Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
СИНТАКСИЧНІ ЗНАЧЕННЯ ТА ЇХНЯ ПЕРЕДАЧА В ПРОЦЕСІ ПЕРЕКЛАДУ : Вступ до теорії перекладу : Бібліотека для студентів

СИНТАКСИЧНІ ЗНАЧЕННЯ ТА ЇХНЯ ПЕРЕДАЧА В ПРОЦЕСІ ПЕРЕКЛАДУ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 

магниевый скраб beletage

Речення - складне явище, в організації якого можна виділити три сто-рони - формальну, комунікатжну та значеннєву.

Формальна організації речення - співвіднесення його з тим або іншим зразком речення - структурною схемою, порівн.: укр. Сонце світить (NV).

Два погляди на структурний мінімум речення

 

Ствердження         Коментар

1. У структурну схему входять лише ті компоненти речення, які утворю-ють предикативний мінімум.               1.             Спостерігається розбіжність між

структурним мінімумом речення й

реальним змістом, порівн.: Стали

з 'являтися граки.

2.             У структурну схему не входять

розповсюджувачі, здатні потенційно

реалізувати зв'язок за типом „слово-

словоформа - лексема", порівн.: (Ди-

тячиії) cad побудовано.

3.             He входять у структурну схему

словоформи, зв'язані з головним сло-

вом комплетивними відношеннями,

порівн.: Читаю ікнигу).

2. При визначенні структурної схеми речення враховується не тільки фор-мальна організація, але й значеннєва цілісність, номінативний аспект ре-чення.     1.             Реалізується ідея необхідності від-

биття змісту речення як номінативної

одиниці мовлення.

2.             Визнання відносної закінченості

інформативного змісту структурної

схеми речення.

3.             Структурний мінімум речення -

межа семантичної автономності.

Компоненти мінімальної схеми речення (на прикладі української та російської мови)

 

Показники предикативності (співвід-несеності з дійсністю через категорії реальності (ірреальності) і часу)        Граматичні форми

1 клас     1)            дієвідмінювані форми дієслова;

2)            відмінювані форми зв'язки - служ-

бового слова (рос. бьіть);

3)            інфінітив.

2 клас     1)            форми імен, що утворюють єдиний

семантичний комплекс у сполученні

зі зв'язкою;

2)            форми Н. або О. відмінка прикмет-

ників і пасивних дієприкметників;

3)            короткі форми прикметників, па-

сивних дієприкметників і компарати-

ва;

4)            прислівники в сполученні зі зв'яз-

кою;

5)            інфінітив.

3 клас     1. форми дієслова або зв'язки, які мають синтаксичне значення роду, числа (особи), порівн.: рос. Ему нра-вилась работа.

2) інфінітив, порівн.: рос. Ему нрави-лось работать.

Синтактико-смислова організація речення

Формальна організація речення - це власне лінгвістичний (конструктив-ний) аспект: всі властивості речення поєднуються внутрілінгвістичними факто-рами.

Характерну рису перекладу синтаксису становить денотативний зміст, обумовлений його комунікативним призначенням: денатотивна інформація ак-туалізується залежно від ситуації, що знаходить вираження в порядку слів і мі-сці фразового наголосу, варіантах актуалізації речення, порівн.: укр. Граки при-

 

Питання, що відповідають си-туації  Відповіді

1.             Що чутно про граків?

2.             Хто прилетів?

3.             Що нового?           1.             укр. Граки прилетіли.

2.             укр. Граки прилетіли.

3.             укр. Граки прилетіли.

Зразки асиметричності формальної і значеннєвої сторони речення

 

Формальна сторона                             ►            Смислова сторона                ►            Приклади

 

1. Формальна дво-компонентність                     1. Смислова одно -компонентність

 

                              

 

Весна прийшла.

 

2. Формальна три-компонентность                    1. Смислова дво -компонентність                       Его охопила невпев-неність.

 

                              

                              

 

3. Позиція підмета як носія ознаки (пі-дмет перед присуд-ком)

3. Позиція додатка, який позначає носія ознаки,властивої присудку

Мені не спиться (по-рівн.: Яне сплю).

Дощ іде. - Студен-ти ідуть.

 

4. Однакова фор-мальна сторона

4. Різниця в смисло-вій организації

Йому весело. Він веселий. Він веселиться. Він у веселому на-строї.

ПОНЯТТЯ ПРО смисл

„Смисл у мовознавчих роботах - контекстуальне значення слова або актуалізована в мовленнєвому повідомленні, - а значить, у кожному висловлюванні конфігурація семантичних компонентів”.

В. С. Виноградов

„... Контекстуальне значення є мовленнєве лінгвістичне явище, а смисл вьіходить за рамки чисто лінгвістичних явищ і становиться явищем зкстралінгвістичним, резуль-татом взаємодії контекстуального значения слова в мов-ленні з когнітивними (пізнавальними) факторами у ви-гляді знань про світ і знайомства с комунікативною ситуацією”.

Г. В. Чернов

уо

„Смисл - результат взаємодії прагматичного зна-чения, тобто контекстуального значения і когнітив-ної інформації, яка зберігається в довготривалій пам'яті людини, в яку включається і знання ситуа-ції".

М. Ледерер

„Смисл - особливе екстралінгвістичне явище, що являє со-бою сукупність усіх зв'язків якого-небудь поняття як кате-горії мислення з іншими поняттями та уявленнями".

Н. А. Слюсарева

„Смисловий зміст ... - завжди результат творчого мисленнєвого зусилля, тому що формується в непо-вторюваних ситуаціях, втілюючи в собі співвідне-сення даної ситуації (або твірних її речей) із внутрі-шньою моделлю світу, яка зберігається у свідомості людини...”

(В. А. Звєгінцев)