Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Тема 9. ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ ТРАНСФОРМАЦІЇ : Вступ до теорії перекладу : Бібліотека для студентів

Тема 9. ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ ТРАНСФОРМАЦІЇ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 

Загрузка...

Завдання 1. Укажіть ознаки мовної трансформації.

1)            спосіб перекладу;

2)            метод породження вторинних мовних структур у МП;

3)            зміна лексичної наповнюваності мовної структури ВМ;

4)            закономірний характер перетворень;

5)            морфологічна відповідність між подібними реченнями ВМ і МП;

6)            синтаксичне співвідношення між мовою оригіналу і мовою перекладу;

7)            моделювання морфо-синтаксичних відповідностей.

Завдання 2. Визначте типи перекладацьких трансформацій.

1)            зміна порядку елементів повідомлення;

2)            перестановка компонентів речення та висловлення;

3)            заміна типу конструкції;

4)            додавання;

5)            еліпсис;

6)            перетворення ядерної структури ВМ;

7)            транслітерація;

8)            транскрипція.

Завдання 3. Які мотиви обумовлюють перестановку елементів вислов-лення в процесі перекладу?

1.             Розбіжність синтаксичної структури ВМ і МП;

2.             Устояна традиція заміни одного типу речення в мові оригіналу іншим типом, характерним для мови перекладу;

3.             Специфіка способів вираження предикативності;

4.             Розбіжність морфологічних способів вираження модальності;

5.             Розбіжність структури компонентів складного синтаксичного цілого;

6.             Суб’єктивне бажання перекладача.

Завдання 4. Які елементи мови оригіналу можуть бути піддані переста-новці в процесі перекладу?

1)            слова;

2)            словосполучення;

3)            предикативні частини складного речення;

4)            речення як структурні частини складного синтаксичного цілого;

5)            лексикалізовані словосполучення.

Завдання 5. Укажіть тотожні засоби вираження антонімічної заміни укра-їнської, російської та англійської мов у процесі перекладу.

1)            подвійне заперечення;

2)            негативна частка перед антонімічною заміною з негативною семою;

 

2)            прийменники;

3)            заміна частковозаперечної модальності загальнозаперечною модальніс-тю.

Завдання 6. Який вид трансформації представляє прономіналізація?

1)            перестановку;

2)            заміну;

3)            додавання

4)            опущення.

Завдання 7. Чи можуть англійські прикметники при перекладі на україн-ську (російську) мову замінятися іменниками?

1.             Так, якщо це відносні прикметники із семою належності;

2.             Так, якщо прикметники утворюють компаратив;

3.             Так, якщо англійський прикметник, що позначає ступінь ознаки, має відповідність в іменнику української (російської) мови зі значенням збільше-ності / зменшеності;

4.             Hi, тому що прикметник та іменник відносяться до різних частин мови;

5.             Hi тому що прикметник та іменник мають різне категоріальне значен-ня;

6.             Hi, тому що прикметник та іменник мають різні словозмінні парадигми.

Завдання 8. Чим пояснити можливість заміни повного прикметника в ан-глійській мові російським іменником у формі родового відмінка, порівн.: англ. Australian prosperity -рос. процветание Австралии.

1.             В англо-російських відповідностях мають місце означальні відношен-

ня.

2.             Буквальний атрибутивний переклад у російській мові набуває

стилістичного забарвлення розмовності.

3.             Зіставлювані словосполучення виражають тотожні семи належності.

4.             У заміні виявляється прагнення урізноманітити форми.

Завдання 9. Чи припустимо використання інверсійного порядку слів ре-чення при перекладі з англійської на українську мову?

1.             Так, тому що зміна порядку та напрямку розташування компонентів речення в українській мові при перекладі з англійської може бути викликана розбіжністю правил синтаксичного конструювання двох мов.

2.             Так, тому що переклад з англійської мови допускає перестановку чле-нів речення в українській мові відповідно до вимог функціонального стилю.

3.             Так, тому що порядок слів в англійській мові прямий (жорстко фіксо-ваний), а в українській відносно вільний.

4.             Hi, тому що переклад повинен максимально адекватно відбити актуа-льне членування речення.

Завдання 10. Як переводиться на українську мову займенник you, що від-повідає українським займенникам ти і ви ?

1.             Вибір здійснюється відповідно до контексту.

2.             Семантична еквівалентність установлюється на рівні всього переклад-ного тексту.

З.Трансформація при перекладі відбувається шляхом перерозподілу се-мантичних елементів тексту на ВМ в мові перекладу.

4. Вибір робиться на користь конкретного найменування.

Завдання 11. Відзначте особливості перекладу англійського речення на українську мову.

англ. He was pretty heavy drinker. укр. Він nue як кінь.

1.             Збереження тотожності глибинної семантичної структури.

2.             Послівний переклад усього тексту.

3.             Номінативна семантична еквівалентність тексту.

4.             Спільність пропозиції.

5.             Наявність суб’єктивно-емоційного компонента в інформаційній струк-турі обох мов.

6.             Перестановка порядку розташування членів речення при перекладі.

7.             Субстантивація прикметників.

8.             Використання фразеологічних сполучень У ВМ.

9.             Ідіоматичність фразеологічних одиниць.

Завдання 12. Чим відрізняється переклад речення від оригіналу?

англ. Where can I get my suit pressed?

укр. Кудиможна віддати відпрасувати костюм?

1.             Номінативною семантикою.

2.             Порядком слів.

3.             Віднесеністю перекладу та оригіналу до різних класифікаційних класів.

4.             Особовою / безособовою формою речення.

5.             Перестановкою лексем.

6.             Заміною компонентів.

7.             Додаванням у процесі трансформації.

8.             Опущенням лексем.

Завдання 13. Які трансформації супроводжують переклад на російську мову тексту?

англ. / like it.

рос. Мне нравится зто.

1.             Заміна прямого порядку зворотним.

2.             Зміною актантних місць.

3.             Заміна активної конструкції пасивною.

4.             Вираження суб’єкта непрямим відмінком.

5.             Перестановка доповнення it.

6.             Заміна рема-тематичної структури.

Завдання 14. Співвіднесіть номер найменування структурної трансфор-мації з перекладним матеріалом.

1)            трансформація;

2)            транслітерація;

3)            калькування; описовий переклад;

4)            наближений переклад;

5)            трансплантація.

а)             sky-scraper - хмарочос;

б)            troika - трійка;

в)            robot -робот;

г)             demo - демонстраційна версія;

д)            GDI - загальний інтерфейс до даних.

Завдання 15. Укажіть лексичні кальки.

1)            convention - конвещія;

2)            conviction - переконання;

3)            subdivision - підрозділ;

4)            push-button - кнопкове керування.