ВЧЕННЯ ПРО ЧАСТИНИ МОВИ BAPIAHT1


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 

Загрузка...

Завдання 1. У якому співвідношенні находяться поняття граматичної, морфологічної та синтаксичної категорій?

1.             Поняття граматичної категорії є родовим по відношенню до понять морфологічної та синтаксичної категорій.

2.             Поняття морфологічної категорії знаходиться у відношенні субордина-ції з поняттям синтаксичної категорії.

3.             Морфологічні категорії детермінують синтаксичні категорії.

Завдання 2. Які точки зору на вирішення проблеми границі частин мови зближаються між собою на основі спільності підходів:

1)            урахування формальних критеріїв;

2)            урахування ономасіологічного критерію?

A.            Частини мови - це лексико-граматичні категорії слів, які угруповують-

ся за сукупністю всіх властивих слову ознак - семантичних, морфологічних,

синтаксичних.

Б. Частини мови - це формально-граматичні категорії, установлювані або тільки за морфологічними особливостями слова, або також і за особливостями його синтаксичних функцій.

B.            Частини мови - власне граматичні розряди слів, які виділяються як за

зовнішніми формально-граматичними ознаками, так і за найбільш загальними

граматичними значеннями, властивими повнозначним словам.

1              :A            1 :Б         1 :В

2              : А           2 :Б         2 :В

Завдання 3. Якими принципами класифікації керуються при розподілі лексем на самостійні та службові?

1)            залежність / незалежність від інших слів у реченні;

2)            можливість / неможливість функціонування як члена речення;

3)            здатність / нездатність бути потенційним мінімумом речення;

4)            імовірність / неімовірність виконання ролі структурно - семантичного центра речення.

Завдання 4. Як кваліфікуються кінцеві афікси інфінітива?

1. Як суфікси, тому що інфінітив має граматичні категорії, які відрізня-ються від категорій відмінюваного дієслова.

2.             Як закінчення, тому що інфінітив і особові форми дієслова утворюють особливу морфологічну категорію, засновану на тотожності лексичного зна-чення та розходженні ступеня його абстрактності.

3.             Як закінчення, тому що інфінітив і будь-яка особова форма перебува-ють у відношеннях співіснування.

4.             Як закінчення, тому що співвідношення інфінітива й відмінюваного дієслова характеризуються обов’язковістю та регулярністю.

5.             Як закінчення із-за немотивованості інфінітива.

Завдання 5. Чи може синтаксична функція словоформи бути основою ча-стиномовної класифікації словоформ?

1.             Так, тому що традиційно виділювані частини мови характеризуються спільністю синтаксичних функцій.

2.             Так, тому що тільки з урахуванням синтаксичної функції можна визна-чити частиномовну належність невідмінюваних слів.

3.             Так, тому що тільки синтаксична роль дозволяє розподілити за части-нами мови незмінні словоформи зі значенням способу дії та стану предмета, a також ознаки предмета.

4.             Hi, тому що класифікація за принципом “синтаксична функція” приве-де до виділення класів, що не збігаються із традиційними частиномовними руб-риками.

5.             Hi, тому що синтаксичний критерій викличе руйнування системи тра-диційних граматичних категорій (порівн. протиставлення називного відмінка іменників непрямим відмінкам і т. ін.).

Завдання 6. Чи дозволяє синтаксичний критерій класифікації словоформ віднести до однієї частини мови інфінітив, дієприкметник і особові форми діє-слова?

1.             Так, тому що всі вони можуть виступати в одній і тій же синтаксичній ролі - виконувати функцію присудка.

2.             Hi, тому що сукупність синтаксичних функцій у кожного різновиду словоформ різна.

Завдання 7. Чи можна застосувати критерій синтаксичної функції слово-форм до класифікації службових слів?

1. Так, тому що службові слова вказують на зв’язок або відношення між знаменними словами.

2. Hi, тому що не всі службові слова можуть виконувати синтаксичну фу-нкцію.

Завдання 8. Яка загальна ознака поєднує словоформи за семантичним принципом класифікації?

1)            тотожність лексичного значення;

2)            семантична тотожність кореневих морфем;

3)            спільність семасіологічного значення.

Завдання 9. Чи узгоджується класифікація словоформ за принципом „се-мантична спільність” із традиційною частиномовною класифікацією.

1.             Так, тому що традиційне визначення частин мови включає вказівку на номінативне значення (предмет, дія, ознака).

2.             Так, тому що у флективних мовах належність незмінних слів до части-ни мови визначається за значенням основи.

3.             Hi, тому що лексична тотожність словоформ не виключає їхньої нале-жності до різних частин мови (порівн. рос. синий, сгть, синить).

4.             Hi, тому що частиномовна класифікація орієнтована на більш широкі класи словоформ.

5.             Hi, тому що семантична класифікація враховує значення кореня.

6.             Hi, тому що семантичний критерій класифікації вступає в протиріччя зі значенням флексії.

Завдання 10. Чому слова біг, вихід, читання, забава - іменники, хоча во-ни позначають дію?

1.             Указані слова мають абстрактне значення предметності.

2.             Номінативне значення предметності належить до типу граматичних.

3.             Номінативний елемент значення виражається парадигмою закінчень.

4.             Значення закінчень (-о,-а,-е) підтримується значенням суфіксів абстра-ктної дії.

Завдання 11. Чи спрацьовує принцип визначення частиномовної належ-ності за значенням закінчення та суфікса щодо слів типу черговий, накладна, їдальня?

1.             Hi, тому що "система закінчень характеризує їх як прикметники" (/. Г. Мшославський).

2.             Так, тому що фіналь зазначених слів являє собою синкретичну форму закінчення та суфікса.

3.             Так, тому що наведені слова мають конкретне значення предмета.

4.             Так, тому що сполучення їх з погоджувальними словами аналогічно іменнику.

Завдання 12. Чи порушують словозмінний критерій виявлення частино-мовної належності питальні, неозначені й негативні займенники?

1.             Так, тому що зазначені типи займенників мають у непрямих відмінках закінчення прикметників.

2.             Так, тому що вказані типи займенників відносяться до іменника.

3.             Hi, тому що закінчення називного відмінка займенників збігаються зі субстантивними закінченнями.

4.             Hi, тому що закінчення аналізованих займенників являють собою

контаміновану форму закінчень іменників і прикметників, що сприяє нейт-

ралізації семантичної непрозорості односкладового чи нескладового коре-

ня.

Завдання 13. Чи поширюється семантичний принцип класифікації сло-воформ на числівники?

1.             Hi, тому що співвідношення значення та словозмінних парадигм не ві-дповідає вимозі регулярності.

2.             Hi, тому що за значенням закінчень числівники можна віднести і до іменників, і до прикметників.

3.             Так, тому що числівники “подовжують” за аналогією з прикметником закінчення з метою компенсувати стислість односкладового кореня.

4.             Так, тому що значення числівників виявляється їхньою співвіднесеніс-тю з предметами об’єктивної дійсності.

Завдання 14. Чи має переваги морфологічний принцип класифікації сло-воформ?

1.             Так, тому що морфологічна класифікація виходить із врахування гра-матичних категорій, з якими традиційно асоціюються частини мови.

2.             Hi, тому що різні частини мови мають різний набір граматичних кате-горій.

3.             Hi, тому що в російській мові є лексеми, що не мають форм словозміни та не втілюють ні однієї граматичної категорії.

4.             Hi, тому що морфологічний критерій поєднує за принципом протистав-лення незмінні слова, що розрізняються за семантикою та синтаксичною функ-цією.

Завдання 15. За якою ознакою шкільна граматика об’єднує кількісні, збі-рні та порядкові числівники?

1)            за денотативною спільністю;

2)            за морфологічною єдністю;

3)            за семантичною тотожністю.

ВАРІАНТ2

Завдання 1. Скільки частин мови нараховувала традиційна російська гра-матика, що знаходилась під впливом античних і західноєвропейських граматик?

Завдання 2. Скільки лексико-граматичних розрядів лексем (словоформ) виділяється в сучасній українській граматиці?

Завдання 3. За рахунок яких розрядів граматичних елементів збільшував кількість частин мови О. О. Шахматов?

1)            морфем;

2)            дієприкметників і дієприслівників;

3)            віддієслівних іменників;

4)            слів категорії стану.

Завдання 4 . О. А. Потебня, Ф. Ф. Фортунатов, О. М. Пєшковський запе-речували наявність у числівників і займенників граматичних ознак особливих частин мови. Між якими частинами мови розподілялися числівники та займен-ники?

1)            іменник;

2)            прикметник;

3)            прислівник;

4)            категорія стану.

Завдання 5. Назвіть мінімальну кількість частин мови, визначену послі-довниками Ф. Ф. Фортунатова.

Завдання 6. Порівняєте класифікацію частин мови В. В. Виноградова (Русский язьік. - 3-е изд. - М.: Вьісш. шк., 1986. - С. 39 - 47) і авторів “Русской грамматики”. - Ч. 2 (М.: Наука, 1980. - С. 457 - 459). Укажіть частини мови, які визначають розходження цих класифікацій.

1)            прикметник;

2)            дієслово;

3)            числівник;

4)            категорія стану та модальні слова.

Завдання 7. На чому ґрунтується розподіл слів на самостійні та службові?

1)            можливості функціонування словоформи як члена речення;

2)            розходженні в категоріальному значенні;

3)            розходженні в наборі граматичних категорій;

4)            здатності словоформи функціонувати в якості речення.

Завдання 8. Чи можна стверджувати, що лексема службового слова скла-дається з однієї словоформи?

1.             Hi, тому що словоформа - це конкретне вживання слова.

2.             Hi, тому що службові слова мають, як правило, кілька значень.

3.             Так, тому що службові слова позбавлені форм словозміни.

Завдання 9. Чому вигуки не відносять до службових слів?

1.             Вигуки не мають денотативного значення.

2.             Вигуки передають почуття, а не називають їх.

3.             Вигуки не є членами речення.

4.             Вигуки можуть бути словами-реченнями.

Завдання 10. Назвіть розряди слів, парадигма яких складаєгься з однієї лексеми.

1)            службові слова;

2)            вигуки;

3)            слова категорії стану та модальні слова;

4)            невідмінювані знаменні слова.

Завдання 11. „Словоформи імовірно, звичайно не можуть бути членами речення, але можуть функціонувати як речення” (I. Г. Милославський). До яко-го розряду слів вони належать?

1)            службові слова;

2)            знаменні слова.

Завдання 12. Які ознаки зближають службові слова з морфемами?

1)            наявність самостійного значення;

2)            синтагматична зв’язаність;

3)            відсутність синтагматичної самостійності;

4)            знакова сутність.

Завдання 13. Укажіть критерії морфологічного принципу класифікації словоформ.

1)            тотожність словозмінних елементів;

2)            вираженість одних і тих же морфологічних категорій;

3)            опозитивні відношення в системі морфологічних категорій.

Завдання 14. На основі морфологічного принципу класифікації іменники протиставляються дієсловам. Які ознаки словоформ при цьому враховуються?

1)            словозмінні парадигми;

2)            різний набір морфологічних категорій;

4)            вираженість одних і тих же морфологічних категорій.

Завдання 15. Чи мають морфологічні категорії невідмінювані іменники?

1.             Так, тому що значення числа, відмінка, роду виражається в невідміню-ваних іменниках через форми означальних (синтаксично залежних) слів.

2.             Так, тому що невідмінювані іменники можуть сполучатися з приймен-никами, які можуть бути показниками відмінкових значень.

3.             Hi, тому що лексема невідмінюваних іменників складається з однієї словоформи.