Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
СМИСЛОВА СТРУКТУРА СЛОВА : Вступ до теорії перекладу : Бібліотека для студентів

СМИСЛОВА СТРУКТУРА СЛОВА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 

Загрузка...

У змісті слова розмежовується конкретне лексичне значення, властиве окремому словесному знаку, і загальне значення, властиве семантичним кате-горіям слів.

Методологія визначення смислової структури слова

 

Методи аналізу     Інтерпретація моделі

1. Логічний підхід Визначення смислової структури, яке зводиться до логічних висновків, без звертання до засобів вираження окремих значень слова, набуває умо-глядний характер і так само малоефективно, як і вказівка на позицію словесного знака.

2. Денотативний підхід         Визначення лексичного значення слова обмежу-ється вказівкою на його предметну співвіднесе-ність (референт).

3. Дистрибутивний підхід    Зведення значення слова до синтагматичного вжи-вання не може, за визначенням, порушувати пи-тання про значеннєву структуру слова.

4. Системний підхід              Розгортання семантики полісемантичного слова в умовах конкретного вживання дозволяє врахувати всю сукупність зв’язків слів - парадигматичних і синтагматичних, інтралінгвістичних та екстралінг-вістичних і т. ін.

5. Метод семантичного контексту      У термінах семантичного контексту досліджується логічна сполучуваність, модель синтаксичних за-лежностей, фразеологічна сполучуваність, комуні-кативна спрямованість, конкретна ситуація, психо-логічні та культурно-психологічні фактори.

Імпліцитна інформація та проблеми перекладу

Термін інформація в широкому смислі цього слова позначає се-мантичний зміст, що включає будь-які відомості, будь-які повідомлення.

'               У вузькому смислі інформація - це „будь-який зміст, константно

                 закріплений у слові або оказіонально приданий йому" (В. С. Виногра-

дов).

                Причини породження терміна „ інформація"  

як основного в теорії перекладу

1. Неоднозначність визначення терміна значення слова, nop.:

Значення - це відношення словесного знака до об'єкту дійсності.

Значення - це відношення між словесним знаком і уяв- * ленням.

Значення - це відношення слова до понятгя.

Значення - це зв'язок слова с діяльністю людини.

2. В об'єм понятия значення слова, як правило, не вклю-> чають смислові, оціночні, емоціональні, експресивні нашару- •■ вання, які дуже важливі в перекладацькій діяльності.

 

3.             У теорії та             практиці перекладу значення слова розгля-

дається   не як власне           лшгвістична           категорія,              a              як            змістовна,

смислова одиниця.                                                                                             

4. Для процесу перекладу інтерес становить не рішення

проблеми співвідношення фізичної стороньі слова з поняттям

>■ або предметом, а взаємодія елементів всього інформативного

складу слова - від денотата та десигната до смислового та

експресивно-емоційного компонента семантичного плану.

У той же час термін інформація не виключає терміна значення слова.

У теорії перекладу акцент робиться на інформаційне значенні слова, тоб-то не тільки на вираження понять та уявлень, але й на емоційні, естетичні, во-льові та інші аспекти відображення дійсності.

Мова - найважливіший засіб людського спілкування, вираження думок і суспільно-вольових спонукань у звуковій словесній формі.

Мовлення - результат застосування цього засобу. Мовлення - мовна ді-яльність плюс продукт цієї діяльності.

У цих визначеннях відбиті основні функції мови та мовлення, реалізовані за посередництвом слова.

Призначення слова в аспекті фундаментальних функцій мови

Комунікативна функція

Слово бере участь у передачі інформації.

 

Меморативна

                ►            функція

Слово зберігає різноманітну інформацію, накопичену в пам’яті людства.

 

Розумова (звристична) функція

Слово бере участь у форму-ванні та трансформації думок людини.

 

Зстетична функція                               Слово є засобом образного відображення дійсності

 

                               

 

                              

 

Визначення слова з погляду теорії перекладу

Слово - це основна одиниця мови, що містить історично сформовану ін-формацію, яка відображає уявлення про світ і служить засобом формування ду-мки та передачі повідомлень.