Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ТЕМА 6. ЛЕКСИЧНІ ВІДПОВІДНОСТІУ ПЕРЕКЛАДАЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: ЗАКОНОМІРНОСТІ СШВВІДНОШЕНЬ : Вступ до теорії перекладу : Бібліотека для студентів

ТЕМА 6. ЛЕКСИЧНІ ВІДПОВІДНОСТІУ ПЕРЕКЛАДАЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: ЗАКОНОМІРНОСТІ СШВВІДНОШЕНЬ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 

магниевый скраб beletage

Завдання 1. Чи справедливо ствердження, що закономірна сутність лінг-вістичних відповідностей пов'язана з лінгвістичними універсаліями?

1.             Так, тому що лінгвістичні універсалії фіксують однаковість мовних ознак.

2.             Так, тому що лінгвістичні універсалії випливають із універсальності логіко-понятійних категорій.

3.             Так, тому що слово виражає не тільки уявлення, але й поняття, які є фактором узагальненого, опосередкованого відбиття дійсності.

4.             Так, тому що обсяг відбитого в лексиці пізнаного буття в основному збігається в розвинених народів.

5.             Hi, тому що категоризація дійсності відбувається по-різному в різних мовах.

6.             Hi, тому що ідеографічні ділянки мають неоднаковий словний обсяг і мовні границі.

7.             Hi, тому що різні мови демонструють свої особливості в організації те-матичних груп.

Завдання 2. Які тенденції в розвитку суспільства сприяють більш повній передачі семантичної інформації на іншу мову?

1)            збільшення загальнолюдських рис світової культури;

2)            спільність духовних і матеріальних досягнень;

3)            глобальність світового розвитку;

4)            сплетення загального та своєрідного в розвитку кожного народу.

Завдання 3. Чи є лексичні відповідності в мові перекладу та мові оригі-налу тотожними?

1.             Так, тому що еквівалентний переклад передбачає рівноцінність, рів-нозначність лексичних одиниць.

2.             Так, тому що лексична тотожність перекладу забезпечується єдністю законів людського мислення, яке має логіко-понятійну основу.

3.             Так, тому що закони природної комунікації мають універсальний характер.

4.             Так, тому що слово є обов’язковою понятійною одиницею мови.

5.             Hi, тому що розчленування оточуючої дійсності на денотати та поняття відбувається по-різному в різних мовах.

6.             Hi, тому що тематичні групи, що відповідають окремим дільницям мо-вної дійсності, мають різний корпус слів.

7.             Hi, тому що в перекладі важлива не послівна передача інформації, а ві-дтворення змісту, переданого словами перекладу.

8.             Hi, тому що в перекладі важливою є функція слова у формуванні думки в перекладацькому тексті.

9.             Hi, тому що в перекладі відбувається нашарування на понятійне зна-чення слова емоційних, соціальних, стилістичних та інших семантичних відтін-ків.

Завдання 4. Укажіть предмет пошуку синхронних зіставлень у перекла-дацькій діяльності.

1)            семантичні збіги та розходження слів у ВМ та МП;

2)            обсяг інформаційного змісту;

3)            інформативна рівнозначність лексичних одиниць в обох мовах;

4)            еквівалентні лексичні збіги;

5)            інваріантні значення слова в мові оригіналу;

6)            міжмовні лексико-семантичні категорії;

7)            співвідносні предикативні центри.

Завдання 5. Визначте ознаки міжмовних лексико-семантичних категорій.

1)            інваріантне значення зіставлюваних слів двох мов;

2)            інваріантне значення слів оригінального тексту;

3)            семантичний зміст слова ВМ;

4)            повний або частковий збіг звукової (графічної) форми;

5)            однофункціональність різноструктурних відповідностей.

Завдання 6. Укажіть форми лексико-семантичних взаємодій у парадиг-матиці.

1) лексико-семантична варіантність;

1)            лексико-семантичний ряд;

2)            лексико-семантична група;

3)            лексико-семантичне поле;

4)            лексико-семантична категорія.

Завдання 7. Що виступає засобом внутрісловного смислового розмежу-вання в перекладі?

1)            омонімія;

2)            полісемія;

3)            антонімія;

4)            лексико-семантичне варіювання;

5)            фразеологічно зв’язані реалізації значень слів.

Завдання 8. Укажіть синхронічні міжмовні категорії.

1)            міжмовні синоніми;

2)            міжмовні антоніми

3)            міжмовні омоніми;

4)            міжмовні гіпоніми;

5)            міжмовні гіпероніми;

6)            міжмовні перифрази;

7)            міжмовні лексикалізовані словосполучення;

8)            міжмовні лексеми;

9)            міжмовні словоформи;

Завдання 9. Чи можливий збіг звукової (графічної) сторони міжмовних синонімів;

1.             Так, тому що індоєвропейські мови відносяться до однієї мовної сім’ї.

2.             Так тому що мови, що зіставляють у процесі перекладу, можуть мати подібну морфологічну структуру.

3.             Так, тому що міжмовні синоніми можуть бути частково або повністю подібними в одному (або більше) лексичному значенні.

4.             Так, тому що у функції синонімів можуть виступати інтернаціоналізми.

5.             Hi, тому що для синонімів важливо не зовнішня подібність, а частковий або повний збіг лексичних значень.

6.             Hi, тому що синоніми в масі своїй відрізняються фонетичною оболон-кою.

7.             Hi, тому що міжмовні синоніми характеризуються входженням у різні парадигматичні системи.

8.             Hi, тому що міжмовні синоніми мають різні синтагматичні зв’язки.

Завдання 10. Чи мають міжмовні омоніми однакове звучання?

1.             Так, тому що омоніми, за визначенням, - це слова, що мають при одна-ковому звучанні різні значення.

2.             Так, тому що розходження при перекладі носять регулярний характер.

3.             Hi, тому що звучання слів перекладу визначається функціонуванням фонетичної та морфологічної системи мови перекладу.

4.             Hi, тому що традиційне визначення омонімів вимагає уточнення, по-рівн.: Омоніми - „слова і схожі (зовні), і несхожі (функціонально) одне на ін-ше” (P. А. Будагов).

Завдання 11. Чи справедливо ствердження, що „будь-яке слово... у порі-внюваному значенні є і повним, і неповним синонімом” (В. С. Виноградов).

1.             Так, тому що ряд міжмовних синонімів, втілюючи загальний речовин-но-смисловий зміст, має різну емоційно-експресивну інформацію.

2.             Так, тому що міжмовні синоніми можуть відрізнятися елементами не-денотативної інформації (порівн. локально-соціальна інформація).

3.             Так, тому що кожне слово синонімічного ряду може бути повним і не-повним синонімом залежно від того, з яким словом синонімічного ряду МП во-но співвідноситься.

4.             Hi, тому що сутністю будь-якого перекладу є інформаційна тотожність співвідносних слів.

5.             Hi, тому що в кожному випадку перекладу слово МП співвідноситься тільки з одним словом синонімічного ряду.

Завдання 12. Які міжмовні синоніми варто вважати повними?

1)            синоніми, що збігаються у всіх своїх значення двох (або більше) мов;

2)            синоніми що збігаються в одному зі своїх значень двох (або більше) мов;

 

3)            синоніми двох (або більше) мов, що мають однакову денотативно-по-понятійну й емоціонально-експресивну співвіднесеність;

4)            емоціонально-забарвлені слова двох (або більше) мов, у яких поряд зі збігом денотативно-понятійної інформації спостерігається тільки частковий збіг інформації емоційно-експресивного характеру.

Завдання 13. Укажіть збіг визначень антонімів, які мають узагальнений характер.

1.             „Антоніми - слова, що виражають у мові протилежність” (Л. О. Нові-ков).

2.             „Слова, що мають у своєму значенні якісну ознаку й тому здатні проти-ставлятися один одному як протилежні за значенням” (О. С. Ахманова).

3.             „Слова, протипоставлені один одному як корелятивні (рос. - брат - се-стра), як такі, що позначають протилежно спрямовану дію (рос. уходить - при-ходить)” (О. С. Ахманова).

4.             „Слова, що розрізняються між собою логічною протилежністю поня-тійних значень” (В. С. Виноградов).

Завдання 14. Укажіть фактори, що обумовлюють уживання в перекладі міжмовних перифраз.

1) дескриптивні потенції мови;

1)            прагнення до точності перекладу;

2)            бажання відбити ознаковий простір позначуваного предметно-логіч-ного змісту;

3)            відсутність повного або відносного еквівалента в мові перекладу;

4)            особливості стилю перекладу;

Завдання 15. Як досягаються адекватні заміни при перекладі?

1)            конкретизацією в перекладі недиференційованих і абстрактних понять оригіналу;

2)            логічним розвитком понять;

3)            антонімічним перекладом;

4)            компенсацією;

5)            відокремленням від словникових відповідностей;

6)            урахуванням змісту тексту, мети й стилю оригіналу.

2-йМОДУЛЬ