Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_78b270ce95625a2eb43e1c1c647dee9f, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Тема 9. ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ ТРАНСФОРМАЦІЇ : Вступ до теорії перекладу : Бібліотека для студентів

Тема 9. ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ ТРАНСФОРМАЦІЇ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 

магниевый скраб beletage

Завдання 1. Що передбачає визначення трансформації як символічного вираження?

1.             Морфологічні відповідності між мовою оригіналу та мовою перекладу.

2.             Синтаксичні відповідності між сусідніми реченнями.

3.             Дослівний переклад.

4.             Спільність граматичних характеристик перекладного тексту.

5.             Формалізація міжмовних відповідностей.

6.             Символічне (формульне) подання перекладу.

Завдання 2. Укажіть елементи перестановки компонентів ядерних струк-тур (ВМ) у мові перекладу.

1)            слова;

2)            словоформи;

3)            словосполучення;

4)            предикативні частини;

5)            компоненти дискурса;

6)            компоненти складного синтаксичного цілого.

Завдання 3. Чи можлива при перекладі заміна лексем вихідної мови лек-сичними одиницями мови перекладу, які мають інше референціальне значення?

1.             Так, якщо при заміні слова зберігається лексичний інваріант.

2.             Так, якщо мова йде про неповний збіг систем значень лексичних оди-ниць ВМ і МП.

3.             Так, якщо лексеми двох мов мають ту саму денотативну співвіднесе-ність.

4.             Так, якщо речення має у своєму розпорядженні засоби, які усувають розбіжність лексичних значень.

5.             Так, тому що при міжмовному перетворенні неминучі семантичні втра-ти.

6.             Так, тому що текст перекладу ніколи не може бути абсолютно еквіва-лентним.

7.             Так, тому що кожній мові властиві свої специфічні значення.

8.             Hi, тому що при відсутності тотожності лексичного значення порушу-ється вимога еквівалентності перекладу.

9.             Hi, тому що завдання перекладача - зробити текст перекладу максима-льно відповідним оригіналу.

10.           Hi, тому що сама можливість збереження незмінності значення при

перекладі передбачає наявність у ВМ і МП одиниць, що збігаються за значен-

ням.

Завдання 4. Укажіть форми лексичних замін.

1)            конкретизація;

2)            генералізація;

3)            векторна зміна причинно-наслідкових відношень;

4)            синонімічний переклад;

5)            антонімічний переклад;

6)            квазісинонімічний переклад.

Завдання 5. Визначте мотиви перестановки.

1.             Розходження в синтаксичній структурі мови.

2.             Бажання зняти розходження однорідних і неоднорідних визначень шляхом переносу останніх у предикативні одиниці з тим же означуваним сло-вом.

3.             Вплив традиції.

4.             Особливості вираження часового плану події в МП.

5.             Актуальність член’вання.

6.             Необов’язкова субєктивна інформація в тексті МП.

Завдання 6. Чи зв’язані явища перестановки в перекладацькій діяльності із заміною?

1.             Так, якщо перестановка супроводжується граматичними замінами.

2.             Так, тому що переклад пов’язаний з лексичними замінами.

3.             Так, тому що перестановка може бути викликана заміною цілої синта-ксичної конструкції.

4.             Так, тому що порядок компонентів висловлення визначається прави-лами функціонування одиниць кожної мови.

5.             Hi, тому що перестановка - специфічне явище, особливий вид перекла-дацької трансформації.

Завдання 7. Укажіть офіційно визнані позначення видів лексичних замін.

1)            конкретизація (значення);

2)            генералізація (семантики);

3)            узагальнення (часткових значень);

4)            абстрагування (від несуттєвих семантичних розходжень);

5)            розширення (значення).

Завдання 8. 3 якими процесами зв’язана прономіналізація?

1)            заміною форм слова;

2)            заміною частини мови;

3)            синонімічною заміною лексем;

4)            заміною члена речення.

Завдання 9. Які наслідки викликає заміна віддієслівного (абстрагованого) іменника в англійській мові дієсловом в особовій формі в українській (російсь-кій) мові.

1)            вставку суб’єктивного актанта;

2)            заміну присубстантивного прикметника на придієслівний прислівник;

3)            зміну структури речення;

4)            зміну актуального членування;

5)            відсутність лексичних відповідностей.

Завдання 10. Які зміни супроводжують переклад речення з англійської мови на українську?

англ. Oh, I’m no dancer. —укр. A я навіть не тащюю.

1.             Заміна вигуку підсилювальною часткою.

2.             Заміна іменного предиката дієслівним.

3.             Заміна імені діяча на -ег дієсловом.

4.             Уживання в російському перекладі протиставного сполучника а.

5.             Зміна актуального членування речення.

Завдання 11. Що забезпечує можливість перекладу прикметника, який виступає як іменна частина складеного іменного присудка, дієсловом (порівн. англ. to bee glad -укр. padimuft

1)            тотожність синтаксичної функції;

2)            рема-тематична спільність;

3)            актуальність членування (порівн. He was too conceited. - Занадто він уявляє.);

4)            тотожність обов'язкової суб'єктивної модальності.

Завдання 12. Чим пояснюється використання конкретизації в переклад-них текстах.

1.             Розбіжністю граматичної структури двох мов.

2.             Відсутністю еквівалентної одиниці в МП.

3.             Недиференційованістю конкретних і абстрактних слів в одній із мов.

4.             Наявністю / відсутністю стилістичних характеристик.

Завдання 13. Як здійснюється переклад за допомогою калькування?

1)            перекладом по складовим частинам;

2)            додаванням переведених компонентів;

3)            шляхом утворення нових слів за словотвірною моделлю мови джерела;

4)            шляхом лексико-синтаксичних моделей словотвору.

Завдання 14. Укажіть кальки.

1)            durable - міцний;

2)            depiore — шкодувати;

3)            customs - мита;

 

4)            custom- house — митниця;

5)            cooperation - співробітництво.

Завдання 15. Знайдіть випадки транслітерації.

1)            convert — конверт;

2)            contrast — контраст;

3)            fronton - фронтон;

4)            angel - ангел.Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_78b270ce95625a2eb43e1c1c647dee9f, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0