Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Тема3. МОДЕЛІ ПЕРЕКЛАДУ : Вступ до теорії перекладу : Бібліотека для студентів

Тема3. МОДЕЛІ ПЕРЕКЛАДУ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 

Загрузка...

Завдання 1. Чому до синхронного перекладу можуть бути застосовані динамічні моделі перекладу?

1.             Переклад передає процес перетворення тексту на одній мові в текст на іншій мові.

2.             Переклад - це процес, що характеризується протяжністю в просторі та часі.

3.             Переклад - це елемент комунікації, в якій є відправник і одержувач ін-формації.

4.             Переклад характеризується тими ж законами, що й мовна діяльність взагалі.

5.             Переклад - це опосередкована двомовна діяльність.

Завдання 2. Укажіть фактори, що впливають на величину відставання синхроніста від оратора?

1)            темп мовлення;

2)            темп діяльності перекладача;

3)            ступінь оволодіння професійною діяльністю перекладача;

4)            дефіцит часу.

Завдання 3. 3 якими проблемами зв’язане питання про відставання мов-лення перекладача?

1.             Запізнювання мовлення перекладача.

2.             Наявність синфазності.

3.             Обмеженість часового діапазону.

4.             Фізичні (фізіологічні) можливості перекладача.

5.             Відносна складність матеріалу.

Завдання 4. Які фактори сприяють вирішенню питання про тотожність

перекладу?

1)            асоціація з часовим відставанням перекладача від мовлення оратора;

2)            облік кількісних характеристик відставання;

3)            темп мовлення;

4)            шум;

5)            паузи;

6)            магнітний запис.

Завдання 5. Який темп мовлення є оптимальним для синхроніста (ука-жіть кількісну межу вживань)?

Завдання 6. Чим зумовлена екстремальність умов синхроніста перекла-дача?

1)            накладенням процесу сприйняття тексту ВМ та породження тексту на МП;

2)            більш високим темпом перетворення повідомлення на ВМ в повідом-лення на МП;

3)            заданістю темпу оратором ВМ;

4)            нерівністю умов мовлення оратора та перекладача-синхроніста;

5)            можливістю користуватися письмовим текстом оратора та відсутністю такої можливості в перекладача;

6)            шумовими перешкодами;

7)            обмеженою здатністю людини переробляти інформацію в одиницю ча-су.

Завдання 7. Чи можна стверджувати про синхронність і одночасність мо-влення оратора та породження мовлення перекладачем?

1.             Так, тому що сприйняття повідомлення є крапкою відліку перекладу.

2.             Так, тому що результати автоматичного виміру тривалості мовних від-різків ВМ і МП свідчать про їхній практичний збіг.

3.             Hi, тому що осцилографічна апаратура не дозволяє позбутися від пере-шкод живого запису, роблячи запис недостовірним.

4.             Hi, тому що тривалість звучання, вимірювана з точністю до секунди, недостатня для констатації надійності результатів.

5.             Hi, тому що синхронність перекладу залежить від рівня професіоналіз-му перекладача.

6.             Hi, тому що синхронність перекладу порушують зовнішні перешкоди.

Завдання 8. Чому фактичне часове відставання перекладу від мовлення оратора не порушує уявлення про синхронність перекладу?

1.             Відставання в часі пояснюється не використанням його для перекладу, а пропозицією перекладу - осмисленням мовного відрізка перекладу.

2.             Часове зрушення розглядається як час, який є необхідним для вироб-лення програми конструювання висловлення на МП.

3.             Синхронність інтерпретується як одночасність надходження повідом-лення та породження вже сприйнятого оригіналу або його частин.

Завдання 9. Чи впливає темп мовлення оратора на переклад?

1.             Впливає, насамперед в умовах дуже повільного вимовляння, що сприяє якісному перекладу.

2.             He впливає, оскільки синхроніст прагне до збереження свого власного темпу.

Завдання 10. Чи можна стверджувати, що синхронний переклад - це та-кий переклад, який із-за часового дефіциту починає здійснюватися до завер-шення висловлення?

1.             Так, тому що поняття синхронності асоціюється з поняттям одночасно-сті.

2.             Так, тому що часові відрізки ВМ та МП збігаються.

3.             Так, тому що вихід перекладу за рамки часових параметрів мовлення ВМ не відповідає поняттю синхронності.

4.             Hi, тому що поняття синхронності передбачає абсолютний темпораль-ний збіг.

5.             Hi, тому що частина часу в процесі комунікації приділяється сприйнят-тю тексту ВМ.

Завдання 11. Укажіть перекладацькі терміни, які стосуються антонімії.

1)            перекодування;

2)            послівний переклад;

3)            інтерпретація;

4)            тлумачення;

5)            трансляція;

6)            версія.

1:2; 2:3; 1:4; 2:5; 1:6;

2:3 3:4 4:5 4:6.

2:5; 2:6; 3:6;

Завдання 12. Хто виступає в ролі рецептора при перекладі?

1)            мовець;

2)            слухач;

3)            перекладач.

Завдання 13. Чи є перекладач учасником комунікації?

1.             Так, тому що перекладач передає інформацію від відправника до одер-жувача.

2.             Так, тому що перекладач декодує повідомлення, „осмислює” його.

3.             Так, тому що перекладач повинен вибирати оптимальний варіант пере-дачі інформації.

4.             Так, тому що перекладач виконує подвійну функцію - одержувача та відправника інформації.

5.             Так, тому що перекладач здійснює переклад на іншу природну мову.

6.             Hi, тому що перекладач не може довільно змінити зміст сприйнятого висловлення.

7.             Hi, тому що функцію перекладача можуть виконувати технічні засоби.

8.             Hi тому що перекладач оперує мовою як своєрідним кодом.

Завдання 14. У синхронній комунікативній моделі перекладу врахову-ються відношення:

1)            між знаками;

2)            між знаком і денотатом;

3)            між знаком і комунікантом.

Співвіднесіть зазначені типи відношень із термінами, які їх позначають.

а)             семантичні відношення;

б)            синтаксичні відношення;

в)            прагматичні відношення.

 

1              2;             1              б;             1              в;

2              2;             2              б;             2              в;

3              2;             3              б;             3              в;

Завдання 15. Що становить інваріантну основу висловлення в синхрон-ному перекладі?

1)            семантика одиниць речення;

2)            об’єктивна семантика речення;

3)            ситуативна семантика;

4)            прагматика висловлення.

***