Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
КЛАСИФІКАЦІЯ ЛЕКСИЧНИХ ЕКВІВАЛЕНТІВ : Вступ до теорії перекладу : Бібліотека для студентів

КЛАСИФІКАЦІЯ ЛЕКСИЧНИХ ЕКВІВАЛЕНТІВ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 

Загрузка...

Види міжмовних перекладних лексичних еквівалентів Перекладні еквіваленти - слова мови перекладу та мови оригіналу, які в одному зі своїх значень передають однаковий (відносно однаковий) обсяг зна-менної інформації та є функціонально рівнозначними.

1. КРИТЕРІЇ КЛАСИФІКАЦІЇ: ФОРМА ВІДПОВІДНОСТІ

1.1.Зквівокабульні

1.2. Нееквівокабульні

1.1.          Такі еквіваленти, які представлені лек-

сичними одиницями, відповідними одини-

цям оригіналу.

1.2.          Такі відповідності, коли слову мови

оригіналу зіставляється словосполучення

або словосполучення перекладається сло-

вом.

2. КРИТЕРІЇ КЛАСИФІКАЦІЇ: ОБСЯГ ЗНАМЕННОЇ ШФОРМАЦІЇ

2.1.ПОВНІ

2.2. Неповні

2.2.1. Семантичні

 

2.1.          Еквіваленти, у яких обсяг екстралінгві-стичної інформації співпадає, порівн.: рос. дорога - укр. дорога; чеськ. cesta й т. ін.

2.2.          Такі еквіваленти, у яких при повному або частковому збігу лінгвістичної інфор-мації інші її види можуть не збігатися, порівн.: укр., рос. маршрут – чеськ. trasa, draha й т. ін.

2.2.1. Такі відповідності, в яких спостеріга-ється розбіжність обсягу понять, порівн.: англ. nurse - рос. няня, сиделка, сестра; укр. нянька, доглядальнщя,прибиральниця й т. ін.

2.2.2. Емоціонально-експресивні

2.2.3. Соціальні

2.2.2.       Збіг емоціонально-експресивного

компонента, порівн.: англ. elastic - пруж-

ний і elastig - гумка у метафоричному змі-

сті (людина з нестійкими принципами) в

українському запозиченні.

2.2.3.       Такі відповідності, в яких при тото-

жності семантики не співпадає їхня сти-

льова характеристика, порівн. діалектні

слова: англ. cock - рос. кочет, пеун; укр.

когут, чеськ. kuropen, krocan і т. ін.

3. КРИТЕРІЇ КЛАСИФІКАЦІЇ: ХАРАКТЕР ФУНКЦІОНУВАННЯ В МОВІ

3. Константні

(словникові, постійні, мовні) : 3.1.Первинні

(основні):

3.2. Вторинні

3. Передбачувані відповідності, які не ви-ходять за рамки вокабуляра.

3.1.          Константні відповідності, які відно-

сяться до рівня словникової еквівалентнос-

ті, порівн.: ісп. vivienda - укр. житло, рос.

жилшце й т. ін.

3.2.          Відповідності, що становлять констан-

тні еквіваленти, які розрізняються емоціо-

нальними, стильовими, соціолокальними

та іншими відтінками значення, порівн.

ісп. vivienda – рос. обиталище, обитель,

укр. лігвище, барлога; польск. pribytok і т.

ін.

4. КРИТЕРІЇ КЛАСИФІКАЦІЙ: ОКАЗЮНАЛЬНІСТЬ

4. 1. Власне перекладацькі еквіваленти

4.2. Контекстуальні авторські еквіваленти

 

4.1.          Нові слова, створені перекладачем у відповідності до індивідуально-авторських оказіоналізмів ВМ.

4.2.          Лексичні пари, які не збігаються за своїм понятійним значенням (порівн.: ісп. roble (дуб) - рос. дуб (в умовах метафо-ричного словоутворення й т. ін.) і які ма-ють форму, обумовлену різницею лексич-них систем і особливостями контексту.

4.3. Перекладацькі запозичення:

Відповідності, які складаються з ней-трального слова оригіналу й перекла-дацького запозичення, порівн.: англ. tequilla (горілка з агави) - рос. текила -укр. текіла й т. ін.

5. КРИТЕРІЇ КЛАССИФИКАЦІЇ: СПОСІБ ПЕРЕКЛАДУ

5.1. Прямі

5.2. Синонімічні

5.3. Гіпо-гіперонімічні

5.4. Дескриптивні відповідності

5.5. Функціональні відповідності

5.6. Престаційні

5.1.          Традиційно сталі словарні еквівален-

ти, порівн.: англ. consistent - укр. послі-

довний; болг. песен - укр. пісня; ісп.

cognac -рос. коньяк і т. ін.

5.2.          Відповідності у вигляді відносних

синонімів, порівн.: англ. cotton - рос. хло-

пок; укр. бавовна й т. ін.

5.3.          Відповідності, що виникли в резуль-

таті заміни видового поняття родовим.

Порівн.: англ. gas - укр. бензгт, рос. бен-

зин і т. ін.

5.4. Відповідності, коли еквівалентом слова оригіналу є описовий зворот, по-рівн.: англ. gallop – рос. скачки галопом і т. ін.

5.5.          Співвідносні лексичні одиниці оригі-

налу та перекладу, що співпадають за

функціями, але відрізняються за смис-

лом, насамперед пресивним (гра слів,

значущі прізвища, приказки й т. ін.), nop.

укр. переклад: помпадури (і помпадуршї) і

т. ін.

5.6.          Відповідності, які встановлюються

між словом-реалією оригіналу і його тра-

нскрипцією в перекладі (слово-езотизм),

порівн.: ісп. arroba -рос.[^рробь] (мера

веса); menu [menju] - укр. меню [меню] й

т. ін.

5.7. Ампліфікаційні

5.7. Відповідності, які виникають під впливом ритму та стилістики тексту (ка-ламбури, схована цитація й т. ін.), по-рівн.: укр. приємно попестити дитя чи собаку, але необхідніше пополоскати pom - рос. приятно поласкать дитя или собаку, а всего необходимее пополоскать pom і т. ін.