Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ТЕСТИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ Тема 1. ПРЕДМЕТ I ЗАВДАННЯ ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА. КЛА-СИФІКАЦІЯ НАПРЯМКІВ У РОЗВИТКУ ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА : Вступ до теорії перекладу : Бібліотека для студентів

ТЕСТИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ Тема 1. ПРЕДМЕТ I ЗАВДАННЯ ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА. КЛА-СИФІКАЦІЯ НАПРЯМКІВ У РОЗВИТКУ ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 

магниевый скраб beletage

Завдання 1. Укажіть задачі теорії перекладу.

1.             Визначення послідовності дій у процесі перекладу.

2.             Вивчення закономірностей перекладацької діяльності.

3.             Узагальнення міжмовних перекладацьких відповідностей в сфері фоне-тики, словотвору, лексикології, морфології та синтаксису.

4.             Обґрунтування можливості врахування жанрової своєрідності матеріа-лу.

5.             Необхідність відбиття службової внутрішньомовної інформації („пусті” граматичні категорії).

6.             Доцільність передачі реального змісту мовного знака.

7.             Вирішення питання про включення в поняття еквівалентності перекла-ду інформації стилістичного та емоційно-експресивного характеру.

Завдання 2. Що є предметом перекладу?

1.             Процес перекладу.

2.             Закономірності діяльності перекладача.

3.             Оригінальні тексти.

4.             Перекладні тексти.

Завдання 3. Визначите розділи теорії перекладу:

1)            загальна теорія перекладу;

2)            приватні теорії перекладу;

3)            спеціальні теорії перекладу;

4)            історія практики перекладу

5)            історія теорії перекладу;

6)            критика перекладу;

7)            теорія машинного перекладу;

8)            методика викладання перекладу.

Завдання 4. Чи перебуває визначення теорії перекладу як „системи уза-гальнень, застосовуваних до перекладу різних видів матеріалу з різних мов на різні мови” (А. В. Федоров) у відповідності з розумінням загальної теорії пере-кладу, яка ставить універсальні закономірності перекладу в залежність від жан-ру перекладного тексту?

1. Так, тому що поняття загальної теорії припускає виявлення загальних закономірностей перекладу відповідно до конкретних текстів.

2.             Так, тому що поняття загального виключає специфіку часткового.

3.             Hi, тому що жанрові різновиди текстів не релевантні загальним зако-номірностям перекладацької діяльності.

Завдання 5. Чи треба критику перекладу розглядати як різновид розділів перекладознавства?

1.             Так, тому що критика перекладу має у своєму розпорядженні свою ме-тодологію.

2.             Так, тому що критика перекладу дає оцінку якості перекладу.

3.             Так, тому що критика перекладу визначає значення перекладу для ку-льтури мови перекладу.

4.             Hi, тому що критика перекладу - один з різновидів дослідницької дія-льності взагалі.

5.             Hi, тому що критика перекладу здебільшого пов’язана з художніми творами.

Завдання 6. Чи є теорія машинного перекладу різновидом загальної тео-рії перекладу?

1.             Так, тому що на основі теорії машинного перекладу робляться спроби змоделювати процес перекладу.

2.             Так, тому що ціль машинного перекладу - формалізувати семантичні відповідності різних мов.

3.             Hi, тому що машинний переклад моделює процес природного перекла-ду на основі спеціального коду.

4.             Hi, тому що машинний переклад - це застосування досягнень приклад-них наук до теорії перекладу.

5.             Hi, тому що теорія машинного перекладу опирається на дані таких на-ук, як інформатика, кібернетика, математика, семантика й т. ін.

Завдання 7. Чи можна до загальної теорії перекладу віднести практико-логію перекладу, що ґрунтується на соціології перекладу (див. О. Попович)?

1.             Так, тому що теорія перекладу - соціальна наука.

2.             Так тому що переклад припускає редакційну роботу з текстом.

3.             Так, тому що практикологія перекладу розробляє методологію критики перекладу.

4.             Hi, тому що теорія перекладу асоціативно пов’язана із соціологією, тобто не виключає диференціації їхнього предмета дослідження, цілей, завдань і методів.

5.             Hi, тому що редакційна робота - це зовнішній погляд на виконаний пе-реклад.

6.             Hi, тому що поняття практикології зв’язане з практикою, а не теорією перекладу.

7.             Hi, тому що практикологія перекладу асоціюється з мовною діяльністю.

Завдання 8. Як зв’язана методика викладання перекладу та дидактика перекладу з теорією перекладу?

1.             Методика викладання перекладу та дидактика перекладу розробляють питання оптимальних методів навчання перекладу з однієї мови на іншу, скла-дання відповідних навчальних посібників і забезпечують рішення прагматич-них завдань перекладу.

2.             Методика підготовки перекладачів - окрема лінгвістична дисципліна (порівн.: методика викладання російської мови, методика викладання англійсь-кої мови й т. ін.)

3.             Дидактика перекладу, що включає в себе питання методології перекла-ду, виявляє метонімічні зв’язки з поняттям теорії перекладу.

4.             Зв’язок методики викладання перекладу з теорією перекладу відбиває міждисциплінарний підхід до зв’язків перекладазнавства.

Завдання 9. Які напрямки характеризують розвиток теорії перекладу?

1)            лінгвістичне;

2)            літературознавче;

3)            машинне;

4)            інженерне;

 

6)            прикладне;

7)            філологічне;

8)            аксіологічне.

Завдання 10. Чим відрізняється поняття перекладу та двомовної комуні-кації?

1.             Наявністю / відсутністю посередника.

2.             Цільовою настановою - спрямованістю / неспрямованістю на передачу інформації.

3.             Характером сприйняття іншомовного тексту - за допомогою перекладу аж до максимального редагування тексту шляхом автоматичного перемикання на іншу мову.

4.             Приналежністю до однієї з форм двомовної комунікації.

5.             Формами мовного спілкування - опосередковане / неопосередковане

спілкування, переписка, телефонна розмова без перекладача.

Завдання 11. Чи всяка заміна тексту на одній мові текстом на іншій мові є перекладом?

1.             Так, тому що текст ВМ містить завжди дещо таке, що є й у тексті МП.

2.             Так тому що переклад, здійснюваний на рівні речення (групи речень) усуває розбіжність між одиницями різних мов у плані змісту.

3.             Так, тому що при перекладі відбувається заміна не окремих слів, а ці-лого речення, що забезпечує його ідентичність реченню ВМ.

4.             Так, тому що значення різних мов збігаються набагато більше, ніж роз-ходяться: реальна дійсність, відбита в мові, має більше загальних рис, чим роз-ходжень.

5.             Hi, тому що процес перекладу здійснюється не довільно, а за певними правилами, а отже, процес перекладу строго регламентований.

6.             Hi, тому що переклад проходить у строго визначених рамках, при ви-ході за які губиться підстава говорити про переклад.

 

6.             Hi, тому що текст ВМ та МП повинен містити інваріант, границі якого можна визначити тільки в порядку першого наближення, тобто далеко не одно-значно.

7.             Hi, тому що не завжди ситуація, описувана в тексті ВМ, присутня у до-свіді мовного колективу МП.

8.             Hi, тому що при міжмовному перетворенні можливі семантичні втрати.

Завдання 12. Установіть відповідність між дефініціями перекладу та ві-дповідних термінів.

A.            Переклад, що являє собою передачу даного змісту засобами іншої при-

родної мови.

Б. Переклад, що становить передачу змісту з однієї мови на іншу мову невербальними засобами.

B.            Переклад, що являє собою передачу даного змісту з однієї мови на ін-

шу вербальними засобами.

1)            інтервербальний переклад;

2)            інтерлінгвістичний переклад;

3)            інтерсеміотичний переклад.

А: 1;А: 2;А: 3; Б: 1;Б: 2; Б: 3; В: 1;В: 2;В: 3.

Завдання 13. Підберіть синоніми до терміна інтервербальний.

1)            інтерлінгвістичний;

2)            інтерсеміотичний переклад;

3)            інтравербальний переклад;

4)            інтралінгвістичний переклад;

5)            машинний переклад.

Завдання 14. Що є підставою виділення інтерсеміотичного перекладу та машинного перекладу?

1)            ступінь еквівалентності;

2)            засоби перекладу;

3)            функціональне призначення.

Завдання 15. Допишіть синонімічні терміни до найменувань видів перек-ладу: дослівний і вільний.

***