Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Тема 8. СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНА СТРУКТУРА РЕЧЕННЯ ЯК ПРЕДМЕТ I ПРОДУКТ ПЕРЕКЛАДУ : Вступ до теорії перекладу : Бібліотека для студентів

Тема 8. СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНА СТРУКТУРА РЕЧЕННЯ ЯК ПРЕДМЕТ I ПРОДУКТ ПЕРЕКЛАДУ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 

Загрузка...

Завдання 1. Чи є лексема та словоформа одиницями синтаксису?

1.             Так, тому що лексема та словоформа - мінімальні складові речення.

2.             Так, тому що лексема та словоформа виконують інтегративну функцію у складі словосполучень і речень.

3.             Так, тому що словоформи мають синтаксичний елемент значення.

4.             Так, тому що синтаксис вивчає правила зв’язування слів і форм слів.

5.             Hi, тому що лексема та словоформа виявляють себе в синтаксисі тільки в частині своїх властивостей.

6.             Hi, тому що лексема та словоформа становлять інтерес для синтаксису тільки з боку синтаксичних елементів значення.

Завдання 2. Назвіть показники актуалізації речення.

1)            співвіднесеність із дійсністю;

2)            зв’язок з актом комунікації;

3)            наявність модальності;

4)            відношення до моменту мовлення;

5)            співвіднесеність із мовним актом;

6)            зв’язок із ситуацією;

7)            зв’язок з контекстом;

8)            реакція на комунікативне завдання.

Завдання 3. Які умови функціонування забезпечують модальність речен-ня?

1)            віднесеність реального факту до того або іншого часу;

2)            співвіднесеність речення з мовним актом;

3)            зв’язок вираженої присудком дії з моментом мовлення;

4)            позиція мовця.

Завдання 4. Чи обов’язково речення повинно містити часову характерис-тику повідомлюваного (Див.: В. А. Білошапкова)?

1.             Так, тому що зміст речення завжди співвідноситься з дійсністю.

2.             Так, тому що зміст речення - складова комунікативного акту.

3.             Hi, тому що дієслова умовного та наказового способу не мають форм часу.

Завдання 5. Чи може словосполучення складатися більш ніж із двох ком-понентів?

1.             Так, тому що словосполучення - це поширене слово.

2.             Так тому що словосполучення - це реалізація синтаксичних потенцій слова та форми слова.

3.             Так, тому що словосполучення може мати відкритий підрядний зв’язок.

4.             Hi, тому що словосполучення - це непредикативна синтагма.

5.             Hi, тому що словосполучення включає дві позиції, зв’язані відношен-ням детермінації.

Завдання 6. Чи можливо ствердження, що речення та словосполучення мають те саме денотативне значення.

1.             Так, якщо розходження між реченням і словосполученням носить чисто граматичний характер.

2.             Так, якщо речення та словосполучення мають тотожний лексичний склад.

3.             Так, якщо словосполучення та речення дають назву тієї самої події та розрізняються синтаксичними елементами змісту.

4.             Так, якщо в синтаксичних одиницях різного об’єму міститься те саме узагальнене значення.

5.             Hi, якщо в смисловій організації речення бере активну участь додатко-вий лексичний матеріал.

6.             Hi, якщо в реченні відбувається актуалізація його членів.

Завдання 7. Укажіть особливості висловлення як одиниці перекладу.

1)            комунікативна функція;

2)            відсутність твердої граматичної форми;

3)            розбіжність границь висловлення та речення;

4)            використання в перекладі парцеляції;

5)            уживання висловлення у формі, що не має статусу речення;

6)            наявність нерозчленованих висловлень (діалогічних вигукових реплік або словоформ, що не мають номінативних функцій).

Завдання 8. Як здійснюється актуалізація реми при перекладі?

1.             Виділяються комунікативно-значущі елементи у висловленні ВМ.

2.             В синхронному перекладі актуалізація нового відбувається в момент мовлення.

3.             Актуалізовані елементи переходять у семантико-значеннєву структуру перекладу.

4.             У ВМ рема є актуалізатором змісту нового висловлення.

5.             Рема-тематична структура відтворюється в мові перекладу.

Завдання 9. Чи можливе висловлення з нульовою темою?

1.             Так, якщо весь склад висловлення утворює одну рему?

2.             Так, якщо висловлення є нерозчленованим.

3.             Так якщо висловлення включає сему наявності, появи.

4.             Так, якщо речення становить один цільний семантичний комплекс

(предикат), , якому не виділяється значення носія ознаки.

5.             Так, якщо тематична частина відома з контексту.

6.             Так, якщо речення неповне.

7.             Hi, тому що акгуальне членування бінарне й не співвідносигься із граматичним членуванням (порівн. наявнісгь одного головного члена в односкладному реченні).

8.             Hi, тому що утворювати тему та рему можуть різні члени речення не

тільки поодинці, але й у різних комплексах.

Завдання 10. До яких наслідків при перекладі веде розуміння реми як ак-туалізатора предмета висловлення?

1.             Редукції предмета висловлення (аж до зникнення).

2.             Локалізації предмета висловлення у свідомості.

3.             Можливості прономіналізації предмета висловлення.

4.             Неприпустимості (небажаності) використання лексем зі значенням не-визначеності.

5.             Введенню нових лексичних одиниць.

Завдання 11. Поясніть формулу актуалізації перекладного тексту „я - тут -зараз” (Е. Бенвеніст).

1.             Наявність у тема-рематичному висловленні ВМ суб’єкта дії, локально-го та темпорального прислівника.

2.             Організація перекладу як предикативної структури.

3.             Реалізація в перекладі об’єктивно-суб’єктивного характеру семантич-ної структури речення.

4.             Передача у ПМ диктума та модусу висловлення ВМ.

Завдання 12. Чи справедливо ствердження, що пропозиція дорівнює об’єктивному змісту висловлення, яке відбиває дійсність?

1.             Так, тому що пропозиція - субструктура, яка є розумовим відображен-ням предметно-подійної картини світу.

2.             Так, тому що пропозиція - модель ситуації, що відбита в повідомленні.

3.             Так, тому що пропозиція - це „картина” супровідних предметів думки у вигляді конфігурацій семантичних компонентів.

4.             Hi, тому що пропозицією субструктура не вичерпує семантико-значен-нєвої структури речення.

Завдання 13. Охарактеризуйте модально-фактивную сторону висловлен-ня перекладного тексту.

1.             Повідомлення про подію як факт, що відбувся.

2.             Часова співвіднесеність повідомлення.

3.             Оцінка мовцем ступеня вірогідності.

4.             Вказівка на необхідність здійснення події в майбутньому.

Завдання 14. Укажіть ознаки дейктичної складової семантико-значеннє-вої структури повідомлення.

1.             Співвіднесеність із подією (ситуацією) як з денотатом.

2.             Приписування агенсу активної цілеспрямованої дії.

3.             Включення в денотативну структуру речовинного змісту.

4.             Відбиття у висловленні „положение дел”.

5.             Наявність часової й просторової співвіднесеності.

Завдання 15. Які елементи обов’язкової суб’єктивної семантики вислов-лення рос. Мой отец бьшучитель ВМ знайшли відбиття в МП укр. Мій батько був учителем?

1)            предикативність;

2)            телеустановка (питальність / непитальність);

3)            персуазивність (вірогідність / невірогідність).

Завдання 16. Який тип висловлення становить переклад на англійську мову тексту Здається, дощ скінчжся?

1)            загальноінформаційне висловлення;

2)            частковоінформаційне висловлення;

3)            загальноверифікативне висловлення;

4)            частковерифікативне висловлення.