Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ТИПИ ПЕРЕКЛАДАЦЬКИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ : Вступ до теорії перекладу : Бібліотека для студентів

ТИПИ ПЕРЕКЛАДАЦЬКИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 

магниевый скраб beletage

1.             Перестановка.

2.             Заміна.

3.             Додавання.

4.             Опущення.

1. Перестановка

Перестановка - вид перекладацької трансформації, що полягає в зміні порядку прямування мовних елементів у тексті перекладу в порівнянні з текс-том оригіналу.

Елементи перестановки

1)            слова;

2)            словосполучення;

3)            частини складного речення;

4)            речення в тексті {складному сгттаксичному цілому).

Синтаксичні перестановки

 

1. Інверсійний порядок речення, ви-кликаний перестановкою підмета.       англ. Two urgent problems were

solved.

укр. Було вирішено деі гострі про-

блеми.

2. Прямий порядок речення з фіналь-ною постпозитивною обставиною (порівн. вживання англійських при-слівників here (тут), only (лише), enough (достатньо), зумовлене син-таксичною структурою англійської мови і т. ін.).               англ. But some question arise here. -укр. Але mym виникає питання.

107

 

3. Вживання означення перед(після) присудка                англ. The mentioned above is not,

howerer, so important.

укр. Однак згадане вшце не є таким

важлжим.

4. Перестановка самостійних речень, яка обумовлена термінальним планом ВМ.      Порівн. уживання форми Past Perfect

у другому реченні зі значенням пере-

дування дії, позначеній в першому

реченні:

англ. Are you going to the conference

this week?- asked George. We had

reached the cinema.

укр. Mu підійшли do кінотеатру. -

Bu збираєтесь на конферещію цього

тижня? - запитав Джордж.

2. Заміни

Заміна (субституція) - уживання однієї мовної одиниці замість іншої.

Заміна - метод спостереження за мовними фактами, що полягає в підста-новці різних мовних одиниць в одинаковому оточенні для з'ясування їхнього співвідношення. Те ж, що комутація.

А. Граматичні заміни

Одиниці заміни      |               Приклади

1. Форма слова      Порівн.:

форма мн. іменника в англійській мові заміняється формою однини в російсь-кій: овес - oats, картопля - potatoes і т. ін.

2. Частина мови     Порівн.:

а) віддієслівні іменники в англійській мові - українська дієслівна форма: whistles - свистіти і т. ін.;

б)            форма прикметника - форма імен-

ника: англ. Australian prosperity — укр.

процвітання Австралії й т. ін.;

в)            форма прикметника в предикативній

функції в англ. мові - дієслово в укра-

їнській: to be glad— радіти і т. ін.

108

 

3. Члени речення  Порівн.:

а) при актуальному членуванні ре-чення в англійській мові темою є під-мет, ремою - група присудка або один із членів цієї групи, в українському перекладі - додаток: / was offered another post - Мені запропонували нову посаду й т. ін.;

б) англійський підмет - український додаток: The resolution declares...-У резолюції сказано...

4. Речення

а)             просте - складне

б)            складне - просте

в)            головна частина - підрядна части-

на

г)             сурядність - підрядність (сполу-

чникове речення - безсполучникове

речення) Порівн.: а) заміна простого речення складним: англ. / like watching children playing. -Люблю дивитися, як граються діти.

б)            заміна складного речення простим:

англ. It was so noisy that we couldn’t

hear anyone.

укр. B галасі ми нікого не могли почу-ти й т. ін.;

в)            заміна головної частини підрядною

англ. While he was looking through the

contract, the phone rang.

укр. Він розглядав контракт, коли йо-му зателефонували.

г)             заміна сурядності підпорядкуван-

ням: англ. The chairman being late, they

had to wait.

укр. Оскільки голова затримувався, їм довелося чекати.

Б. Лексичні заміни

Лексична заміна - це заміна лексичних одиниць (слів і лексикалізованих словосполучень) ВМ лексичними одиницями МП, які не є їхніми словниковими еквівалентами.

Види лексичних замін

Найменування виду |           Визначення            |               Причини заміни

Конкретизація       Заміна слова ВМ із зага-льним значенням словом МП із приватним зна-ченням        Розбіжність у структурі двох мов:

а) відсутність у МП сло-ва з таким же діапа-зоном значень, порівн.: англ. thing (узагальнене значення - річ, предмет, справа, факт і укр. конк-ретизоване речі (мн.), багаж: His things were everywhere. - Його речі були розкидані всюди;

б)            розбіжність у грама-

тичних характеристиках

(порівн. трансформацію

українського іменника в

англійське дієслово:

укр. в/зувадам(документ)

-              англ. initial - початко-

вий;

в)            розходження в сти-

лістичних особливостях:

англ. impose (накладати)

-              укр. нав'язувати й т.

ін.

Генералізація        Заміна при перекладі слова із вузьким значен-ням одиницею з узагаль-неним значенням        англ. purpose - укр. ціль; укр. призначення - англ. appointment; англ. deny -заперечувати, укр. - від-мовлятися; англ. depart¬ment - укр. відділ, факу-льтет, відомство, міні-стерство й т. ін.

Розширення змісту              Заміна одного слова ін-шим, заснована на при-чинно-наслідкових від-ношеннях висловлення.                англ. / am proud - укр. Я пишаюся (Я знаю їхні достоїнства, тому пи-шаюся ними).

В. Антонімічний переклад

Антонімічний переклад - комплексна лексико-граматична заміна, сут-ність якої полягає в трансформації стверджувальної конструкції в негативну (або навпаки) і супроводжується заміною одного зі слів ВМ антонімом у МП.

Засоби вираження антонімічної заміни

 

Українська мова   1.             Подвійне заперечення

2.             Частка не перед анто-

німічною заміною з нега-

тивною семою

3.             Антонімічна заміна

частки не частками тіль-

ки, як тільки.         Я не ненавиджу його.-

Батько не забороняв

(дозволяв) відвідувати

клуб.

Я тільки дома помітив

(не помітив раніше), що

мені дали не my книгу.

Англійська мова   1.             Негативна частка при

слові з негативною ха-

рактеристикою, в пере-

кладі - стверджувальне

речення.

2.             Прийменник without

3.             Заміна частковозапе-

речної модальності зага-

льнонегативною модаль-

ністю.     You can’t be serious. - Bu жартуєте.

The light was cut off and we were without for several hours. - Світло вимкнули, i ми були в темряві декілька годин.

Keep off the cage! - He підходьте do кліткиі

Г. Компенсація

Компенсація - прийом перекладу, коли елементи тексту ВМ не мають еквівалентів у МП: англ. The fact that the prices rocketed despressed them a lot. -укр. їх дуже засмутило me, що цінирізко зросли .

Фактори, що спричиняють використання компенсації

1.             Відсутність у МП засобів еквівалентного перекладу.

2.             Можливість тільки неповного перекладу одиниці мови оригіналу.

3.             Необхідність передати внутрілінгвістичну семантику, яка співвідно-

ситься з мовою оригіналу, додатковими засобами.

4.             Потреба в передачі діалектних особливостей.

5.             Пошуки засобів для передачі індивідуальних особливостей мовлення.

6.             Відсутність у МП слів, які збігалися б за референціальним значеням зі словами ВМ.

7.             Розходження мовних відповідностей у прагматичному значенні.

Примітка

Досить часто компенсація заповнює втрату стилістичної інформації ін-шими засобами мови. Еквівалентність перекладу виявляється не на рівні слів, a на рівні всього речення в цілому, порівн.:

англ. They couldn’t help laughing at his accent, “he do” and “they does”.

укр. He можна було не мосміхнутися, почувши його акцент та вислов-лення типу «хочить» та «хотять».

3.             Додавання

Додавання - лексичні збільшення, обумовлені формальною невиразністю семантичних компонентів словосполучення у ВМ.

В основі додавання лежать комплетивні відношення між елементами ве-ріфікованого дієслівного словосполучення. Невипадково, лексичний еліпсис у ВМ стосовно перекладу 3. Харрис назвав доречними словами:

англ. The Head proposed a meeting to discuss the most urgent issues. -

укр. Завідувач запропонував провести збори,щоб обговорити найбільш гострі проблеми.

4.             Опущення

Опущення - 1) відсутність якого-небудь із членів речення, що сприйма-ється як нульове його вираження; 2) пропуск, втрата.

Опущення в перекладі - це еліпсис семантично-надлишкових слів, по-рівн.: англ. This is an important remark to make. -

укр.Це - важливе зауваження.

Мета опущення:

1.             Усунення надмірності.

2.             Прагнення уникнути явищ, не властивих мові перекладу (порівн. парні синоніми в англійській мові, не властиві українській та російській мовам:

англ. Just and equitable treatment.-укр. Справедливе відношення.

3.             Намір уникнути стилістичного навантаження (порівн. технічні та нау-кові тексти).

4.             Можливість здійснювати компресію тексту з метою усунути його над-мірне "роздування".

5.             Прагнення до максимальної конкретності.

Перекладацькі трансформації рідко вживаються роздільно, сполучаючись, як правило, один з одним.

Структурні особливості трансформації в перекладі

Структурні трансформації - один із методів породження вторинних мовних структур, який полягає в повному або частковому транспонуванні фор-ми слова однієї мови в систему іншої.

Види структурних трансформацій у перекладі

1.             Транскрипція - спеціальний спосіб запису перекладного тексту, за-

снований на строгій відповідності між буквами письма ВМ та звуками МП, по-

рівн. англо - український переклад:

[metrdpolitdri] - метрополітен; [stew] - степ; [fail] - файл; ['intdvju:] - інтерв'ю;

2.             Транслітерація - передача тексту, написаного за допомогою алфавіт-

ної системи вихідної мови засобами алфавітної системи мови - перекладу, по-

рівн. англо-український переклад:

dessert - десерт; detective - детектив; Heal -ідеал; prize - приз; final - фінал.

3.             Калькування - утворення нових слів або введення в мову перекладу

нових способів словотвору шляхом запозичення словотвірних моделей мови

оригіналу.

Калька - запозичення шляхом буквеного перекладу слів або зворотів у мові по складовим їхнім частинам, порівн.: англ. subside -укр. субсидія; англ. suburb - укр. пригород; англ. submarine - укр. субмарина; англ. typical - укр. типовий; англ. unfortunate - укр. нещасний.

4.             Описовий переклад - переклад слова з однієї мови на іншу, здійсню-

ваний за допомогою лексикалізованого сполучення, порівн. англо - українсь-

кий переклад:

navy - військово-морський флот; oblige -робити ласку;

one-way - однобічний pyx;

opera - опернии meamp;

tracker - програма для обробки аудіо-треків.

5.             Наближений переклад (переклад за аналогією) - підбір найближчої за

значенням відповідності в мові перекладу для лексичної одиниці іноземної мо-

ви, яка не має у перекладній мові еквівалентних відповідностей, порівн. англо-

український переклад:

inspect - уважно оглядати; institution - навчальний заклад; penetrate - проникати усередину; доцент - assistant professor.

6.             Трансплантація (іншомовні вислови) - перенос слів і висловів у текст

перекладу в іноземному написанні для надання тексту автентичності, порівн.:

Windows — це програма, що робить Ваш ПКлегким у користуванні.