Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЛІТЕРАТУРА : Вступ до теорії перекладу : Бібліотека для студентів

ЛІТЕРАТУРА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 

магниевый скраб beletage

Бархударов Л. С. Язьік и перевод. - М.: Изд-во „Международньіе отноше-ния ”, 1975. - С. 31 - 46.

Виноградов В. С. Введение в переводоведение. - М.: ИОСО РАО, 2001. -С. 18 - 29.

Карабан В 'ячеслав. Пе–еклад англійської наукової і технічної літератури. - Вінниця: Нова книга, 2002. С. 421 - 467.

Коваленко А. Я. Загальний курс науково-технічного перекладу. - К.: Фір-ма „ ІНКОС”, 2002. - С. 10 - 13.

Хоменко С. А, Цветкова Е. Е., Басовец И. М. Основьі теории и практики перевода научно-технического текста с английского язьіка на русский. - Минск: Белорусский национальньій технический ун-т, 2004. - С. 5 - 9.

Чернов Г. В. Основьі синхронного перевода. - М.: Вьісш. школа, 1987. - С. 13 - 18.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

Еквівалентність, адекватність, тотожність, інваріант, аналогія, екс-пліцитна інформація, імпліцитна інформація, параметри перекладу, мета пе-рекладу, синхронний переклад, послідовний переклад, усний переклад, письмовий переклад, ступінь еквівалентності, офіційно-ділові тексти, суспільно-іформа-тивні тексти, тексти художньоїлітератури.

Будь-який переклад повинен відповідати вимогам еквівалентності, аде-кватності та тотожності.

Еквівалентність - відносна рівність змістовної, смислової, семантичної, стилістичної та функціонально-комунікативної інформації, яка міститься в ори-гіналі та перекладі.

Довідка:

Еквівалент1 - одиниця мовлення, яка збігається за функцією з ін-шою, здатна виконувати ту ж функцію, що й інша одиниця мовлення.

Еквівалент 2- дещо рівноцінне або відповідне у якому-небудь відно-шенні чому-небудь (напр., другому предмету, кількості), що заміняє його та служить його вьіраженням.

Адекватність - відповідність перекладу оригіналу з урахуванням даних комунікативних умов (порівн. жаргон і т. ін.).

Довідка:

Адекватний - (від лат. adaeguatus - прирівняний) рівний, тотожний, досить відповідний.

Тотожність - функціональна спільність, належність до одного й того ж інваріанта, об'єднання на основі цієї належності конкретних відтворень інварі-анта.

Довідка:

Інваріант - це елемент абстрактної системи мови, відокремлений від п конкретних реалізацій.

Аналогія - уподібнення, обумовлене впливом один на одного так чи ін-акше зв'язаних між собою елементів мови.

Довідка:

Аналогічний - здійснюваний, утворюваний за аналогією .

Складові зквівалентності перекладу та оригіналу

                ►            1. Спільність сприйняття експліцитної інформації.

                ►            2.0днакове розуміння імпліцитної інформації.

                ►            З.Адекватність ситуації породження й відтворення тексту в мові перекла-

ду.

Параметри еквівалентності перекладу

 

Характеристики    Способи подання

 

                Експліцитний         Імпліцитний

семантичні             +             +

функціональні       +             +

комунікативні       +             +

прагматичні           +             +

жанрові  +             -

структурні            +             -

Мета перекладу - збереження смислової, функціональної інформації, стилістичних, комунікативних та інших характеристик оригіналу.

Співвідношення компонентів семантики при перекладі

 

змістовна інформація                                                          смислова                                               семантична

                              

                інформація           

                               інформація

 

                              

               

               

                              

 

                                                                                                                                            

                                                                              функціонально-

комунікативна

інформація           

                стилістична інформація                      

               

               

                                                              

               

               

                                                                                                             

                соціолокальна інформація  

Залежність ступеня еквівалентності перекладу від його форми

 

Вид перекладу      Ступінь еквівалентності

 

                Висока    Знижена

                Синхронний                          +

 

                Послідовний                         +

                               +             +

Факторьі, які ускладнюють досягнення зквівалентності при усному синхронному перекладі

темпоральний фактор:

-> фазове зрушення:

синхронний переклад запізнюється; редукція тексту.