Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ГРАМАТИЧНА КАТЕГОРІЯ МОРФОЛОГІЧНІКАТЕГОРІЇ : Вступ до теорії перекладу : Бібліотека для студентів

ГРАМАТИЧНА КАТЕГОРІЯ МОРФОЛОГІЧНІКАТЕГОРІЇ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 

Загрузка...

В основі виділення граматичних категорій лежить протилежність рядів форм, порівн.:

1.             Протилежності рядів форм із значеннями, що становлять собою якесь

розчленування загального й об'єднуючого значення, і є той більш високий ща-

бель мовної організації, яким характеризується граматична категорія.

(В. М. Никитевич)

2.             Сукупність усіх однорідних між собою грамем називається грамати-

чною категорією (А. А. Залізняк).

Клас граматичних категорій реалізується в підкласах морфологічних і синтаксичних категорій.

Морфологічна категорія - система форм слів, які мають у розпоряджен-ні загальний граматичний елемент значення (I. Г. Милославський).

Морфологічні категорії в слов'янських мовах та інших мовах представ-леного ними типу, - системи протипоставлених один одному рядів - морфоло-гічних форм (у межах певної частини мови) з однорідним змістом.

(О. В. Бондарко)

Синтаксична категорія - система протипоставлених один одному типів синтаксичних конструкцій з однорідним змістом.

 

                               Співвідношення морфологічних і синтаксичних категорій

                              

                1. Система протипоставлених один одному рядів морфологічних форм // типів синтаксичних конструкцій           1. Категорія роду, числа, відмінка прикметників, категорія числа, від-мінка іменників і прикметників і т. ін. // активні / пасивні конструкції, стверджувальні / негативні речення, оповідальні / питальні речення й т. ін.

 

                2. Угруповання морфологічних / синтаксичних засобів  2.1.          Парадигма флексій.

2.2.          Сукупність відтворюваних афік-

сів.

3.3 Парадигма типів синтаксичних конструкцій і т. ін.

76

 

                3. Тотожність значення протипос-тавлених граматичних величин 3.1.          Родове значення іменників - зда-

тність словоформи іменника вибір-

ково ставитись до узгоджуваної сло-

воформи;

3.2.          Значення одиничності / розчле-

нованої множинності іменників і т.

ін.

 

                4. Інтерпретація синтаксичних ка-тегорій у термінах морфологічних категорій.         4.1.          Синтаксичний час, синтаксич-

ний спосіб дії, синтаксична особа й

т. ін.

4.2.          Синтаксичний елемент значення

словоформи.

                1. Включення морфологічних форм у сферу синтаксичних категорій становить не реалізацію категоріа-льного морфологічного значення словоформи, а її участь у структурі речення для вираження синтаксич-них відношень.          1.1. Вираження часових значень спо-лученнями видо-часових форм у різ-них частинах складного речення ча-су: Коли він увійшов, я читав книгу (дієслова із суфіксом -в виражають категоріальне значення минулого часу. Ті ж словоформи виражають відношення одночасності). Темпора-льна ознака пов’язана із синтагмати-кою виду (зокрема, недоконаного виду) і т. ін.

 

                2. He відповідає принципу опозиції ряд синтаксичних величин, які звичайно називаються синтаксич-ними категоріями.    2. Просте речення, підмет, предика-тивність і т. ін.

Широке й вузьке розуміння граматичної категорії

 

                Граматична категорія - це

клас, розряд, група граматич-них об'єктів .     1)            Л. В. Щерба: „Під граматичною

категорією я розумію ті граматичні

одноманітності в мові, під які підво-

дять одиничні явища”.

2)            О. О. Потебня термін граматична

категорія застосовував до таких

явищ, як дієслово, іменники, час, чи-

сло, доконаність / недоконаність, 3-я

особа, орудний відмінок і т. ін.

 

Граматична категорія - клас однорідних граматичних об'-єктів, які розподіляються між загальнограматичними та час-тковограматичними категорі-ями.

Загальграматичні категорії - це гра-матичні класи слів, частково-граматичні категорії - це системи рядів граматичних форм. Загальнограматичні категорії: час-тини мови й члени речення. Частковограматичні категорії: гра-матичні категорії числа, особи, роду, часу, виду, стану, способу дії дієслів і т. ін.

Проблема знімається, якщо частини мови традицийно розглядаються як лексико-грамматичні класи слів (порівн. Л. В. Щерба).

Процедура аналізу морфологічної категорії

1.             Аналіз елементів значення в словоформі.

2.             Визначення загальних значень, втіленням яких ці елементи є.

3.             Кваліфікація загальних значень як граматичних (морфологічних), якщо номінативний елемент значення має ознаку обов'язковості та регулярності, або синтаксичних, якщо елемент значення характеризується ознакою обов'язковос-ті.

4.             Установлення конкретних значень словоформи, які реалізують одне із системних граматичних значень.

5.             Визначення засобів вираження конкретного значення.

Типи морфологічних категорій

Однорідні

Неоднорідні (спряжені)

 

1.             Граматична категорія об'єднана значенням тих форм, які до неї входять.

2.             Граматичні форми, що утворю-ють категорію, відрізняються в ча-стині своїх значень і також фор-мально:

Граматична категорія є комплек-сом різнорідних значень, які одна-ково повторюються в кожній із форм:

 

категорія               ч.,ж.        с.,п. роду прикм.

категорія               однини та множ.прикм.

категорія               відм.       прикм.

категорія               ч., ж        , с, п. роду імен.

категорія               відм.       іменників

категорія               1-1 2       -ї, 3-їособи дієсл.і

т. т.                        

X

категорія предметності і синта-ксичні функції іменника; категорія однини /множини і ка-тегорія сгттаксичної однини та снтаксичної множгти; категоріяі-ї особи і категорія од-нини дієсл. і т. ін.

Типи морфологічних категорій

 

Граматична категорія є словозмінною для даної парадигми, якщо в грамма-тичних значеннях слово-форми цієї парадигми зу-стрічається не менше двох різних грамем.

Граматична категорія є кла-сифікуючою для даної па-радигми, якщо в граматич-них значеннях словоформи цієї парадигми зустрічається рівно одна грамема цієї гра-матичної категорії.

 

Грамеми словозмінних

граматичних категорій на-лежать словоформам однієї парадигми.

Грамеми класифікуючих граматичних категорії ха-рактеризують парадигму в цілому.

 

Члени словозмінної грама-тичної категорії - це форми однієї лексеми.

Члени классифікуючих гра-матичних категорій пред-ставлені словоформами різ-них лексем.

 

категорія відмінка імен. категорія числа імен. категорія відмінінка числ. категорія роду прикм. категорія числа прикм. категорія відм. прикм. категорія числа дієсл. категорія особи дієсл. Категорі часу дієсл. категорія способу дії. категорія роду, числа діє-слів мин. часу.

категорія роду імен. категорія назв живих / не-живих предметів категорія виду дієсл. категорія стану дієсл.