Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ГРАМАТИЧНА КАТЕГОРІЯ : Вступ до теорії перекладу : Бібліотека для студентів

ГРАМАТИЧНА КАТЕГОРІЯ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 

магниевый скраб beletage

Завдання 1. М. Докуліл підводить під понятгя граматичної категорії такі лінгвістичні об’єкти, як іменник, клас особових іменників чоловічого роду, пі-дмет. Чи відповідають перераховані об’єкти вимозі одноманітності?

1.             Так, тому що становлять групи словоформ.

2.             Так, тому що охоплюють сукупності форм, об’єднаних загальним гра-матичним стрижнем.

 

3.             Hi, тому що перераховані об’єкти зіставляють різнорідним групам форм.

4.             Hi, тому що в одному ряді виявляються морфологічні та синтаксичні поняття.

Завдання 2. Чи утворює загальнограматичне значення стійкий набір час-тковограматичних значень?

1.             Так, будь-яка частина мови є співвідносною з певним набором частко-вограматичних значень.

2.             Так, поняття категорії застосовується до більш обмеженого та більш широкого розряду словоформ.

3.             Hi, набір частковограматичних значень може бути різним для слів з од-ним загальнограматичним значенням.

4.             Hi, загальнограматичні та частковограматичні значення належать до рі-знорідних груп об’єктів.

Завдання 3. У якому співвідношенні перебувають поняття граматичної, морфологічної та синтаксичної категорій?

1.             Поняття граматичної категорії є родовим відносно поняття морфологі-чної та синтаксичної категорії.

2.             Поняття морфологічної категорії перебуває у відношенні субординації з поняттям синтаксичної категорії.

3.             Поняття морфологічної категорії координує з поняттям синтаксичної категорії.

4.             Морфологічні категорії детермінують синтаксичні категорії.

Завдання 4. Визначте кількість морфологічних категорій із числа перелічених.

Категорія способу дії, часу, особи, стану дії, категорія відмінка, числа іменників, категорія числа займенників, роду числівників, категорія ступеня порівняння прикметників.

Завдання 5. Яка категорія називається словозмінною?

1.             Якщо в граматичних значеннях, представлених у парадигмі лексеми, зустрічається не менш двох різних грамем.

2.             Якщо категорія реалізується в парадигмі словоформ однієї лексеми.

3.             Якщо ряди словоформ розрізняються тільки конкретним значенням

даної категорії.

Завдання 6. Чи може словозмінна категорія включати менше двох членів?

1.             Так, тому що парадигма словозміни може бути представлена однією грамемою.

2.             Hi, тому що словозмінна категорія являє собою ряди словоформ, що розрізняються тільки конкретним значенням цієї категорії.

Завдання 7. Визначите тип опозиції дієслів дійсного, умовного та нака-зового способу.

1)            одномірна;

2)            багатомірна;

3)            пропорціональна;

4)            ізольована.

Завдання 8. Яку опозицію утворюють дієслова 1-ої особи однини та 1-ої особи множини?

1)            одномірну;

2)            багатомірну;

 

4)            пропорціональну;

5)            ізольовану;

6)            привативну;

7)            еквіполентну.

Завдання 9. Чи утворюють словоформи однини та множини іменників привативну опозицію?

1.             Так, тому що один член опозиції є маркірованим, а інший - немар-кірованим.

2.             Так, тому що один із членів опозиції може мати і не мати дане значення числа.

3.             Hi, тому що члени опозиції є рівноправними.

4.             Hi, тому що значення однини не обов'язково передбачає значення

множини.

Завдання 10. Чи утворюють форми особи дієслів привативну опозицію?

1.             Так, форми 1-ї та 2-ї особи можуть одержувати узагальнене значення.

2.             Так, багатомірну опозицію особи дієслів можна звести до одномірної.

3.             Hi, значення форм особи рівноправні.

4.             Hi, безособові дієслова не мають форм особи.

Завдання 11. Чи зв'язане визначення типу граматичної опозиції числа прикметників з урахуванням контекстних зв'язків?

1.             Так, тому що прикметники однини і множини змістовно не розрізню-ються в ізольованому вживанні.

2.             Так, тому що в сполученні з іменниками загального роду прикметники не мають числової характеристики.

3.             Так, тому що прикметники у формі множини можуть мати і не мати значення множинності.

4.             Hi, тому що значення прикметника однини і множини рівноправні.

Завдання 12. Визначте тип опозиції “живий предмет / неживий предмет іменників”.

1.             Опозиція є пропорційною, тому що протиставлення двох членів (лек-сем) за граматичною ознакою спостерігається і в інших опозиціях.

2.             Опозиція є привативною, тому що один зі членів опозиції - маркірова-ний.

3.             Опозиція є еквіполентною: члени опозиціїрівноправні.

Завдання 13. Охарактеризуйте опозицію числа числівників (зверніть ува-гу на випадки нейтралізації числового протиставлення).

1)            привативна;

2)            еквіполентна;

3)            пропорційна

4)            ізольована.

Завдання 14. Чи залежить практично кількісна характеристика слово-форм від кількості лексем у мові?

1.             Так, тому що сукупність словоформ, які відносяться до однієї лексеми, традиційно вважається прозорою.

2.             Так, тому що кожна лексема має певну кількість словоформ.

3.             Так, тому що потенційно можна зробити такий підрахунок словоформ.

4.             Hi, тому що в різних лексем різний набір словоформ.

5.             Hi, тому що до останнього часу не вироблені єдині правила об’єднання словоформ у лексему.

Завдання 15. Назвіть класи словоформ, що не мають у своєму розпоря-дженні засобів вираження граматичного категоріального значення.

1)            невідмінювані іменники;

2)            невідмінювані прикметники;

3)            невідмінювані дієслова (дієприслівник, інфінітив);

4)            компаратив;

5)            прислівник;

6)            службові слова.