Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_4d769850aa41702e453ad6c904b92d6e, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Тема 6. ЛЕКСИЧНІ ВІДПОВІДНОСТІ В ПЕРЕКЛАДАЦЬКІЙ ДІЯЛЬ<span style='font-size:9.0pt'>НОСТІ (ЗАКОНОМІРНОСТІСПІВВІДНОШЕННЯ) : Вступ до теорії перекладу : Бібліотека для студентів

Тема 6. ЛЕКСИЧНІ ВІДПОВІДНОСТІ В ПЕРЕКЛАДАЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ (ЗАКОНОМІРНОСТІСПІВВІДНОШЕННЯ)


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 

магниевый скраб beletage

Завдання 1. Що визначає наявність міжмовних лексичних відповіднос-тей?

1.             Універсальність мовних категорій.

2.             Єдина матеріальна сутність людського мислення.

3.             Спільність законів людського мислення.

4.             Тотожність фізіологічних, психологічних і логічних процесів людсько-го мислення.

5.             Взаємоадекватність мислення всіх народів з позицій зв’язку його з мо-вою.

6.             Міжмовні зв’язки.

7.             Матеріалізація мислення у формах конкретних мов.

Завдання 2. Які екстралінгвістичні тенденції сприяють адекватному лек-сичному перекладу?

1)            процеси глобальних інтеграцій;

2)            Соціально-економічні зв’язки; 2) об’єднання земних цивілізацій;

 

4)            обмін загальнолюдськими рисами й продуктами матеріальної та духов-ної культури;

5)            розвиток національних рис культури у напрямку до інтернаціональних рис світової культури;

6)            національно-історична своєрідність розвитку народів і нації.

Завдання 3. Визначите послідовність процедури міжмовних лексичних відповідностей у перекладознавстві.

1.             Виключення механічної заміни слів оригіналу словами перекладу.

2.             Пошук інформаційного змісту в тексті перекладу.

3.             Установлення ролі слів перекладу у формуванні висловлення.

4.             Визначення емоційно-експресивних прирощень і стилістичних харак-теристик.

5.             Виявлення семантичного та фізичного розходження слів ВМ і МП.

6.             Виявлення особливостей конструювання лексичного змісту в мові ори-гіналу та в мові перекладу.

Завдання 4. Які форми лексико-семантичної взаємодії слів зумовлюють сфери розподілу змістів?

1)            парадигматичні відношення;

2)            синтагматичні відношення;

3)            ієрархічні відношення;

4)            відношення додаткової дистрибуції;

5)            відношення вільної дистрибуції.

Завдання 5. Укажіть елементарну міжмовну лексико-семантичну одиницю:

1)            словоформа;

2)            лексико-семантичний варіант;

3)            лексема;

4)            лексична парадигма.

Завдання 6. Які характеристики слова враховуються при виділенні між-мовних лексико-семантичних категорій?

1)            семантичний зміст;

2)            інваріантне лексичне значення порівнюваних слів;

3)            інваріантна семантика слова оригіналу;

4)            наявність / відсутність тотожності звукової (графічної) форми;

5)            синтагматичне значення порівнюваних слів;

6)            особливості реалізації інваріантного значення в мовленні.

Завдання 7. Наведіть практичні докази теоретичних висновків про об’-єктивний характер результатів перекладацькоїдіяльності:

1)            факт існування перекладу як виду розумової діяльності;

2)            об’єднання фахівців, що займаються перекладом;

3)            наявність результатів перекладу;

4)            незліченна кількість перекладних текстів;

5)            виникнення науки про перекладацьку діяльність - перекладознавства.

Завдання 8. Чому лексеми не утворюють міжмовної лексичної категорії?

1.             Лексема - структурно-функціональна величина, реалізована в одиницях нормативного (узуального) рівня та рівня індивідуального мовлення.

2.             Лексема визначається як сукупність усіх уживань слова.

3.             Лексема не задовольняє розумінню мовної категорії як сукупності од-нофункціональних, але різноструктурних одиниць мови.

4.             Поняття лексеми не дозволяє вийти за межі тотожності фізичної сторони.

Завдання 9. Чи є поняття інформативно рівнозначних і еквівалентних міжмовних одиниць однозначними?

1.             Так, тому що в перекладознавстві важливо, що передають лексичні одиниці, тобто інформаційний зміст.

2.             Так, тому що процес перекладу не передбачає механічних замін лек-сичних одиниць оригіналу.

3.             Так, тому що лексико-семантичні міжмовні відповідності носять відно-сний характер.

4.             Так, тому що під еквівалентністю в теорії перекладу мають на увазі зберігання відносної рівності інформації.

5.             Hi, тому що поняття однозначності передбачає абсолютну тотожність.

6.             Hi, тому що лексичні одиниці перекладу можуть відрізнятися від слів оригіналу.

7.             Hi, тому що слова перекладу конструюють думку за законами МП.

8.             Hi, тому що інформація в МП може передаватися не тільки словами, але й словосполученнями.

Завдання 10. Укажіть причини виникнення міжмовних омонімів.

1)            випадковий збіг у порівнюваних мовах однаково вимовлюваних слів;

2)            втрата в мові оригіналу й / або в мові перекладу колишньої багатознач-ності слів, які зіставляються;

3)            втрата порівнюваними в обох мовах словами здатності виявляти спіль-ність внутрішніх форм;

4)            розвиток неминучої лексичної та фразеологічної сполучуваності;

5)            випадання з ланки ланцюжкової полісемії однієї з ланок;

6)            утворення з порівнюваних слів неспіввідносних словотвірних гнізд.

Завдання 11. Якими ознаками характеризується міжмовна гіпонімія;

1.             Слово однієї мови, що називає родове поняття, відповідає словам іншої мови, що позначають видове поняття.

2.             Значення родового поняття є підпорядковуючим стосовно слів, що поз-начають видові поняття.

3.             Слово однієї мови, що позначає загальне поняття, і слово іншої мови перебувають у відношеннях інваріантості.

4.             Слова-гіпоніми вступають у відношення супідрядності по зв’язку зі словом-гіперонімом в іншій мові.

Завдання 12. Як співвідносяться якісні й кількісні характеристики учас-ників гіпо-гіперонімічних відношень;

1) перебувають у зворотному відношенні;

2)            гіперонім ширший за обсягом, але вужчий за змістом;

3)            гіпонім менший за обсягом, але більший за змістом;

4)            знаходяться у відношенні субординації;

5)            знаходяться у відношенні взаємозалежності.

Завдання 13. Визначте вид міжмовної категорії за наступними ознаками: а) варіантність у порівнюваних мовах лексико-семантичних засобів; б) наяв-ність лексичних одиниць, що позначають у мові оригіналу та мові перекладу один і той же денотат; (в) розбіжність оцінних і стилістичних елементів інфор-маційного змісту.

1)            міжмовні синоніми;

2)            міжмовні антоніми

3)            міжмовні омоніми;

Завдання 14. У чому полягає розходження між словесним позначенням предмета і його описовим перекладом?

1)            Ім’я наділене екстенсіональним значенням - позначенням предмета.

2)            Описовий переклад не тільки вказує на предмет, але й наділяє його ін-тенсіональною характеристикою.

3)            Дескриптивний переклад може включати характеристику предмета.

ДОВІДІСА

Значення інтенсіональне - значення слова як одиниці мови. Екстенсіональне значення - значення, що набуває слово у даному кон-тексті його мовленнєвого вживання.

Завдання 15. У чому полягає сутність лінгвістичних зіставлень?

1.             Зіставлення слів як складних систем лексико-семантичних варіантів.

2.             Установлення відношень між групами слів, куди входить слово ВМ і слово МП.

3.             Визначення відношень зіставлюваних слів у рамках лексико-семанти-чного поля й лексико-семантичної категорії.

4.             Зіставлення слів двох мов у межах міжмовних семантичних категорій.

5.             Залучення фактів функціонування лексичних одиниць у мовленні.

Завдання 16. У чому полягають особливості перекладацьких зіставлень?

1.             Перекладацьке зіставлення носить моносемантичний характер.

2.             Зіставлення різномовних слів ведеться в конкретних контекстах оригі-налу та перекладу.

3.             Матеріалом зіставлення служать слова з денотативним значенням, су-проводжуваним інформаційними та емоціонально-експресивними відтінками.

4.             Значення лексичних відповідностей порівнюється зі словниковим зна-ченням поза контекстом.

***Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_4d769850aa41702e453ad6c904b92d6e, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0