:

 

1.             Телефонна азбука.

2.             Дорожні знаки.

3.             Морська сигналізація.

4.             Сигналізація прапорцями, ракетами. ТАЙНОПИС (секретні розвідницькі шифри). Невербальні засоби спілкування поділяються на слухові

та зорові.

Походження мови.

Проблема походження мови з давніх часів цікавила люд-ство. У всіх релігіях мова розглядалась як Божий дар.

Відомі “звуконаслідувальна” та “вигукова” теорії, теорія трудових вигуків та ін.

Питання про те, коли і як з’явилася мова, якою вона була на перших етапах розвитку людського колективу, які саме зву-ки тоді вимовлялися, що вони означали і як вони поєднували-ся в одиниці вищих рівнів — ці та багато інших подібних про-блем хвилюють людей з давніх-давен. І, звичайно, немає і не може бути вичерпної відповіді на ці питання. Існують лише здогадки та припущення, які у різні часи висловлювались різними вченими. Надзвичайно складне питання походження людської мови вивчається не лише мовознавством, а й такими науками, як антропологія, зоопсихологія, біологія, етнографія, оскільки проблеми походження мови тісно перетинаються з

проблемами розвитку суспільства, мислення, походження са-мої людини.

Існує багато різноманітних теорій походження мови. Їх можна розділити на дві основні групи:

1)            теорії біологічні;

2)            теорії соціальні. Питання про походження мови постало ще в античному

мовознавстві у рамках більш загальних філософських дис-кусій про сутність мови (питання про правильність імен [назв]). Одне з направлень грецької, а пізніше елліністичної, науки відстоювало натуральний ”природний” характер мови і, відповідно, закономірну, біологічну обумовленість її виник-нення і структури (так звана теорія ”фюсей” — за природою). Ідеалістичні теорії походження мови заперечують її біологічну обумовленість. Учені, які їх розвивають, доводять, що Бог створив людину і дав їй мову, щоб люди могли спілкуватися один з одним.

Біологічні ж теорії пояснюють походження мови ево-люцією людського організму, насамперед, органів відчуття, мовного апарату і мозку. Згідно з біологічними теоріями ви-никнення мови — це результат довготривалого розвитку при-роди.

Учені-ідеалісти, навпаки, дотримуються думки про одно-разовий (божественний) характер походження мови.

Серед біологічних теорій особливо виділяються теорія звуконаслідування і теорія вигуків.

Теорія звуконаслідування (ономатопоетична теорія) по-яснює походження мови тим, що людина імітує звукові (і не-звукові) ознаки об’єктів, які називає. Прибічники цієї теорії, як правило, розуміють звуконаслідування широко — і як наслідування звуком звуку, тобто відображення в звучанні слова звукової ознаки об’єкта-денотата, тобто як власне звуко-наслідування (”бах”,”ква-ква”,”мяу”); і як наслідування зву-ком не — звуку, тобто відображення у звучанні слова якоїсь

МОВА ЯК НАЙВАЖЛИВІШИЙ ЗАСІБ СПІЛКУВАННЯ

певної незвукової ознаки об’єкта-денотата, тобто як звукосим-волізм (наприклад, ”бублик”, ”губа” — з губними звуками, ха-рактерними для позначення чогось круглого, вип’яченого; lieben [нім.](любити) звучать м’яко, приємно). Теорія звуко-наслідування була розроблена стоїками (тобто представника-ми Стої — філософської школи епохи еллінізму. Серед їхніх праць слід особливо відмітити праці Діогена Лаертського, Варрона, трактат богослова Блаженного Августина ”Про діалектику”, праці Секста Емпірика, Аммонія та інших. Не завжди можна зрозуміти кому конкретно із стоїків належать ті чи інші ідеї. Такий підхід до праць стоїків сформувався ще в античності і свідчить про близькість поглядів учених цієї шко-ли. Пізніше теорія звуконаслідування знайшла відображення у працях Ґ.В.Лейбніца, І.Ґ.Ґердера, В. Гумбольдта та інших. Усі вони визнавали існування зв’язку між звуком і значення-ми і визнавали цей зв’язок природним. Противники теорії зву-конаслідування критикували цих учених за те, що вони недо-оцінювали роль соціальних умов виникнення мови, за абсолю-тизацію принципу звуконаслідування. Проте дослідження другої половини ХХ ст. доводять, що звуконаслідування і зву-косимволізм поряд з жестами відігравали важливу роль при виникненні мови.

Вигукова теорія походження мови — пояснює походження мови тими переживаннями, емоціями, які людина відчувала і які реалізувались у спонтанних викриках, вигуках, рефлексах, що у подальшому розвитку набували символічного значення, котре ставало обов’язковим для всіх членів спільноти. При-хильниками такої теорії були В. Штейталь, Ч. Дарвін, О. По-тебня.

Теорія жестів визначає, що мова зароджується як інстинк-тивні рухи, джерело яких лежить в уявленнях і афектах й індивідуальній свідомості. Проте мовою ці виразні рухи можуть стати тільки в суспільстві, де люди живуть в одних і тих самих зовнішніх і внутрішніх умовах. В. Вундт як представник цієї те-орії вважав, що мова жестів (рухи рук і обличчя) існувала пара-лельно. Згідно з цією теорію люди спілкувалися спочатку за до-помогою жестів, які перейшли в знаки, а знаки — у слова.

Соціальні теорії походження мови пояснюють появу мо-ви суспільними потребами, які виникли під час праці і в ре-зультаті розвитку свідомості людини.

У теорії соціального договору (Ж. дю Белле, А. Смітт, Ж.Ж. Руссо) мова розглядається як свідомий витвір людей.

Трудова теорія, або теорія трудових вигуків. Трудову те-орію висунув Л.Нуаре. Її суть в тому, що мова виникла у про-цесі спільної трудової діяльності первісних людей, як засіб оп-тимізації й узгодження цієї діяльності. Подальшого розвитку трудова теорія зазнала у працях К.Бюхера, який писав, що мо-ва виникла у вигляді трудових вигуків, які супроводжували колективну працю.

Магічна теорія (М.Я.Марр) полягає у тому, що суспільством керують обрані особистості (маги), які й дали мову людям.

Марксистська теорія походження мови. Основні положен-ня викладені у роботі Ф.Енгельса “Роль праці в процесі пере-творення мавпи в людину” і детально розвинені К.Марксом і Ф.Енгельсом у німецькій ідеології. Основна думка роботи у нерозривному внутрішньому зв’язку розвитку трудової діяль-ності первісного людського колективу, розвитку свідомості (і психіки взагалі), які формують людину, та розвитку форм і способів спілкування.

Мова виникає як необхідний наслідок розвитку вироб-ництва та інших суспільних відносин у трудовому колективі — люди мають що сказати один одному. І водночас мова служить опорою для виникнення вищих форм психічного відображен-ня, для формування людської особистості. Як писав Ф.Ен-гельс, спочатку праця, а потім разом з нею членороздільна мо-ва стали двома найголовнішими стимулами, під впливом яких мозок мавпи поступово перетворився в людський мозок.