Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ХАРАКТЕРИСТИКА СЛОВА В АСПЕКТІ ЗАВДАНЬ ТЕОРІЇ ПЕРЕКЛАДУ : Вступ до теорії перекладу : Бібліотека для студентів

ХАРАКТЕРИСТИКА СЛОВА В АСПЕКТІ ЗАВДАНЬ ТЕОРІЇ ПЕРЕКЛАДУ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 

магниевый скраб beletage

Традиційна модель перекладу будується на знаковому характері відно-шень між планом змісту та планом вираження.

Завдяки двосторонній сутності слово виступає у двох функціях:

1)            як одиниця номінації, елемент вокабуляра, що втілює лексичне зна-чення;

2)            як структурний елемент даного пласта одиниць мови.

У той же час слово має певну морфологічну оформленість. У зв’язку з цим розмежовують лексичне й граматичне значення слова.

Лексичне значення слова - це відомі відбиття предметів і явищ об’єктивної дійсності у свідомості носіїв мови, що виявляють у структурі слова його внутрішню сторону, стосовно якої звучання виступає як матеріальна обо-лонка, необхідна не тільки для повідомлення його іншим членам суспільства, але й для самого його виникнення, формування та розвитку.

Граматичне значення слова (грамема) - загальне, додаткове значення слова, що супроводжує лексичне значення в кожному випадку вживання сло-ва.

Грамема - мінімальний граматичний елемент слова Сукупність однорідних грамем утворює граматичну категорію.

Основні властивості слова:

 

Універсальний

характер

Слово може одночасно виконува-ти всі мовні функції:

номінатжну;

сигніфікативну;

комунікативну;

прагматичну.

 

Унікальність за

об’ємом сполуче-них функций

Слово здатно виконувати будь-яку функцію в системі мови (nop. вживання слова в статусі морфе-ми, с одного боку, та в якості ре-чення,- з іншого).

 

Здатність існувати в двох модифікаціях -віртуальній та актуальній

Віртуальність знака забезпечуєть-ся номінативною функцією слова, актуальність - синтагматичною.

 

Своєрідність транс-позиції системного значення в сферу від-бору та комбінації

При парадигматичних відношен-нях в слові має місце семантич-ний залишок - загальний сема-нтичний множник (розрізнюва-льна ознака), який називається внутрішньою системною зна-чущістю. Синтагматичні зв'язки служать засобом актуалізації но-мінативного змісту віртуальних знаків, формою розмежування внутрісловного змісту та засобом утворення семантичних приро-щень.

 

Особливості семантичної структури слова

Смислові значення слова скла-даються із власне знакового (но-мінативного, денотативного) зна-чення, значущості [загального семантичного множника (дифе-ренціальної ознаки)] та смислу, який виникає в процесі актуалі-зації в синтагматиці абсолютної величини - внутрішньосистемної значущості.

 

У семантиці слова взаємодіють різні за ступенем узагальнення значення:

1)            віртуальне, не співвідносне з денотатами, т. зв. загальнокате-горіальне граматичне значення;

2)            категоріальне, властиве тому чи іншому семантичному угрупо-ванню;

3)            лексичне, властиве конкрет-ному словесному знаку, який від-творює зв'язок предметів та їхніх відношень у реальній дійсності.

Ступінчатий

(інклюзивний) характер словесного знака

Наявність диференціальної озна-ки, яка забезпечує семантичну тотожність слова, обумовлює наявність ієрархічних семанти-чних відношень, а також сино-німічних відношень в парадиг-матиці та відношень сумісності в синтагматиці.

5. Варіювання слова

Абсолютність і відносність семантичних і структурних ознак слова, здат-ність слова виражати лексичні, граматичні, словотвірні значення спричиняє широкий діапазон лексичного варіювання.

 

                              

                                                              

                Лексико-семантичні варіанти                              зміна лексичного значення слова       

               

                              

               

                                                              

                Семантичні варіанти слова                  різниця в позначуваному словесного знака     

               

                              

               

                                                              

                Фонетичні, морфонологічні варіанти                 різниця в означуваному словес-ного знака     

               

                              

               

                                                              

                ►            Морфологічні варіанти (словоформи)                             наявність різних граматичних значень              

               

                              

               

                                                              

                Стилістичні, диалектні, сощальні варіанти                        зумовленість сферою вживання слова             

               

                              

               

                                                              

                Зтимологічні варіанти (дублети)                        особливості джерела походження      

               

                              

               

Фономорфологічні (морфонологічні) варіанти мають відношення до сфери словотвору та морфеміки. Морфологічні варіанти - сфера морфології.

Кожному виду варіювання слова співставляється ієрархія, що є консти-тутивною ознакою відповідного рівня одиниць.

Одиниці системи мови, асоційовані зі словом

Рівень мовної структури

 

лексико-семантичнии варіант

лексико-семантичний

 

лексема

лексичний

 

морфема

морфологічний, словотвірний

 

фонема

фонологічний

Фонологічний рівень - необхідна й достатня система матеріальних за-собів вираження лексичного значення слова.

Визначення лексичних конституюючих одиниць

Лексико-семантичний варіант - гранична одиниця лексико-семантичного рівня мови, прирівнювана за змістом окремим значен-ням слова.

Лексема - (комплексне слово, словникове слово, одиниця вокабуля-ра) - основна одиниця лексичного рівня мови в сукупності всіх його лексико-семантичних варіантів, упорядкованих відношенням похід-ності.

Семантичний варіант слова - однобічна одиниця плану змісту, рівна окремим значенням полісемантичних слів.

Теорія перекладу, що має справу із зіставленням мов, абстрагується від фонетичних і формально-граматичних характеристик слова, тому що вони ста-новлять специфіку конкретної мовної системи, мають внутрішньомовну значу-щість і не підлягають перекладу.