Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ТРУДНОЩІ ПЕРЕКЛАДУ ГРАМАТИЧНИХ ЗНАЧЕНЬ : Вступ до теорії перекладу : Бібліотека для студентів

ТРУДНОЩІ ПЕРЕКЛАДУ ГРАМАТИЧНИХ ЗНАЧЕНЬ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 

Загрузка...

1. Розходження в обсязі граматичних категорій.

В українській та російській мові категорія роду представлена чотирма ви-дами значень - чоловічий рід, жіночий рід, середній рід, парний рід: стіл - ч. p., стіна - ж. p., село - с. p., сани - п. p.; у французькій мові - двома різновида-ми категоріального значення - чоловічим і жіночим родом, порівн.: un arbre vert - une fenille verte.

2.             Невідповідність часткових граматичних значень, порівн.:

нім. der Stern (м. p.) - рос. звезда (ж.р.), укр. зірка (ж.р.); англ. town (ч. р.) -нем. die Stadt (ж.р.), рос. город (ч. p.), укр. - місто (ср.р.).

3.             Розходження в узгоджувальних можливостях (синтаксичному зна-

ченні роду).

В українській і російській мові синтаксичне значення роду визначається через зв'язок з формами прикметників, дієприкметників, дієслів минулого часу; у німецькій мові - через зв'язок із прикметником, але у випадку вживання не-означеного артикля, порівн.: ein schoner Garten - eine schone Blume - ein schönes Madchen (прикметники німецької мови в певному вживанні не мають синтакси-чного значення роду (порівн.: der shcbne Garten - die schöne Blume - das schöne Mädchen). У німецькій мові спостерігаються узгоджувальні розходження прис-війних і вказівних займенників, порівн.: dein Onkel - deine Tante - dein Buck u dieser Junge - diese Schwester - dieses Haus.

4.             Відсутність семантичної й функціональної тотожності.

Українській формі множини нерідко відповідає англійська форма однини (порівн. рос. гроші - money) і, навпаки, російській формі однини відповідає фо-рма множини в англійській мові (порівн.: овес - oats і т. ін.).

5.             Наявність двох або декількох адекватних граматичних відповідно-

стей у мові перекладу, порівн. відсутність видових розходжень в англійській

мові:

When John entered the office in the morning, everybody present greeted him with a smile. i переклад на російську мову з рівним уживанням форм доконано-го та недоконаного виду дієслова, порівн.: Коли Джон зайшов вранці do офісу, всі присутні привітали його з усмішкою і Коли Джон заходив вранці до офісу, всі присутні вітали його з усмішкою.

6.             Можливість вираження граматичного значення лексемами іншої частини мови, порівн.: видові значення неоднократності, повторності дії в ро-сійській мові можуть бути виражені за допомогою сполучного слова whenever в англійській мові (порівн.: whenever John entered...),однократності - за допомо-гою прислівника once.

7.             Уживання в тексті перекладу слів, яким немає відповідності в тек-сті оригіналу (ці слова передають інформацію, виражену в мові оригіналу гра-матично), порівн.: англ. The company launched a new product. They had been providing services. - укр. Компанія почала нове виробництво. Раніше вона за-ймалась забезпеченням послуг.

8. Вираження в словоформі ПМ граматичного значення категорії, ві-дсутньої у ВМ.

Так, у формі дієслова української мови не може бути невираженим зна-чення часу, порівн.:

укр. читати:

теп. час: чита-ю, чита-єш, чита-є, чита-єм, чита-єдае, чита-ють; мин. час: чита-в, чита-л-а, чита-л-о, чита-л-и;

майб. час: прочита-ю, прочита-єш, прочита-є, прочита-єм, прочита-єте, прочита-ють (порівн. майб. складний).

Алгоритм визначення релевантності граматичного значення перекладу

1. Чи є граматичне значення словоформи екстралінгвістичним?

 

Так

Словоформа відображує пре-дмети та явища об’єктивної дійсності.

 

3. Якщо так,чи має словоформа референціальне граматичне значення?

 

Граматичне значення сло-воформи включає номіна-тивний елемент значення.

 

3. Якщо так, чи обов'язково граматичне значення підлягає перекладу?

Так

Hi

 

Граматичне значеня виражає референціальний смисл.

Як установити, чи є граматичне значення референціальним?

1.             Визначити, чи перебуває словоформа у відношеннях вільної або дода-ткової дистрибуції (порівн. Купив книгу та Купив книгіі).

2.             Установити, чи визначається номінативний елемент значення слово-форми зв’язком її із ситуацією.

3.             З’ясувати, як впливає на номінативний елемент значення словоформи комунікативний фактор (порівн. уживання станових форм дієслова).

Фактори, що визначають іррелевантність словоформи перекладу

1.             Належність словоформи до класифікуючої категорії (парадигма лексе-ми складається з однієї словоформи, порівн.: значення числа в речовинних іменниках української та російської мови; значення роду в іменниках (за винят-ком слів, що мають номінативний елемент значення роду, - особових іменни-ків).

2.             Регулярність номінативного елемента значення (порівн. значення роду прикметників у російській та українській мові).

3.             Залежність вибору словоформи від контексту, порівн. комплетивні від-ношення: бачив картину, пишу вірші й т. ін.

ЗРАЗОК АНАЛІЗУ СЛОВОФОРМИ (на прикладі словоформи читаю)

1)            Словоформа читаю має значення дії, яка відбувається в момент мов-лення.

2)            Це конкретне значення словоформи (один із різновидів системи зна-чень, поєднуваних семантичним інваріантом “час”) - теперішній час.

3)            Значення часу дії в словоформі читаю є номінативним, тому щовизна-чається через зв’язок словоформи з об’єктивною дійсністю.

4)            Будучи номінативним, значення часу словоформи виступає як обо-в’язкове (будь-яка дієслівна словоформа дійсного способу має значення часу) і регулярне (наявність словоформи з конкретним значенням теперішнього часу припускає наявність словоформ із іншим / іншими конкретними значеннями). Отже, номінативне значення часу в словоформі читаю є граматичним.

5)            Засобом вираження значення теперішнього часу словоформи є закін-чення =ю і система флексій лексеми, до якої належить словоформа.

Аналіз свідчить про те, що категорія часу є морфологічною.