Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Тема 5. ІНФОРМАТИВНИЙ ОБСЯГ СЛОВА В ПЕРЕКЛАДІ : Вступ до теорії перекладу : Бібліотека для студентів

Тема 5. ІНФОРМАТИВНИЙ ОБСЯГ СЛОВА В ПЕРЕКЛАДІ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 

Загрузка...

Завдання 1. Що обумовлює необхідність використання порівняльного методу при визначенні обсягу інформації слів у мові оригіналу та перекладу?

1.             Інформація оригінального тексту повинна зберігатися в незмінному ви-гляді у перекладі.

2.             Зміст слова у вихідній мові є інваріантною основою, трансльованою в текст перекладу.

3.             Аналіз інформативної сторони слова при перекладі не може вестись в одномовному напрямку.

4.             Зіставлення необхідно не тільки для визначення конкретних величин семантики у двох (трьох) мовах, але й для виявлення змінних компонентів зна-чення, обумовлених уживанням слова в мовленні.

5.             Конкретні факти фіксації оказіонального змісту в мові оригіналу та в мові перекладу різні.

6.             Еквівалентність передачі смислу при перекладі здійснюється різними способами.

7.             Зіставлення є засобом вивчення можливостей збільшення інформатив-ності слова в контексті.

Завдання 2. Чи є елементом змісту контекстуальні значення слова?

1.             Так, тому що конкретне вживання слова - це реалізація семантичного інваріанта.

2.             Так, тому що лексика - це сукупність уживань слова.

3.             Hi, тому що зміст - це екстралінгвістична величина, що виходить за ра-мки лінгвістики.

4.             Hi, тому що зміст - результат взаємодії контекстуального значення сло-ва та когнітивних знань про світ у комунікативній ситуації.

Завдання 3. Назвіть показники паралінгвістичної інформації.

1)            інформація про перекладача, що добута з повідомлень;

2)            риси особистості перекладача;

3)            акустичні якості перекладу;

4)            особливості структури перекладу;

5)            лексичний склад повідомлення;

6)            вік і стать перекладача;

7)            приблизний рівень освіти перекладача;

8)            приналежність трансмісора до певної територіальної й соціальної групи;

9)            емоційний і фізичний стан перекладача;

 

10)          манера викладати думки;

11)          ступінь володіння мовою перекладу;

12)          здатність перемикатися з рідної мови на мову перекладу;

13)          голос, почерк перекладача;

14)          уживання в перекладі слів емоційного забарвлення.

Завдання 4. Чи можна стверджувати, що мовні денотати відносяться до сфери екстралінгвістичної інформації?

1.             Так, тому що денотативна сутність слова полягає у зв’язку із предмета-ми та явищами об’єктивної дійсності.

2.             Так, тому що в основі знаменних частин мови лежить категоріальне номінативне значення.

3.             Так, тому що граматичні класифікуючі категорії, мають номінативний еле-мент значення (порівн.: категорія числа іменника, категорія виду дієслова й т. ін.).

4.             Hi, тому що мовні денотати представляють факти, відбиті в одиницях мовної системи.

Завдання 5. У яких випадках соціальна інформація стає мовною переш-кодою при перекладі.

1. У випадку включення в текст певної функціонально-стилістичної спря-мованості слів із іншого функціонального стилю.

2.             При наявності оказіональної експресивності.

3.             У випадку обумовленості варіювання соціальними та територіальними обмеженнями.

4.             При відсутності подібних засобів у МП.

5.             При неможливості в умовах перекладу передати географічне маркіру-вання слова.

6.             В умовах неперекладності іноземної жаргонної лексики.

7.             У випадку пізнавальної обмеженості перекладача.

Завдання 6. Чи є формальна „інформація” інформативною в умовах пе-рекладу?

1.             Так, тому що формальна інформація - це зовнішня сторона слова, що складається із знаків, які виконують смислорозрізнювальну функцію.

2.             Так, тому що план вираження слова містить несемантичну інформацію.

3.             Так, тому що фонетична сторона слова несе інформацію про суполо-ження, сполучуваність звуків.

4.             Так, тому що сама форма змістовна (порівн. висловлення, що стало хрестоматійним: „форма істотна, сутність формована.”).

5.             Hi, тому що форма не просто є засобом відбиття ситуації, але має вза-ємообумовлений зв’язок зі значенням;

6.             Hi, тому що форма інформативна лише в тому розумінні, що в ній схо-вані відомості про неї саму (порівн. граматична форма слова - форма слова).

Завдання 7. Укажіть загальні ознаки семантичної та експресивно-емоцій-ної інформації.

1)            здатність виступати як компоненти змісту слова;

2)            спрямованість на екстралінгвістичний зміст;

3)            включення в денотативну семантику слова екстралінгвістичного зна-чення - відношення мовця до переданих відомостей;

4)            відбиття внутрішнього світу людини;

5)            здатність робити емоційний вплив;

6)            оцінка предмета думки, відбитого в денотативному значенні слова;

7)            вираження модальності.

Завдання 8. 3 якою метою використовується соціолокальна інформація в перекладі?

1.             Для характеристики соціального середовища.

2.             Для передачі інформації про місце дії.

3.             Для створення стилістичних ефектів.

4.             Для правильного осмислення.

5.             Для вірного вибору лексичних засобів.

Завдання 9. 3 якими об’єктивними труднощами зустрічається перекладач при передачі фонової інформації?

1.             Значними розбіжностями в культурно-історичних особливостях носіїв ВМ і МП;

2.             Передачею відомостей через асоціативні реалії;

3.             Змінами відбитих в оригіналі національних форм життя;

4.             Недостатнім володінням прийомами передачі фонової інформації.

Завдання 10. Чи справедливо ствердження, що граматичні (лінгвістичні) форми не несуть ніякої реальної семантичної інформації?

1.             Так, тому що лінгвістична інформація має внутрішньомовний зміст.

2.             Так, тому що граматичне значення протиставляється не тільки лексич-ному, але й словотвірному, що має формальні показники, - як словозмінне зна-чення - класифікуючому.

3.             Hi, тому що граматичне значення поряд із синтаксичним елементом значення може мати номінативний елемент.

4 Hi, тому що частини мови (граматичні класи слів) виражають узагаль-нений реальний зміст (значення предметності, процесуальност й т. ін.)

Завдання 11. Яка інформація називається зв’язаною (Л. С. Бархударов)?

1.             Інформація, властива тільки граматичним формам.

2.             Інформація, обумовлена внутрішньомовними факторами.

3.             Структурно-лінгвістична інформація.

4.             Інформація, позбавлена денотативної співвіднесеності.

5.             Інформація про об’єкти мовної системи.

6.             Інформація про відношення між одиницями системи мови.

7.             Інформація про закономірності мовного синтезу.

Завдання 12. Укажіть приклади зв’язаної інформації.

1.             Дефектність числової парадигми в іменниках типу укр. сани.

2.             Дефектність числової парадигми в іменниках типу ніжність.

3.             Вибір форми родового відмінка однини в іменниках, що сполучаються з числівниками два, три, чотири, обидва, півтора.

 

4.             Вибір відмінкової форми іменників при комплетивних відношеннях (порівн. у знахідному відмінку при перехідних дієсловах).

5.             Індикація вживання недоконаного виду прислівниками завжди, часто, час від часу.

6.             Визначення роду особових іменників зі значенням статі.

Завдання 13. Чи є еквівалентним сполучення оказіональна інформація та мовна інформація!

1.             Так, тому що слово в мовленні реалізує не тільки узуальні, але й кон-текстуальні значення, що супроводжують узуальний зміст.

2.             Hi, тому що в мовленні може бути представлена тільки узуальна інфо-рмація.

3.             Hi, тому що слово в мовленні набуває нові значеннєві та експресивні відтінки.

4.             Hi, тому що оказіоналізми - це неузуальні слова, які не відповідають загальноприйнятому вживанню і характеризуються індивідуальним смислом, інтерпретуються як порушення закономірностей функціонування лексичної си-стеми мови.

Завдання 14. Укажіть ознаки алюзивної інформації.

1)            оказіональність;

2)            фоновий зміст як елемент імпліцитної константної семантики;

3)            індивідуальна інформація, породжувана в мовленні з певною метою;

4)            наявність натяку на які-небудь реалії.

Завдання 15. Які елементи мови несуть словотвірну експресивно-емоційну інформацію?

1)            суфікси суб'єктивної оцінки;

2)            неологізми;

3)            емоційно-експресивні елементи змісту;

4)            новий зміст, виражений за допомогою існуючих у мові слів;

5)            інформація заново створеного носієм мови слова;

6)            так звана стилістична аритмія.