Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ДЕФІНЩІЇ СЛОВА : Вступ до теорії перекладу : Бібліотека для студентів

ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ДЕФІНЩІЇ СЛОВА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 

Загрузка...

Предметом перекладацької діяльності є семантико-смислова структура висловлення, втілювана у звуковій словесній формі.

Слово - двостороння одиниця мови, що має план змісту та план вира-ження.

Визначення слова - проблемне питання сучасної лексикології. Як ствер-джував Ш. Баллі, дати визначення слова настільки складно, що майже немож-ливо. Причина такої складності - у розмежуванні простого слова та морфеми, a також похідного слова та сполучення двох слів.

Висловлення про слово

Коментарі

 

Слово - єдність члено-роздільного звуку та зна-чення.

О. О. Потебня

Визначення не дозволяє відмежувати слово від ін-ших значущих одиниць мови - морфеми, словос-получення та речення.

 

                Слово - „знак, символ,                         Визначення передбачає

                яким думка користується для полегшення своєі ро-                      можливість абстрактного мислення без опори на мо-

 

               

                              

 

                боти” точно так, як мате-матика користується своі-                       ву.

               

                              

                ми символами в тих же ці-   

                лях.        

                Д. Н. Кудрявський                             

 

1.             Розділовий сполучник

виключає можливість су-

міщеного вираження сло-

вом і поняття, і уявлення.

2.             Уявлення є і у тварин.

Слово - це оформлена у відповідності з нормами *f даної мови, неподільна на менші, подібні їй елемен-ти мовна одиниця, яка складається із звуків чи

У визначенні вказується на відображення в семантиці слова результатів психічної діяльності людини. У той же час відсутні диференціа-льні ознаки, які дозволили б

поєднання звуків і є уза-гальненим позначенням предметів або явищ дій-сності, в тому числі й психічної діяльності лю-дини.

Це цільнооформле-на одиниця, в якій пред-мети та явища дійності відображаються через поняття, що лежать в її основі.

В. А. Лоя

відмежувати слово від от суміжних явищ у мові. Семасіологічну функцію виконують не тільки слова, але й морфеми.

 

На письмі слово - це „послідовність букв між двома пробілами".

/. Г. Мшославський

Графіка та орфографія явища другорядні по від-ношенню до власне мови.

Відомі спроби знайти критерії, за допомогою яких звукове мовлення чле-нується на слова.

                 Фонетичний критерій визначення слова                         

»

Алгоритм визначення слова

Оцінка критерію

 

_^. Один наголос - одне слово

Неформалізовані явища:

1.             Один наголос може мати й сполучення слів (порівн. енклі-тики, проклітики): під го'ру, ко-го-не'будь і т.ін.

2.             Є слова, що не мають наго-лосу (слова без голосних): у школу, з другом і т. ін.

3.             У деяких словах виявляється кілька наголосів, nop. складні слова: д'омоуправлі'ння, дива'н-лі'жко й т. ін.

Відхилення від позицій-них чергувань - показник міжсловної границі (ме-жі).

Делімітативну функцію виявляє лише незначна кількість слів, порівн. рос: синяки [с'ин'сек'и] і синь Оки [с'ин'^к'и].

 

У найбільш загальній і найбільш стислій формі, абстрагуючись від евенту-альних структурних розхо-джень між мовами, слово можна визначити як звук (наприклад, і - сполучник) або звуковий комплекс, що викликає в учасників даної мовної спільності умовний рефлекс певного слова.

(В. Дорошевський )

Загальне визначення слова зі вказівкою диференціальних оз-нак заміняється вказівкою на окремі сторони слова, зокрема, звукові, а значення слова харак-теризується як реакція на знак.

 

Слово є мінімальна оди-ниця мови, що відображує у своєму значенні (через відображення відповідного поняття) ті або інші сто-рони реальної дійсності та являє собою суспільно ви-знану єдність звучання та значення із самостійним граматичним оформлен-ням, відповідно до цього звичайно використовується в складі словосполучень і речень, але здатна, хоч і з відомими обмеженнями, бути функцією однослів-ного речення.

(К. О. Левківська)

Визначення поширюється тіль-ки на флективні мови (порівн. відсутність граматичних форм у кореневих та ізолюючих мов).

Морфологічний критерій границі слова

Алгоритмвизначення границіслова

Оцінкакритерію

 

Цільнооформленість сло-ва (наявність закінчення) - показник фіналі слова .

Критерій має недоліки:

1)            замкнуте коло: флексії можуть

бути визначені тільки після ви-

ділення слова;

2)            флексія не завжди стоїть на-

прикінці слова, порівн. п'ят-и-

ст-ами й т. ін.

Синтаксичний критерій визначення слова

 

Алгоритм визначення границі слова

 

1. Можливість вставки слова між сегментами -показник його деліміта-тивної функції, порівн. рос: задание на дом і на (наиі) дом і т. ін.

# Критерій спрацьовує після того, як слово виділене.

 

2. Фіксований порядок елементів - показник на-лежності їх до слова, ру-хомість елементів - пока-зник належності їх до різ-них слів.

Критерій не поширюється на:

1)            складні слова, що допускають

метатези, порівн. рос: домоуп-

рав - управдом;

2)            сполучення слів з фіксованим

порядком,порівн.: пальто кольо-

ру хакі й т. ін.