Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
МОДЕЛІ ПРОЦЕСУ СИНХРОННОГО ПЕРЕКЛАДУ : Вступ до теорії перекладу : Бібліотека для студентів

МОДЕЛІ ПРОЦЕСУ СИНХРОННОГО ПЕРЕКЛАДУ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 

Загрузка...

1. Психологічна модель

Г. В. Чернов, (1978), Д. Гервер, (1975), Б. Модер (1978), А. Ф. Ширяєв, (1979), М.Ледрер (1981).

 

Сутність моделі    Оцінка моделі

1) одержання синхроністом порції     Модель акцентує увагу на збері-

вихідного матеріалу;            ганні інформації та можливостях

2) транспозиція її в буферну па-        пам’яті.

м’ять;     Недоліки моделі: модель ігнорує

3) відпрацювання інформації за         особливості мовної обробки при

схемою:  перцепцп та рецепци, лшгвістичні

а) декодування повідомлення з          процедури.

ВМ і переклад з поверхневого рі-     Висновок: модель позбавлена до-

вня на глибинний; статньої пояснювальної сили.

б) надходження декодованої час-       

тини повідомлення в проміжну         

оперативну пам’ять на зберігання;   

в) перекодування із глибинного        

рівня на поверхневий МП; 

г) збереження результату в опера-   

тивній пам’яті;      

д) звірення на відповідність гли-       

бинного рівня МП глибинному        

рівню ВМ.           

1.1. Акустичний варіант психологічної моделі (Б. Модер, 1978)

Оцінка моделі

Сутність моделі

1. Послідовна обробка акустичного сигналу мозком синхронного пе-рекладача за етапами покрокового закріплення одержуваної інфор-мації (фонологічної, вербальної, синтаксичної, семантичної). 2) Акцентування уваги на етапі пе-реробки акустичної послідовності, яка відповідає реченню на ВМ.

1.             В основі моделі лежить уявлен-

ня про багатоканальність переро-

бки інформації: модель передба-

чає „петлі” зворотного зв’язку -

повторну обробку якоїсь частини

інформації.

2.             Багатоканальність перекладу

(сприйняття плюс розуміння) ско-

рочує звичайну здатність до пе-

реробки інформації й провокує

підключення механізму прогнозу-

вання .

3.             Модель указує на головну роль

предикативного центру, що до-

зволяє усвідомити загальне зна-

чення речення.     

Недоліки моделі:

1.             Модель має справу тільки з мо-вним матеріалом.

2.             Використання моделі спонукає до аналізу семантичної сторони речення без врахування пропози-ції моделі аналізу.

3.             Модель включає фактор про-

гнозування без схеми формаліза-

ції.

4.             Акустична модель є занадто за-гальною.

5.             Модель обмежує процес перек-ладу тільки вказівкою на етапи переробки мовної інформації.             

1. 2. Паризька модель перекладу

МодельД. Селескович        

Сутність моделі

„теорія змісту”

Оцінка моделі

 

1.             Розуміння перекладу як акту ко-мунікації.

2.             Визначення перекладу як адеква-тного відтворення змісту цілісного повідомлення, а не мовних значень слів або навіть окремих вислов-лень.

3) Виділення трьох етапів процесу усного перекладу: а)„прослуховування"лінгвістичного знака, який має значення; сприй-няття (сфера мови) та розуміння (сфера мислення та комунікація), повідомлення шляхом його аналізу та тлумачення;

б)            негайне та добровільне забу-

вання знака та збереження уявного

образу означуваного (поняття, ду-

мки й т. ін.);

в)            створення на іншій мові нового

знака, що відповідає подвійній ви-

мозі: повній передачі оригіналь-

ного повідомлення і його адаптації

в інтересах адресата" (Seleskovich,

1968 : 35)              

 

1.             Процес перекладу визначається як сукупність кодування та інтер-претації.

2.             Перекодування асоціюється із частковим порушенням акту ко-мунікації.

Недоліки моделі

1.             У моделі відсутнє теоретичне обґрунтування: автор констатує факт самостійного розгортання мовлення перекладача та одноча-сного засвоєння змісту мовлення оратора, але не пояснює сам ме-ханізм перекладу.

2.             Автор моделі не підкріплює те-оретичні постулати результатами конкретних досліджень.

2.2. Експериментально-аналітична модель синхронного перекладу з позиції „теорії змісту” (М Ледрер (1981), М. Перньє (1981)

2.2.1. Модель М. Ледрера

Сутність моделі

Оцінка моделі

 

1.             Пошук доказів коректності

теорії змісту на базі конкретного

мовного матеріалу.

2.             Аналіз корпусу магнітних за-

писів синхронного перекладу

двох перекладачів.

Уперше здійснена в рамках „теорії змісту” спроба відмежувати лінгві-стичні (словникові значення) і праг-матичні (контекстуально-ситуатив-тивні) значення слів від одиниці змісту як результату взаємодії слова із сукупністю знань про світ.

3. Інтерпретація синхронного             Недоліки:

перекладу як єдності перекоду-         1. Традиційне ігнорування значення

вання (послівної передачі) і як одного із джерел виникнення змі-

тлумачення, тобто вільногопе-           сту.

рекладання змісту сказаного по-

за якою-небудь залежністю від          2. Відсутність теоретичного обгрун-

мовних значень, виражених мо-          тування.

вою оригіналу.

2.2.2. Модель Моріса Перньє

Сутність моделі

Оцінка моделі

 

1.             Розуміння змісту як ієрархіч-

ної лінгвістичної одиниці, що

виявляється на парадигматичній

осі мови.

2.             Реферативний виклад теорії

автором:

„1. Від рівня почуттєвого до рі-вня „змісту” різні одиниці різ-них нашарувань, які станов-лять лінгвістичний факт, існу-ють і можуть бути сприйняті тільки відносно безпосередньо вищерозташованого шару в ієра-рхічній системі.

1. Теорія змісту підкреслює необ-хідність передачі при перекладі змісту, а не значення.

2. „Теорія змісту” має комунікати-вну спрямованість.

Недоліки

1. Методологічна обмеженість (те-орія асиміляції та акомодації інди-віда) виключає при аналізі суб’єк-тивного змісту фактор об’єктивнос-ті - соціальний, суспільний харак-тер свідомості індивіда, обумовле-ний суспільною діяльністю люди-ни.

2.             Той факт, що статус одиниці кожного нашарування залежить від одиниць вищого нашаруван-ня, приводить до того, що прин-цип релевантності діє у всій дія-льності, а не тільки на рівні фі-лології.

3.             Якщо на „нижчих” рівнях ре-левантність визначається сто-совно закритих ансамблів, що належать до системи мови, на „вищому” рівні (означувані) ре-левантність визначаємо не сто-совно вищого нашарування мо-ви, оскільки його не існує, a стосовно „лінгвістичноГ” ситу-ації, тобто стосовно всіх параме-трів, таких, як реальний світ, учасники комунікації і т. ін.

4.             Безумовно, при переході від рівня позначення до рівня змісту доводиться мати справу з якіс-ним стрибком, оскільки здій-снюється перехід із сфери дис-кретного, переривчастого, яка характеризує всі системи мови, в сферу недискретного, безперерв-ного смислу референціального універсуму... I в одному, і в ін-шому випадку найважливішим феноменом є встановлення зв’язку між двома гетерогенни-ми ансамблями даних, що при-водить до того, що один стає формалізацією іншого і що в цьому іншому здійснюється ви-бір на основі релевантності”.

(М. Перньє).

 

2.             „Теорія змісту” завдяки об-меженню об’єкта дослідження рам-ками суб’єктивного змісту охоплює рівень мовленнєвого акту (а не рі-вень мовлення як діяльності).

3.             Відмова від аналізу тексту за-криває шляхи до конкретного ана-лізу семантики та змісту речення.

4.             Семантична обмеженість (ігно-рування) об’єктивного мовного значення знаходить втілення в ана-лізі тільки змісту.

5. Обмежуючи переклад трансля-цією тільки змісту в синхронном” перекладі, „теорія змісту (смислу) не має достатньо пояснювальної сили в розкритті сутності синхрон-ного перекладу.

2.2.3. Психолінгвістична модель

Сутність моделі

1) Вироблення методологічних принципів, які кладуть в основу психологічного підходу до син-хронного перекладу.

а)             принцип єдності та боротьби

протилежностей: єдність свідо-

мості та діяльності, єдність мови

та мовлення як двох сторін мов-

леннєвої діяльності, єдність ста-

тики та динаміки (парадигмати-

ки та синтагматики), єдність се-

мантики й змісту; єдність рецеп-

тивного та продуктивного виду

мовної діяльності синхронного

перекладу;

б)            принцип комунікативної зна-

чущості: синхронний переклад -

комунікативно-мовна діяльність;

в)            принцип зустрічної активнос-

ті мозку в процесі відбиття (зна-

ченнєвого сприйняття) перекла-

ду, що знаходить вираження в

теорії ймовірного прогнозуван-

ня.

2. Введення декількох методо-логічних принципів перекладу:

а)             принцип ієрархії за рівнями,

сполученої з поняттям надмір-

ності, та можливість завдяки

цьому ймовірного прогнозуван-

ня;

б)            принцип динамічності, об-

умовлений синхронністю проті-

кання рецепції та репродукції

при перекладі;

в)            принцип кумулятивності, що

забезпечує при перекладі зв’язок

попередньої частини висловлен-

ня з наступною;

г)             принцип дискретності, який

означае що переклад дискретних

Оцінка моделі

1.             Психолінгвістична модель пере-кладу має справу з фактами мов-лення (текстами ВМ і МП), тобто предметом лінгвістики, і з особли-востями мовленнєвої діяльності, які відносяться до сфери психології (однократність сприйняття тексту, незавершеність тексту, одночас-ність двох комунікативних актів). Тому модель перекладу є психо-лінгвістичною.

2.             Синхронний переклад становить двомовну комунікацію. Звідси: мо-дель перекладу повинна бути вер-бально комунікативною.

Недоліки:

1. Багато уваги приділяється кому-нікативним аспектам моделі, на-самперед комунікативному акту як одиниці комунікації на шкоду вла-сне лінгвістичному аспекту.

35

 

одиниць здійснюється одночас-         

но на різних рівнях.             

3. Виділення трьох рівнів син-          

хронного перекладу:           

а) сенсорно-моторний рівень -          

рівень звукового сигналу; 

б) рівень визначення предмет-          

ного змісту через аналіз всієї             

ієрархії значеннєвих зв’язків ви-       

словлення та наступний синтез;         

в) третій рівень - смислотвір-            

ний.