Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Тема 2. ПРОБЛЕМА ЕКВІВАЛЕНТНОСТІ В ПЕРЕКЛАДІ : Вступ до теорії перекладу : Бібліотека для студентів

Тема 2. ПРОБЛЕМА ЕКВІВАЛЕНТНОСТІ В ПЕРЕКЛАДІ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 

Загрузка...

Завдання 1. Укажіть ознаки, якими відрізняються терміни еквівалент-ність і адекватність у теорії перекладу.

1.             Термін еквівалентність припускає можливість абсолютної тотожності, термін адекватність - відносної рівності.

2.             Термін еквівалентність позначає функціональну тотожність, термін адекватність - відповідність.

3.             В основі терміна еквівалентність лежить понятгя інваріантності -абстракції, що виникла в результаті відокремленні її від конкретних реалізацій у двох мовах; в основі терміна адекватність - гіпо-гиперонімічні відношення.

Інформаційна довідка

Адекватний - цілком відповідний, співпадаючий (MAC).

Еквівалентний - рівноцінний, рівнозначний, рівносильний, який повніс-тю заміняє що-небудь у якому-небудь відношенні (MAC).

Завдання 2. Чи є комунікативно-функціональна еквівалентність основ-ним компонентом перекладацької еквівалентності?

1.             Так, тому що еквівалентність у перекладацькій діяльності забезпечу-ється не тільки функціональним призначенням, але й спільністю комунікатив-ної інтенції та прагматики.

2.             Так, тому що комунікативні ефекти, спрямовані на реципієнтів оригі-нального та перекладного тексту, повинні бути рівними.

3.             Hi, тому що мета перекладу полягає в збереженні змісту, функцій, сти-лістичних та інших, у тому числі комунікативних цінностей, а не в комунікати-вно-функціональній еквівалентності.

4.             Hi, тому що перебільшення ролі комунікативно-функціонального фак-тора в перекладі приводить до розмивання змістовно-інформативної сторони тексту-оригіналу.

5.             Hi, тому що орієнтація на комунікативну функцію як основну веде до заміщення сутності перекладу реакцією на нього з боку реципієнта.

6.             Hi, тому що при абсолютизації комунікативної еквівалентності визна-чальним стає не сам текст, а реалізовані можливості перекладацької діяльності реципієнта.

Завдання 3. Чи всі параметри дефініції перекладу повинні виявлятися в тексті перекладача?

1.             Так, тому що параметри дефініції перекладу - це його диференціальні ознаки.

2.             Так, тому що будь-яка теорія передбачає наявність тотожності підстави зіставлення.

3.             Hi, тому що ступінь реалізації параметрів дефініції перекладу буде різ-ним залежно від тексту, умов і способів перекладу.

4.             Hi, тому що зміст тексту при перекладі не транспонується повністю, і наближення до нього - це практично нескінченний процес.

Завдання 4. Укажіть параметри перекладу, які імпліцитно можуть бути представлені в підтексті.

1)            семантичні;

2)            функціональні;

3)            комунікативні

4)            прагматичні;

5)            жанрові;

6)            структурні.

Завдання 5. Чи може перекладач привносити в текст повідомлення еле-менти свого сприйняття?

1.             Так, тому що сприйняття перекладача та носія ВМ не може бути одна-ковим із-за різних особистісних факторів учасників комунікації.

2.             Так, тому що в перекладі можуть знаходити висвітлення культурні та соціальні характеристики перекладача.

3.             Так, тому що переклад може здійснюватися на основі відносної еквіва-лентності.

4.             Так, тому що при художньому перекладі ступінь еквівалентності ста-виться в залежність від прагматичних цілей перекладу.

5.             Hi, тому що рецепція та перцепція тексту повинні бути інформаційно еквівалентними.

6.             Hi, тому що оригінальний і перекладний текст повинні мати однаковий комунікативний ефект.

7.             Hi, тому що при комунікативно-функціональній еквівалентності сприй-няття тексту оригіналу не може вступати в протиріччя зі сприйняттям тексту перекладу.

8.             Hi, тому що перекладач не повинен підганяти текст під сприйняття пе-рципієнта.

Завдання 6. Чи виключає використання стенографічних записів можли-вість порушення еквівалентності перекладу й оригіналу?

1.             Так, тому що стенографічний запис сприяє точності в передачі інфор-мації.

2.             Так, тому що стенографування, являючи собою швидкісну форму лис-та, перешкоджає синфазності перекладу.

3.             Hi, тому що стенографічний запис не виключає можливості редукуван-ня тексту ВМ.

4.             Hi, тому що стенограма може складатися із позначок про ключові по-няття, що є формою редукції тексту.

5.             Hi, тому що стенографування не усуває темпорального обмежника.

Завдання 7. Які особистісні характеристики перекладача при синхрон-ному перекладі нейтралізуються?

1)            знання МП;

2)            тембр голосу;

3)            модуляція голосу;

4)            експресивність інтонації сприйняття предмета мовлення.

Завдання 8. Укажіть різновиди перекладу з аркуша.

1)            усний пе,еклад письмового тексту;

2)            переклад, здійснюваний одночасно із читанням оригіналу про себе;

3)            переклад створюваний послідовно, після прочитання тексту в цілому;

4)            переклад, здійснюваний після прочитання тексту по абзацах.

Завдання 9. Які умови забезпечують виникнення синхронності перекла-

ду?

1.             Тимчасовий збіг перцепції та рецепції тексту.

2.             Темпоральні обмеження.

3.             Запізнювання в передачі змісту.

Завдання 10. У якому співвідношенні перебувають у процесі перекладу компоненти семантики - інформації внутрішньомовної та комунікативно-функціональної?

1)            інтердепенденції;

2)            детермінації;

3)            констеляції.

Завдання 11. Виділіть ознаки, що підтверджують багаторівневий харак-тер перекладу.

1)            семантичні характеристики;

2)            структурні особливості;

3)            функціональна спрямованість;

4)            комунікативна заданість;

5)            прагматичні цілі;

6)            тезаурусні відношення;

7)            жанрова стилістична характеристика.

Завдання 12. Чи можна визначити еквівалентність усного перекладу оригіналу як скорочену відносну еквівалентність?

1.             Так, тому що фактор фазового зрушення спонукає до використання прийомів ущільнення інформації.

2.             Так, тому що часовий фактор веде до скорочення семантичної надмір-ності.

3.             Так, тому що перекладач-синхроніст заощаджує час на імовірнісному прогнозуванні - умінні обчислювати зміст фрази по початкових лексичних оди-ницях і ключових словах.

4.             Hi, тому що перекладач прагне до максимальної точності відтворення оригіналу.

5.             Hi, тому що оригінал і переклад містять загальну інформаційну части-ну.

6.             Hi, тому що переклад передбачає збереження відносної рівності сприй-няття тексту.

Завдання 13. За рахунок яких розходжень порушується еквівалентність оригіналу та перекладу публіцистичного тексту?

1)            стилю газетно-журнальних публікацій;

2)            пояснювальних експлікацій у перекладі;

3)            різниці в словному обсязі оригіналу та перекладу;

4)            синтаксичних трансформацій;

5)            багатослівності перекладу в порівнянні з текстом.

Завдання 14. Чим обумовлене зниження еквівалентності в перекладах спеціальних слів-термінів?

1)            описовим трактуванням термінів;

2)            неточністю інтерпретації спеціального поняття;

3)            помилками в терміноутворенні;

4)            використанням синонімічних термінів;

5)            граматичними трансформаціями;

6)            умовним перекладом;

7)            прагматичними вимогами до перекладу.

Завдання 15. Чи можуть відрізнятися різномовні переклади одного й то-го ж літературного твору?

1.             Так, тому що художній переклад має відносну самостійність.

2.             Так, тому що у художнього перекладу є свій творець.

3.             Так, тому що в переведеному художньому творі наступає своє життя в літературному середовищі, обумовлене факторами системної взаємодії.

4.             Так, тому що переклад художнього оригіналу попадає в нове соціальне середовище.

5.             Так, тому що освоєння одного й того ж перекладу в різних мовах має свою специфіку.

6.             Hi, тому що художній переклад залежить від оригіналу