Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕКЛАДУ : Вступ до теорії перекладу : Бібліотека для студентів

ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕКЛАДУ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 

Загрузка...

Переклад - „процес трансформації мовленнєвого утворення на одній мо-ві в мовленнєве утворення на іншій мові при збереженні незмінного значення” (Л. С. Бархударов).

Робоче визначення перекладу

Переклад - це розумова діяльність, процес передачі змісту, висловленого на одній мові, засобами іншої мови та результат цього процесу.

Переклад - „викликаний суспільною необхідністю процес і результат передачі інформації (змісту), вираженої в письмовому або усному тексті на од-ній мові, за допомогою еквівалентного (адекватного) тексту на іншій мові”.

(В. С. Виноградов)

Диференціальні ознаки поняття переклад

1.Переклад-соціальне

явище:

переклад не може виникнути та функціону-вати поза суспільством.

 

2. Переклад - культурне явище:

переклад - частина духовної культури кож-ного народу та джерело розвитку культури всього людства.

 

лінгвістичне

3. Переклад явище:

4. Переклад - естетичне явище:

переклад ґрунтується на мові, перекладач працює з мовою.

у перекладі слова однієї мови не буквально заміняються семантичним еквівалентом ін-шої, а „перевиражаються” найбільш прида-тними образно-мовними засобами.

 

5. Переклад - відображуваль-но-творчий процес:

переклад повинен, з однієї сторони, відобра-зити оригінал, який, у свою черг– , є відобра-женням відображення, з іншої, перевід -творити оригінал.

 

6. Переклад - не тільки ре-продуктивний, але й продук-тивний творчий процес:

7. Переклад - історичне явище:

у перекладі беруть участь усі духовні сили людини: інтелект, інтуїція, емоції, уява, во-ля, пам’ять і т. ін.

переклад появляється в певну історичну епоху, існує на певному етапі історичного розвитку та трансформується разом зі змі-нами суспільних, культурних та інших тра-дицій.

Визначення поняття переклад з урахуванням аспектів дослідження

1)            Гносеологічний підхід:

2)            Інтерпретація перекладу як результату перекладацької діяльності:

3)            Інтерпретація перекладу як процесу:

переклад є адекватне відбиття та творче перетворення оригіналу.

переклад - аналог оригіналу, створений у новій суспільній, культурній і мовній реа-льності.

переклад - це специфічна усна або письмо-ва діяльність, спрямована на перестворення існуючого на одній мові усного або письмо-вого тексту (твору) на іншу мову на основі інваріантності змісту, а також авторської ав-тентичності.

(А. Лілова)

Теоретичній вимозі лінгвістичної дефініції відповідає останнє визначен-ня, яке

1)            має узагальнений, синтезуючий характер;

2)            відбиває сутність перекладу як діяльності;

3)            дає можливість зробити часткові визначення (письмовий, усний, ма-шинний переклад і т. ін.).

Концептуальне визначення перекладу

 

Лінгвістична теорія              Визначення

1. Денотативна теорія          „Перекласти означає виразити вірно та повно засобами однієї мови те, що вже виражено раніше засобами ін-шої мови". (А. Д. Федоров)

2. Структурна теорія          Переклад - „перетворення структури мовного утво-рення, в результаті якого при збереженні незмінним плану змісту змінюється план вираження - одна мова заміняється іншою”.

(Л. 0. Черняхівська)

3. Трансформаційна те-орія                Переклад - „перетворення одиниць і структур ВМ в одиниці та структури МП".

(В. М. Комісаров)

4. Семантична теорія            Переклад - „розкриття сутності еквівалентних відно-шень між змістом оригіналу та перекладу".

(В. М. Комісаров)

Об’єкт перекладу

 

1'                                            1'                                            ''                                                             і'

розмовна мова                                      вірші                                      художня проза                                     науково-популярні книги

                               т                              т                                                             і'                                            

                ділові папери         наукова література                              ггубліцистика       

Функціональне призначення

 

Стилі мови                            Функціональна спрямованість

 

                              

 

розмовний                             безпосереднє мовленнєве спілкування

 

                              

 

                              

стиль художньої літератури                              

 

                               створення художніх образів

 

                              

 

                              

                              

 

публіцистичний                    політичнии і моральнии вплив

 

                              

 

                              

науковии                               обмін науковою інформацією

 

                              

 

                              

офіційно-діловий                  організація управлшськоі діяльності на основі застосування системи до-кументування

 

                              

 

                              

 

Види переклад>

Види перекладу    Різновиди внутріформального класу                Підстави класифікації

письмово-письмовий переклад           послідовний переклад         

усно-усний переклад           1)            послідовний переклад;

2)            синхронний переклад          

 

письмово-усний пере-клад  1)            послідовний переклад (перек-

лад із попереднім прочитанням

оригіналу);

2)            синхронний переклад (переклад

із аркуша)            

 

усно-письмовий пере-          синхронний переклад (при штуч-      

 

18

 

клад        но-заповільненому темпі вимов-лення, порівн. диктант-переклад)              

автоматичний перек-лад      1)            послідовний переклад;

2)            синхронний переклад          

 

трансформаційний /

нетрансформаційний

переклад                1) вільний (довільний) / дослівний (буквальний) переклад            ступінь екві-валентності

лінгвістичний перек-лад      1)            інтерлінгвістический переклад;

2)            інтервербальний переклад;

3)            інтралінгвістичний переклад;

4)            інтравербальний переклад  засоби перекладу

семантичний переклад          1)            інтерсемантичний переклад;

2)            машинний переклад             

 

функціональний пере-клад (жанровий пере-клад)           1)            переклад розмовних текстів;

2)            літературно-художній перек-

лад;

3)            публіцистичний переклад;

4)            науковий переклад;

5)            офіційно-діловий переклад  функціональне призначення

Теорія перекладу досліджує всі форми, види та жанри перекладу. Матері-альним об’єктом перекладу є тексти оригіналу та перекладу, письмові та усні, які мають функціональну, змістовну та емоційну своєрідність.

Дефініції різновидів перекладу

Послідовний переклад - такий переклад, що здійснюється слідом за озвученим (повністю або за структурно-семантичними частинами) текстом оригіналу.

Синхронний переклад - вид усного перекладу, що здійснюється практи-чно одночасно з вимовою тексту оригіналу (І.М. Басовець, С. О. Хоменко, О. Є. Цвєткова).

У зв’язку з тим, що синхронний переклад у письмово-усній формі та в ус-но-письмовій формі - явище рідкісне та нерегулярне, дослідники не включають їх до поняття синхронного перекладу, порівн.:

Сгтхронний переклад є вид усного перекладу (на відміну від усіх видів пи-сьмового перекладу) на слух, здійснюваний перекладачем одночасно з одержан-ням мовного повідомлення на ВМ (на відміну від послідовного перекладу) (див. Г. В. Чернов).

Письмово-письмовий переклад - письмовий переклад письмового текс-

ту.

Усно-усний переклад - усний переклад усного тексту, коли мова тексту оригіналу та мова перекладу подані в усній формі.

Письмово-усний переклад - усний переклад письмового тексту оригіна-лу.

Усно-письмовий переклад - письмовий переклад усного тексту (порівн. диктант-переклад).

Дослівний переклад - механічна підстановка слів даної мови як еквіва-лентів слів іншої мови при збереженні іншомовної конструкції.

Вільний переклад (незалежний) - переклад, що передає загальний зміст сказаного на іншій мові в розумінні перекладача, без дотримання формальної відповідності між мовою-джерелом і мовою-об'єктом (див. О. С. Ахманова).

Інтерлінгвістичний переклад - передача даного змісту засобами іншої природної мови.

Інтервербальний переклад - інтерлінгвістичний переклад, що характе-ризується передачею даного змісту з однієї природної мови на іншу „словесни-ми" (вербальними) засобами.

Інтралінгвістичний переклад - переклад, здійснюваний засобами тієї ж мови (порівн. перифрази, тлумачення словами та висловленнями). Передача даного змісту в інших словах і висловленнях тієї ж мови.

Інтравербальний переклад - інтралінгвістичний переклад, що характе-ризується передачею даного змісту „словесними" засобами природної мови.

Интерсеміотичний переклад - передача даного змісту не засобами тієї ж або іншої природної мови, а невербальними засобами (хореографія, інформа-ційно-логічні мови).

Машинний переклад - автоматичний переклад тексту, здійснюваний електронними машинами.

Моделі процесу перекладу

На сучасному етапі розвитку перекладознавства вирішення питання про процес перекладу носить гіпотетичний характер і можливе в умовах об'єднання зусиль фахівців різних галузей науки.

 

-Моделі перекладацької діяльності

 

* Ситуативна

Основою мовних одиниць перекладу та ори-гіналу є їхня співвіднесеність із предметами та явищами об'єктивної дійсності (денота-тами, референтами).

Семантична

Переклад зводиться до компонентного ана--*■ лізу одиниць перекладного тексту та синте-зу смислу в співвідносних одиницях мови перекладу. Чим вище семантичний збіг ВМ та МП, тим адекватніше переклад.

 

Трансформаційна

> Комунікативна

В основі перекладу лежать операції з перет--> ворення ядерних синтаксичних конструкцій, які, на думку прихильників моделі, збіга-ються в різних мовах.

Переклад розглядається як акт двомовної ~* комунікації (зв'язку), а мова людини - як своєрідний код, який відображує відно-шення між знаками, між знаком та денота-том, між знаками та комунікантами.

 

Інформативна

Модель виходить із постулату: будь-який текст є джерелом різноманітної інформації - смислової, стилістичної, функціональної, ситуативної, естетичної і т. ін.; переклад здійснюється на основі наявних у мові інформаційних еквівалентів.

 

Модель мовних відповідностей

Задача перекладу - встановлення закономі-рних відповідностей між одиницями оригі-налу та перекладу (еквівалентних, варіант-них, контекстуальних) та видів переклада-цьких трансформацій.

( См. В. С. Виноградов)