Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Тема 3. МОДЕЛІ ПЕРЕКЛАДУ : Вступ до теорії перекладу : Бібліотека для студентів

Тема 3. МОДЕЛІ ПЕРЕКЛАДУ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 

Загрузка...

Завдання 1. Чи можливо застосувати моделі письмового перекладу до синхронного перекладу?

1.             Так, тому що в процесах письмового та усного перекладу є значний за-гальний знаменник, семантично втілюваний в узагальнюючому терміні translation.

2.             Так, тому що й усний, і письмовий переклад являють собою міжмовну трансформацію.

3.             Так, моделі письмового перекладу можуть бути застосовані до моделей синхронного перекладу, хоча й різною мірою.

4.             Так, тому що можливо використання письмового варіанта синхронного перекладу.

5.             Так, тому що письмовий і синхронний переклад характеризується ди-хотомією - переклад як процес і переклад як результат.

6.             Так, тому що синхронний переклад може бути представлений у вигляді магнітного запису, який при необхідності транспонується в письмовий текст.

7.             Hi, тому що синхронний переклад має специфічні особ ливості - однок-ратність усного повідомлення вихідною мовою, часове обмеження.

Завдання 2. Які характеристики синхронного перекладу втрачаються при транскрипції магнітного запису?

1)            імплікативна семантика;

2)            інтонація;

3)            ритм;

4)            моносемія усного вживання.

Завдання 3. Чому синхронний переклад варто розглядати як процес?

1.             Синхронний переклад у природному виді представляє діяльність пере-кладача.

2.             Синхронний переклад - сприйнятий органами почуттів акустичний лі-нійний ряд, що має тимчасову протяжність.

3.             Одна із ознак синхронного перекладу - протяжність в часі.

4.             При синхронному перекладі спілкування носить опосередкований ха-рактер - через діяльність перекладача.

Завдання 4. Укажіть перекладні універсалії, властиві синхронному перекладу.

1)            поняття еквівалентності;

2)            поняття інваріантості;

3)            інтерпретація текстів перекладу як мовленнєвих утворень;

4)            наявність ознак принципового перекладу;

5)            варіантність текстів на МП;

6)            визнання як домінанти при перекладі функціонального селектора;

7)            поняття синфазності перекладу.

Завдання 5. Яким чином перекладач здійснює функцію посередньої лан-ки між відправником і одержувачем?

1.             Перекладач, будучи учасником процесу комунікації, поперемінно ви-ступає то в ролі відправника повідомлення, то в ролі одержувача повідомлення;

2.             Перекладач здійснює процес перекладу одночасно зі сприйняттям пові-домлення.

Завдання 6. За рахунок чого досягається одночасність сприйняття та по-родження мовлення синхроністом?

1)            скорочення повідомлення;

2)            більш швидкого промовлення свого тексту в порівнянні з промовлен-ням тексту оригіналу;

3)            довільного (недослівного) оформлення інформації засобами МП;

4)            використання пауз.

Завдання 7. Які фактори руйнують сумніви в синхронності перекладу та мовлення оратора?

1.             Синхронні результати аналізу запису та синхронного зрізу мовлення оратора та перекладача на двоканальному магнітофоні.

2.             Точні виміри тривалості кожного мовного відрізка та кожної паузи з метою об’єктивної інтерпретації пауз.

3.             Вибірковість носіїв мови в сприйнятті перерви як паузи.

4.             Прив'язаність паузи до фонотактичних характеристик мовлення (по-рівн. наявність трьох пауз у слові стандарт - після с, н, т).

5.             Змінний характер фразового зрушення.

Завдання 8. Чому наявність фазового зрушення не руйнує уявлення про синхронізацію перекладу?

1.             Синхронність, яку розуміють як одночасність, не залежить від комбі-нації співвідношеня мовлення - пауза.

2.             Синхронність перекладу не змінюється при зміні темпу мовлення ора-тора: діє тенденція до збереження середнього темпу мовлення перекладача.

3.             Відставання перекладу або повідомлення на ВМ від МП - це відста-вання на відрізок часу, необхідний для осмислення повідомлення та вироблення внутрішньої програми висловлення.

4.             Фазове зрушення не є постійною величиною.

5.             Переклад відрізняється відносною синхронністю.

6.             Відрізки МП завжди відстають від відповідних за змістом відрізків ВМ.

7.             Сприйняття повідомлення ВМ проходить одночасно з породженням

мовлення на МП.

9. Фазове зрушення не сприймається як показник асинхронності перекла-ду, якщо ввести в поняття асинхронності перекладу певні допущення - елемент сприйняття розглядати як такий, що випереджає власне переклад.

Завдання 9. Визначте риси відмінності синхронного перекладу від інших видів перекладу (письмового та усного).

1)            одночасність процесу сприйняття та породження мовлення;

2)            необхідність здійснювати переклад ще до закінчення сприйняття ви-словлення на ВМ;

3)            обмеження обсягу переробки інформації короткочасністю пам'яті;

4)            заданість темпу синхронного перекладу зовнішніми факторами;

5)            спонтанність мовлення перекладача - синхронність в умовах зачиту-вання вихідного тексту.

Завдання 10. У якому співвідношенні може перебувати звучання мов-лення оратора та мовлення перекладача?

1)            мовлення оратора - пауза перекладача;

2)            мовлення оратора - мовлення перекладача;

3)            пауза в мовленні оратора - мовлення перекладача;

4)            пауза в мовленні оратора - пауза в мовленні перекладача.

Завдання 11. Що варто розуміти під внутрішнім програмуванням перек-ладу?

1.             Вироблення внутрішньої настанови на переклад мовного висловлення.

2.             Конструювання плану перекладу.

3.             Неусвідомлена побудова „деякої схеми, на основі якої надалі породжу-ється мовне висловлення" (О. О. Леонтьєв).

Завдання 12. Яким чином перекладач компенсує дефіцит часу?

1)            більш високим темпом перекладу;

2)            спонтанним породженням мовного повідомлення - без врахування чле-нування тексту ВМ;

3)            виходом за межі звучання тексту ВМ.

Завдання 13. Укажіть синонімічні терміни.

1)            перекодування;

2)            послівний переклад;

3)            інтерпретація;

4)            трансляція (фр. translation);

5)            версія (англ. version).

2; 1

3; 2 4; з

5.

3; 1 : 4; 1 : 5;

4; 2 : 5; 5;

Завдання 14. Чому синхронний переклад відповідає комунікативній мо-делі перекладу?

1.             Синхронний переклад є двомовною комунікацією.

2.             При значній специфіці синхронного перекладу врахування тільки фізи-чних даних виявляється недостатнім для пояснення процесу перекладу - необ-хідно враховувати значеннєвий інваріант, що є основою комунікативної моделі перекладу.

3.             У синхронному перекладі через темпоральне зрушення практично не-здійсненним є вибір оптимального варіанта шляхом перебору декількох можли-вих варіантів - переклад здійснюється з орієнтацією на значеннєвий інваріант, що відповідає комунікативній установці висловлення.

4.             Синхронний переклад - це форма усного спілкування, обмеженого тем-поральними рамками мовлення оратора.

Завдання 15. Чи справедливо ствердження, що в основі комунікативної моделі синхронного перекладу лежить розуміння мови як коду?

1.             Так, тому що схема перекладу ґрунтується на положеннях теорії зв’яз-ку.

2.             Так, тому що процес перекладу складається з повідомлення, відправни-ка, одержувача, коду (мова) та каналу зв’язку (усне мовлення з урахуванням її жанрових характеристик).

3.             Hi, тому що перекладач повинен вибирати оптимальний варіант перек-ладу.

4.             Hi, тому що перекладач уважається учасником процесу комунікації, який виконує функцію одержувача та відправника інформації.

5.             Hi, тому що не тільки семантика, але й ситуація та прагматика станов-лять предмет перекладу.