Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ГРАМАТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ГРАМАТИЧНА ФОРМА : Вступ до теорії перекладу : Бібліотека для студентів

ГРАМАТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ГРАМАТИЧНА ФОРМА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 

магниевый скраб beletage

BAPIAHT1

Завдання 1. Які завдання необхідно вирішити, щоб визначити границю слова?

1.             Знайти границю між словоформами, що входять у різні парадигми.

2.             Установити, які словоформи відносяться до даної лексеми.

3.             Визначити форми слова й різні слова.

4.             Визначити лексичне значення всіх словоформ.

Завдання 2. Укажіть показники фонетичного критерію визначення гра-ниці слова.

1)            делімітативна функція звуків;

2)            фонетичні чергування;

3)            кількість ударних звуків;

4)            наявність субморфів;

5)            морфонологічні явища.

Завдання 3. У якому рядку визначається границя між словами за допомо-гою наголосу?

Рос. 1) Буря мглою небо кроет,

2)            Вихри снежньіе крутя,

3)            To, как зверь, она завоет,

4)            To заплачет,как дитя (О. С. Пушкін).

Завдання 4. Назвіть фонетичні показники міжсловної границі в сполу-ченнях [с'ин'Лк'и] (синь Оті) і {с'ин'сек'и} (синяки).

1)            фонетичні чергування;

2)            кількісна редукція;

3)            якісна редукція.

Завдання 5. Укажіть параметри синтаксичного критерію визначення гра-ниці слова.

1)            непроникність слова;

2)            рухливість слова відносно сусідніх слів;

3)            здатність слів поширюватися частками;

4)            фіксований порядок частин слова.

Завдання 6. Чим відрізняються словоформи, що входять в одну лексему?

1)            формальними показниками;

2)            структурою;

3)            значенням;

4)            здатністю сполучатися з іншими словоформами.

Завдання 7. Відоме визначення закінчення як значимої частини словофо-рми, за допомогою якої розрізняють тільки словоформи однієї лексеми, на від-міну від словотвірних формантів, що розрізняють словоформи різних лексем. Чи є дане визначення вичерпним?

1.             Так, тому що закінчення - синтаксичний елемент словоформи.

2.             Hi, тому що в ньому невідоме (закінчення) визначається через інше не-

відоме (границя між словоформами однієї лексеми та різних лексем).

Завдання 8. Яке значення може виражати закінчення як значима частина словоформи?

1)            денотативне;

2)            синтаксичне (синтагматичне);

3)            обов'язкове;

4)            регулярне.

Завдання 9. Чи можуть закінчення поєднувати сполучну та номінативну функції?

1.             Hi, тому що закінчення є засобом вираження граматичних значень.

2.             Hi, закінчення - значима частина слова, що служить для зв'язку слів у словосполученні та реченні.

3.             Так, закінчення становлять синкретичні морфеми.

4.             Так, словоформи з виділюваним закінченням можуть бути омонімічни-ми.

5.             Так, закінчення, які мають номінативне значення, потенційно можуть виражати синтаксичні елементи значення.

Завдання 10. Чи є задовільним визначення закінчення як морфеми, що займає позицію наприкінці словоформи?

1.             Так, місце розташування закінчення диктується вимогами цільноофор-мленості слова.

2.             Hi, у випадку негативного закінчення фінальною частиною може ви-явитися суфікс.

3.             Hi, тому що ряд слів не має закінчень.

4.             Hi, деякі закінчення можуть перебувати не в абсолютному кінці слова.

Завдання 11. Визначте склад афіксів у словоформі пишіть.

1)            суфікс + закінчення;

2)            два закінчення;

3)            два суфікси.

Завдання 12. Назвіть кількість словоформ, у яких закінчення можуть ма-ти сполучну й змістовну функцію.

 

сміятися,                два,

дорога,   вік

лисиця,   бордо,

дорогою,               лісом,

бетономішалка,     дві,

двомстам,               листуватися.

Завдання 13. Визначте в ряді перерахованих слів кількість словоформ із синкретичними флексіями.

Вікно, пальто, жюрі, сани, іди, говори, шимпанзе, кава, поле.

Завдання 14. Які формальні показники граматичного значення можна ві-днести до негативних ознак?

1)            нульове закінчення;

2)            асемантичні морфи;

3)            незмінюваність.

Завдання 15. Чи зв'язаний тип відмінювання з яким-небудь елементом значення?

1.             Так, тому що закінчення - це релятивні морфеми.

2.             Так, тому що закінчення виражають відмінкові значення.

3.             Hi, тому що відмінювання - це тип зовнішньої відповідності між сло-воформами.

4.             Hi, тому що парадигма відмінювання - це спосіб зовнішньої організації ряду словоформ.

ВАРІАНТ2

Завдання 1. Згідно з Ф. Ф. Фортунатовим, “присутність у слові подільно-сті на основу та афікс дає слову те, що ми називаємо його формою”. Які класи слів при такому підході можна віднести до “безформних слів”?

1)            кореневі слова;

2)            невідмінювані слова;

3)            слова з формотвірними афіксами.

Завдання 2. О. О. Шахматов в обсяг граматичної форми включав форми словозміни, словотвору, порядок слів, наголос, інтонацію, службові слова й т. ін. Який термін, що відбиває указані граматичні явища, закріпився в сучасному мовознавстві?

1)            формальна ознака;

2)            формальний показник;

3)            зовнішній виразник граматичної категорії.

Завдання 3. Назвіть автора теорії граматичної форми як “елемента зна-чення слова”.

1.             Ф. Ф. Фортунатов

2.             О. О. Шахматов

3.             Ж. Вандрієс

4.             О. О. Потебня

5.             Л. В. Щерба

6.             В. В. Виноградов

7.             О. М. Пєшковський

Завдання 4. Які висновки про позиції авторів можна зробити з наступно-го визначення форми слова: “Форми слова (граматичні форми слова, просто граматичні форми) - це різновиди того самого слова, тотожні лексично й про-типоставлені один одному за своїми граматичних значеннях” (Шанський М. М., Тихонов О. Н. Сучасна російська мова, Ч. 2. Словотвір. Морфологія. - М.: Просвещение, 1981. - С. 83).

1.             Форма слова ототожнюється із граматичною формою.

2.             Форма слова розглядається як різновид лексеми.

3.             Між формою слова та словоформою ставиться знак рівності.

4.             Форма слова - словоформа, протипоставлена іншим словоформам за граматичним значенням.

Завдання 5. У чому полягає відмінність понять словоформа й форма слова?

1.             Словоформа - це конкретне вживання слова, форма слова - конкретне вживання лексеми.

2.             Словоформа - конкретно спостережувана лексична одиниця, форма слова - конкретна граматична одиниця.

3.             Словоформа - представник слова в мовленні, форма слова - це слово-форма з певними морфологічними характеристиками абстрагованими від її ле-ксичного значення.

Завдання 6. Чи спостерігається розходження між наступними визначен-нями?

1.             Граматична форма - це єдність даного граматичного значення та його граматичного вираження.

2.             Граматична форма - це єдність граматичного значення та способів його вираження в кожному конкретному випадку вживання слова.

 

1.             Так.

2.             Hi.

Завдання 7. Лексема - це слово як представник групи конкретних слово-форм, що мають тотожне значення. Які з перелічених характеристик адекватні даному визначенню?

1.             Лексема - парадигматичне слово.

2.             Лексема в парадигматиці - це сукупність словоформ.

3.             Лексема в синтагматиці - це конкретизація лексеми в тексті у вигляді словоформи і форми слова.

Завдання 8. Чи варто називати парадигмою сукупність варіантів однієї лексеми?

1.             Так, тому що вони мають лексичну тотожність.

2.             Так, тому що вони тотожні лексично й протипоставлені граматично.

3.             Так, тому що вони втілюють одне лексичне та загальнокатегоріальне граматичне значення.

4.             Hi, тому що категоріальні граматичні значення в різних лексах не то-тожні.

Завдання 9. Які елементи значення називаються сполученими (спряже-ними)?

1.             Два елементи значення, один із яких супроводжує інший.

2.             Два або декілька елементів значення, які в будь-якій словоформі спіль-но присутні або відсутні.

3.             Елементи значення, що реалізуються комплексно.

4.             Синкретичні значення морфів.

Завдання 10. Чи є спряженими значення предмета й синтаксичної функ-ції іменника?

1.             Так, тому що синтаксична позиція іменника визначає його синтагмати-чні властивості.

2.             Так, тому що іменник являє собою клас словоформ із синтаксичними функціями.

3.             Так, тому що широкий клас словоформ іменника виражає синтаксич-ний елемент значення.

4.             Hi, тому що до складу іменника входять слова, що складаються з однієї лексеми.

5.             Hi, тому що іменник включає слова, що не мають формальних показни-ків синтаксичного зв’язку.

Завдання 11. Номінативний елемент значення одиничності та синтакси-чний елемент значення однини іменників є спряженими. Які з нижчепереліче-них висловлень підтверджують це положення?

1.             Номінативний елемент значення одиничності й синтаксичний елемент значення однини іменників перебувають у взаємо-однозначній відповідності.

2.             Форма однини іменника координує тільки з формою однини прик-метника.

3.             Форма однини іменника інформує про те, що мається на увазі один предмет.

4.             Обидва елементи в будь-якій формі або присутні або відсутні.

Завдання 12. У сучасній українській мові можна сказати “ставок, у яко-му водиться риба” і не можна сказати “ставок, у яких водиться риба”. Показ-ником яких характеристик значення словоформ є ці сполучні можливості?

1.             Свідчать про наявність синтаксичного елемента значення однини імен-ника.

2.             Повідомляють про те, що мається на увазі один предмет.

3.             Інформують про спряженість рядів значень одиничність -множинність і сгттаксична однина - сгттаксична множина.

4. Показують, що означуване ім’я належить до класу словоформ із синтаксичними функціями.

Завдання 13. Який елемент значення є обов’язковим?

1.             Елемент, що є присутнім у досить великій групі словоформ.

2.             Елемент, що представлений у всіх словоформ.

3.             Елемент із ряду однорідних за умови, що будь-яка словоформа даного класу включає один з елементів даного ряду.

4.             Елемент, представлений у всіх словоформах, що об’єднуються на якій-небудь формальній підставі.

Завдання 14. Які елементи значення словоформи можна назвати словоз-мінними?

1)            номінативні елементи значення.

2)            синтаксичні елементи значення.

3)            номінативні елементи, якщо вони є обовя’зковими та регулярними.

4)            синтаксичні обов’язкові елементи значення.

Завдання 15. Які елементи значення називаються регулярними?

1.             Семантична ознака, що з високим ступенем імовірності припускає іншу однорідну ознака.

2.             Елемент значення, що має місце щораз, коли дані умови в наявності.

3.             Загальна ознака, для якої існування слів з конкретним значенням цієї ознаки припускає наявність словоформи, яка відрізняється від першої тільки однією ознакою.