Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
МОДУЛЬНІ КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ : Вступ до теорії перекладу : Бібліотека для студентів

МОДУЛЬНІ КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 

Загрузка...

/- й МОДУЛЬ

Тема 1. ПРЕДМЕТ I ЗАВДАННЯ ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА НАПРЯМКИ ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА

Завдання 1. Які напрямки в перекладознавстві із ряду перерахованих пе-ребувають у відношенні зближення?

1)            лінгвістичний напрямок;

2)            літературознавчий напрямок;

3)            машинний напрямок;

4)            інженерний напрямок;

5)            прикладний напрямок;

6)            філологічний напрямок.

A.            1:2 > 6

Б. 1 < 2

B.            3:4 > 5

Р. 1:2:5 > 6

Д. 1:2:3 : 4:5 > 6

Завдання 2. Чи є практика перекладу розділом перекладознавства?

1.             Так, тому що теорія перекладу базується на узагальненні процесуальної та результативної практичної діяльності перекладача.

2.             Так, тому що універсальні закономірності перекладу знаходять реаліза-цію в практиці перекладу різних текстів.

3.             Так, тому що практика перекладу, що має справу з емпіричним матері-алом, збагачує теорію перекладу.

4.             Так, тому що можливість спеціальних узагальнень, які відносяться тіль-ки до практики перекладу, породжує ідею виділення особливого розділу - прак-тикології перекладу.

5.             Hi, тому що теорія, представляючи сукупність узагальнених положень, „утворює яку-небудь науку” (СІС) на відміну від практики, що розробляє реко-мендації до діяльності.

6.             Hi, тому що теорія перекладу має пояснювальну силу.

7.             Hi, тому що практикологія перекладу робить узагальнення на рівні ме-тодології, прагматики, методики викладання, дидактики і визнана далеко не всіма як розділ науки про переклад.

Завдання 3. Укажіть еквівалентні поняття:

1)            теорія перекладу;

2)            наука про переклад;

3)            перекладознавство;

4)            теорія художнього перекладу;

5)            теорія наукового перекладу;

6)            теорія науково-технічного перекладу;

7)            теоретичні знання про переклад.

Завдання 4. Що є предметом перекладу?

1)            вихідна мова;

2)            вихідна мова та мова перекладу;

3)            текст вихідної мови;

4)            текст перекладу;

5)            мовна одиниця вихідної мови.

Завдання 5. Яке визначення синхронного перекладу із двох заявлених ві-дповідає вимогам теорії перекладу?

1.             „Професіональний сгтхронний переклад - це такий вид усного перекла-ду на міжнародній конференції, що здійснюється одночасно зі сприйняттям на слух (плюс іноді зорові місця) запропонованого однократно усного повідомлення на ВМ в кабіні, яка ізолює перекладача від аудиторії, й у процесі якого - в екс-тремальних умовах діяльності - у будь-який відрізок часу переробляється ін-формація строго обмеженого обсягу” (Г. В. Чернов).

2.             „Синхронний переклад - ...складний вид двомовної комунікативноїмов-леннєвої діяльності усного перекладу, що здійснюється одночасно зі сприйнят-тям на слух запропонованого однократно усного повідомлення, здійснюваного в умовах дефіциту часу та строгої обмеженості обсягу перероблюваної інфор-мації, предметом і продуктом якої є семантико-значеннєва структура переро-бленого мовного повідомлення” (Г. В. Чернов).

 

1.             Перше, тому що в ньому перераховуються численні характеристики процесу синхронного перекладу.

2.             Перше, тому що в ньому вказуються не тільки мовні ознаки перекладу, але й дається характеристика екстралінгвістичного фактора - часу й умов його здійснення.

3.             Друге, тому що воно включає диференціальні ознаки синхронного пе-рекладу, достатні, щоб відмежувати його від інших видів перекладу.

4.             Друге, тому що воно ігнорує екстралінгвістичні фактори, що не відно-сяться до мовних явищ.

Завдання 6. Чи є визначення терміна переклад (О. С. Ахманова) еквіва-лентними?

1.             Зіставлення двох або декількох мов з метою відшукання семантичних відповідностей між їхніми одинщями, звичайно для двомовної лексикографії, для зіставлених семантичних досліджень і т.ін.

2.             Передача інформації, що міститься в даному утворенні мовлення, за-собами іншоїмови.

3.             Відшукання в іншій мові таких засобів вираження, які забезпечували б передачу на ній не тільки різноманітної інформації, що міститься в даному мовленнєвому утворенні, але й взагалі повної відповідності нового тексту пер-вісному також і за формою (внутрішньої й зовнішньої), що необхідно у вгтадку художнього тексту, а також при передачі на іншу мову понять, що не одер-жали в ньому стійкого вираження.

 

1.             Так, тому що у всіх визначеннях мова йде про семантичні еквіваленти.

2.             Так тому що жодне із указаних визначень не накладає обмежень на кі-лькість мов, що зіставляють.

3.             Hi, тому що висунуті як основні семантичні критерії визначення перек-ладу мають різний обсяг, порівн.: „семантичні відповідності" та „інформація, що міститься в даному утворенн”.

4.             Hi, тому що в першому і третьому визначенні міститься вказівка на ці-льову настанову перекладу: для двомовної лексикографії (1), для порівняльних семантичних досліджень (1) і для передачі різноманітної інформації (3), для ві-дшукання адекватних засобів вираження (3).

5.             Hi, тому що тільки в третьому визначенні має місце вказівка на спів-віднесеність форми перекладу та оригіналу.

Завдання 7. Якій концептуальній теорії перекладу відповідає висловлен-ня: „Процес перекладу...буде зводитися до виділення смислових елементів в оригіналі та вибору одиниць МП, які максимально виражають такі ж елементи смисла в перекладі” (В. М. Комісаров)?

1)            денотативній теорії;

2)            структурній теорії;

3)            трансформаційній теорії;

4)            семантичній теорії.

Завдання 8. Чим відрізняється семантична теорія перекладу від денота-тивної?

1.             Денотативна теорія перекладу ставить знак рівності між змістом мате-ріалу ВМ і МП; семантична теорія перекладу досліджує питання про аналітич-ний підхід до референціального значення.

2.             Денотативна теорія перекладу припускає опис денотата засобами МП; семантична теорія перекладу враховує творчий метод перекладача.

3.             Денотативна теорія перекладу акцентує увагу тільки на засобах „пере-вираження”, семантична теорія висуває тезу про наявність у мові глибинних семантичних елементів і необхідність здійснення процесу перекладу на рівні елементарних змістовних компонентів.

Завдання 9. В основі якої моделі перекладу лежить понятгя ядерних син-таксичних структур, які спосте’ігаються у всіх мовах і особливістю яких є спі-льність логіко-синтаксичних звязків?

1)            ситуативної;

2)            семантичної;

3)            трансформаційної;

4)            комунікативної;

5)            інформативної.

Завдання 10. Які з перерахованих видів матеріалу перекладу (текстів) порушують вимоги єдності підстави класифікації?

1)            розмовне мовлення;

2)            вірші;

3)            художня проза;

4)            художня література;

5)            науково-популярні книги;

6)            науково-технічна література;

7)            наукова література;

8)            ділові папери;

9)            публіцистика.

Завдання 11. На підставі яких критеріїв будується класифікаційна схема видів перекладу?

1)            форми мовлення;

2)            степеня тимчасового дистанціонування ВМ і МП;

3)            функціонального призначення;

4)            когнітивних характеристик.

Завдання 12. Укажіть термінологічні синоніми видів перекладу в поряд-ку їхнього прямування?

1)            інтервербальний;

2)            інтерлінгвістичний;

3)            інтравербальний;

4)            інтралінгвістичний;

5)            інтерсеміотичний

6)            машинний.

Завдання 13. Який стиль асоціюється з організацією управлінської діяль-ності?

1)            розмовний;

2)            публіцистичний;

3)            офіційно-діловий.

Завдання 14. Які різновиди має трансформований / нетрансформований переклад?

Завдання 15. Назвіть (за алфавітом) різновиди перекладу, що розрізня-ються характером засобів перекладу (Див. завдання 12).

***