Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Тема 2. ПРОБЛЕМА ЕКВІВАЛЕНТНОСТІ В ПЕРЕКЛАДІ : Вступ до теорії перекладу : Бібліотека для студентів

Тема 2. ПРОБЛЕМА ЕКВІВАЛЕНТНОСТІ В ПЕРЕКЛАДІ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 

магниевый скраб beletage

Завдання 1. Чи є тотожними терміни еквівалентність і адекватність у перекладі?

1.             Так, тому що терміни еквівалентність і адекватність передбачають функціонально-семантичну тотожність елементів ВМ та МП.

2.             Так, тому що обидва терміни як диференціальну ознаку включають збіг комунікативної інформації.

3.             Так, тому що поняття еквівалентності та адекватності допускають ві-дносну рівність зіставлень.

4.             Hi, тому що поняття адекватний має диференціальну ознаку „відповід-ний", що вказує на його асоціативні зв'язки (порівн. метонімія).

5.             Hi, тому що в основі терміна адекватний лежить лат. adaeguatus, що позначає прирівняний (а яерівний).

Завдання 2. Визначте цілі перекладу.

1.             Збереження змісту тексту ВМ у мові перекладу.

2.             Функціональна еквівалентність.

3.             Передача при перекладі стилістичних особливостей тексту.

4.             Збереження в перекладі комунікативної спрямованості тексту.

5.             Відтворення художньої цінності тексту.

6.             Підготовка тексту для сприйняття.

Завдання 3. Від чого залежить ступінь зближення перекладу з оригіна-лом?

1)            майстерності перекладача;

2)            генетичної та морфологічної характеристики мов, які зіставляють;

3)            культурологічного фактора;

4)            епохи перекладу;

5)            способу перекладу;

6)            жанрових особливостей тексту;

7)            темпорального фактора;

8)            фазового зрушення;

9)            форми перекладу;

 

10)          особливостей умов перекладу;

11)          ступеня володіння МП.

Завдання 4. До яких наслідків веде перебільшення ролі комунікативно-функціонального фактора в перекладі?

1)            нечіткості сприйняття інформації, що міститься в тексті;

2)            розмиванню значеннєвої сторони перекладного тексту;

3)            перенесенню акценту на комунікативну функцію;

4)            акцентуванню умов комунікації;

5)            заміщенню предмета перекладу реакцією на нього (порівн. перлокуція).

Завдання 5. Що варто розуміти під синфазністю синхронного перекладу?

1)            запізнювання перекладача;

2)            фазове зрушення;

3)            обов’язковість темпорального обмеження (одночасність породження

перекладного мовлення та сприйняття);

4)            відсутність високого ступеня еквівалентності.

Завдання 6. Чи можливо поставити знак рівності між послідовним перек-ладом і абзацно-фразовим перекладом?

1.             Так, тому що переклад може відбуватися поабзацно.

2.             Так тому що частина (абзац) тексту, що перекладається, може бути рі-вна нулю.

3.             Так, тому що поняття фрази може поширюватися і на синтаксис.

4.             Hi, тому що фраза в системі фонетичного членування мовлення - фоне-тична одиниця, яка може не співпадати з реченням.

Завдання 7. Які фактори визначають високий ступінь еквівалентності пе-рекладу публіцистичних текстів?

1)            наявність кліше;

2)            уживання газетних штампів;

3)            використання стереотипних фраз;

4)            звертання до політичної термінології;

5)            відбиття соціальних реалій;

6)            включення в публіцистичний текст просторічних та жаргонних слів.

Завдання 8. Як у публіцистичних текстах переводяться на іншу мову просторічні слова та вислови?

1)            дослівно;

2)            шляхом використання лексикографічних відповідностей;

3)            методом корегування стилю оригіналу під публіцистичний стиль;

4)            моделюванням трансформацій рема-тематичного характеру;

Завдання 9. Чому публіцистичні переклади часто виявляються багатос-ловніше оригіналу?

1.             Письмова форма газетних і журнальних статей не має часових обме-жень, властивих усному перекладу.

2.             Послідовний переклад не виключає докладності пояснювальних екс-плікацій.

3.             Переклад здійснюється шляхом рема-тематичних трансформацій.

4.             Розходження в журнально-газетному стилі ВМ та МП може приводити до помітного збільшення словного корпуса перекладу.

Завдання 10. Як уникнути різночитання в перекладі терміна?

1.             Використовувати в тексті перекладу тільки загальновживані терміни.

2.             Якщо немає перешкод, перекладати термін дослівно.

3.             Транскрибувати термін.

4.             Представляти термін описово.

Завдання 11. Чим викликається зниження еквівалентності в перекладі спеціальних найменувань?

1)            описовим трактуванням термінів;

2)            неточністю інтерпретації спеціального поняття.

3)            помилками в термінотворчості;

4)            використанням синонімічних термінів;

5)            граматичними трансформаціями;

6)            дослівним перекладом;

7)            прагматичними вимогами до перекладу.

Завдання 12. Як Ви ставитесь до необхідності постановки проблеми тер-мінотворчості при перекладі?

1.             Позитивно, тому що зіставляються мови, які можуть бути предметом дослідження різних лінгвістичних шкіл.

2.             Схвально, тому що обсяг відбиваного в терміні поняття в умовах співі-снування та боротьби різних наукових напрямків при перекладі може бути різ-ним.

3.             Позитивно, тому що в деяких країнах (наприклад, у Росії) створені ко-місії з термінотворчості (врегулюванню термінотворення) на державному рівні, робота яких дала позитивний результат.

4.             Негативно, тому що мова має не індивідуальний характер, а становить соціальне явище.

5.             Негативно, тому що індивідуальна термінотворчість веде до виникнен-ня термінів-синонімів, що суперечить розумінню термінів як точного позначен-ня понять.

Завдання 13. Назвіть особливі прикмети, що впливають на ступінь екві-валентності художнього перекладу його оригіналу.

1.             Оригінал і переклад художнього тексту розрізняються характером його

осмислення носіями мови.

2.             Переклад відрізняється від оригіналу художнього твору соціальним значенням.

3.             Репутація відповідності оригіналу художнього тексту і його перекладу обумовлена характером культурологічного середовища.

4.             Відносну еквівалентність художнього перекладу визначає особистість перекладача.

5.             Зниження ступеня еквівалентності художнього перекладу ставиться в залежність від різносистемності мов.

Завдання 14. У чому виявляється індивідуальність перекладача худож-нього тексту?

1)            своєрідності сприйняття оригіналу перекладачем;

2)            таланті перекладача;

3)            своєрідності відбору мовних засобів;

4)            знанні мови перекладу.

Завдання 15. Чи впливають індивідуальні риси перекладача на авторсь-кий стиль оригіналу?

1.             Впливають, тому що переклад і оригінал - це насамперед спільність ін-формації, що міститься в них, на відбиття якої постійно спрямована робота пе-рекладача.

2.             Впливають, тому що перекладач прагне до максимального зближення перекладу з оригіналом.

3.             Впливають, тому що в перекладі знаходить втілення своєрідність

сприйняття оригіналу перекладачем.

4.             He впливають, тому що риси, обумовлені індивідуальністю переклада-ча, не зв’язані безпосередньо з текстом оригіналу.

5.             He впливають, тому що авторські особливості перекладу небажані, хоч і неминучі.

6.             He впливають, тому що індивідуальні риси перекладача не припуска-ють співвіднесеності з авторським стилем.

7.             He впливають, тому що індивідуальні риси перекладача - це елементи стилю перекладу.