Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.6. Значення сільськогосподарської метеорології в землеробстві : Введення до спеціальності. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

1.6. Значення сільськогосподарської метеорології в землеробстві


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 

Загрузка...

Сільськогосподарська метеорологія – це наука, що вивчає мете-орологічні, кліматичні і гідрологічні умови в їх взаємодії з об’єктами і процесами сільськогосподарського виробництва. Інакше кажучи, сільськогосподарська метеорологія вивчає клімат і погоду відповід-но до потреб АПК.

1. Сільське господарство як галузь матеріального виробництва

Сільськогосподарська метеорологія в структурному плані являє собою наукову систему специфічних знань, об’єднаних законами, методами і поняттями, що розкривають зв’язки об’єктів АПК з по-годою і кліматом.

Сільськогосподарська метеорологія сформувалась в кінці ХІХ ст. як прикладна галузь метеорології – науки про земну атмосферу і фізичні процеси, що в ній відбуваються. Метеорологія вивчає склад, щільність, температуру і вологість повітря, променеву енергію, рух і перетворення повітряних мас, хмари, опади, урагани, заморозки, по-сухи та багато інших явищ, що відбуваються в повітряній оболонці Землі у взаємодії з поверхнею Світового океану і суші. Ці явища, що відбуваються в атмосфері, називаються метеорологічними яви-щами.

Стан атмосфери в даному пункті в окремий момент, що характе-ризується сукупністю значень метеорологічних величин, називають погодою. Метеорологічними величинами називають різні характе-ристики стану повітря і деяких атмосферних процесів. До основних метеорологічних величин належать атмосферний тиск, температура і вологість повітря, хмарність, атмосферні опади, вітер. До метеоро-логічних величин можна також віднести характеристики промене-вої енергії (сонячну радіацію, випромінювання Землі і атмосфери, тривалість сонячного сяйва). Значення метеорологічних величин за певний період часу характеризують метеорологічні умови (умови погоди).

До речі, слово «метеорологія» походить від грецьких слів: meteoros – у перекладі будь-яке небесне явище, і logos – вивчення, пізнання.

Багаторічний режим погоди в певній місцевості, обумовлений її географічним положенням, називають кліматом.

Метеорологічні величини і процеси в тій чи іншій мірі вплива-ють на ріст, розвиток і урожайність сільськогосподарських культур, на продуктивність і якість роботи сільськогосподарських машин, на стан і продуктивність тварин, тому і вивчаються вони в сільськогос-подарській метеорології. При цьому аналізується їх вплив на рос-лини і тварини, на процеси сільськогосподарського виробництва у взаємозв’язку з водним і тепловим режимом ґрунту. Водний режим ґрунту характеризують гідрологічні величини.

Метеорологічні і гідрологічні величини, що визначають стан і продуктивність об’єктів АПК, називають агрометеорологічними

Введення до спеціальності агрономія

факторами. Їх поєднання в певний період часу називають агроклі-матичними умовами існування об’єктів сільського господарства. Агрокліматичні умови – це багаторічні характеристики агрометео-рологічних умов у певній місцевості.

Отже, сільськогосподарська метеорологія вивчає погоду і клі-мат стосовно завдань сільського господарства, що не вивчається в жодній із інших сільськогосподарських наук.

Завдання сільськогосподарської метеорології визначаються ви-могами ведення сільського господарства, зокрема, його інтенсифі-кації шляхом механізації, електрифікації, автоматизації, хімізації і меліорації земель, селекції високопродуктивних сортів і гібридів культурних рослин.

Важливі наступні завдання сільськогосподарської метеорології: – вивчення і описання закономірностей формування метеороло-гічних і кліматичних умов сільськогосподарського виробництва в просторі і часі; – розробка методів кількісної оцінки впливу метеорологічних факторів на стан ґрунту, розвиток, ріст і формування продук-тивності агрофітоценозів, якість урожаю, стан сільськогоспо-дарських тварин, розвиток і розповсюдження бур’янів, шкідни-ків і збудників хвороб культурних рослин; – агрокліматичне районування, науково обґрунтоване розміщен-ня нових сортів і гібридів сільськогосподарських культур та порід тварин, агрокліматичне обґрунтування заходів найбільш повного і раціонального використання ресурсів клімату з метою підвищення продуктивності землеробства і тваринництва та отримання екологічно чистої продукції; – агрокліматичне обґрунтування заходів меліорації земель і зміни мікроклімату полів, впровадження прогресивних технологій в землеробстві, в тому числі диференційованих агротехнічних за-ходів відповідно до умов погоди, що склалися і очікуються; – розробка заходів боротьби з несприятливими і небезпечними для сільського господарства гідрометеорологічними явищами, а також методів активного впливу на ці явища; – удосконалення методів оперативного забезпечення АПК агрометео-рологічною інформацією і оцінки її економічної ефективності.

Досвід останніх років показує, що використання різноманітної гідрометеорологічної інформації в сільському господарстві від-1. Сільське господарство як галузь матеріального виробництва

бувається на трьох тимчасових рівнях: проектному, плановому і оперативно-господарському.

За вибору проектних рішень обґрунтовується раціональне роз-міщення і спеціалізація сільськогосподарського виробництва, райо-нування видів, сортів і гібридів культурних рослин та порід тварин, створення гідромеліоративних систем тощо. При цьому використо-вується кліматична і агрокліматична інформація.

Під час вироблення планових рішень плануються розміри уро-жаїв, визначається потреба в добривах, агрохімікатах і поливній воді, складаються сезонні графіки польових робіт тощо. Тут в пер-шу чергу використовується поточна оперативна агрометеорологічна і гідрологічна інформація, аналізуються агрометеорологічні умови, що склались, стосовно конкретних територій і культур, а також гід-рометеорологічні прогнози різної завчасності.

Під час прийняття оперативно-господарських рішень розробля-ються дії безпосереднього управління технологічними процесами в період вегетації рослин і заходами, що здійснюються в тваринництві. Для цього використовується оперативна інформація про фактичний стан середовища приземного шару атмосфери, ґрунту, посівів і гід-рометеорологічні прогнози. Для успішного вирішення завдань сіль-ськогосподарської метеорології, ефективного використання агро- і гідрометеорологічної інформації в АПК постійно удосконалюються методи агрометеорологічних досліджень і спостережень.

У 1873 р. у Вені відбувся перший Міжнародний метеорологіч-ний конгрес, на якому були прийняті рішення з питань одиниць вимірювань, градуювання і перевірки метеорологічних приладів, строків спостережень, обміну інформацією по телефону. Цей кон-грес став основою створення в цьому ж році Міжнародної метео-рологічної організації (ММО). Після Другої світової війни замість ММО в 1947 р. була створена Всесвітня метеорологічна організація (ВМО), що стала спеціалізованим агентством ООН, членами якої на сьогодні є 185 держав.

Під егідою ВМО здійснюється ряд міжнародних програм глобаль-ного масштабу з вивчення атмосферних процесів, взаємозв’язку океана і атмосфери. В рамках ВМО створена Всесвітня служба погоди (ВСП), що являє собою комплексну систему, до складу якої входять національ-ні засоби і послуги, які належать окремим країнам – членам ВМО.

ВСП включає мережу метеорологічних, аерологічних станцій та інших засобів спостережень (супутники, ракети, аеростати), центри

Введення до спеціальності агрономія

з обробки, зберігання і розповсюдження інформації, що працюють за єдиною глобальною програмою.

ВСП є глобальною системою для спостережень, збору, аналізу і розповсюдження інформації про погоду та іншої інформації про навколишнє середовище і складається із трьох складних компо-нентів: глобальної системи спостережень і вимірювань метеороло-гічних елементів; глобальної системи зв’язку і телекомунікацій для швидкого обміну оперативною, а також проаналізованою і обробле-ною інформацією; глобальної системи обробки даних і прогнозу-вання, що являє собою мережу світових і регіональних, оснащених комп’ютерами центрів обробки даних і підготовки прогностичної продукції.

В глобальну систему спостережень входять 10000 метеорологіч-них станцій, розташованих на суші, 1000 аерологічних станцій, 7300 комерційних суден, 3000 літаків, 900 буїв на океанах, метеорологічні супутники Землі. Результати спостережень (як правило, не пізніше, ніж через 5-10 хв після строку спостережень) передаються по кана-лах зв’язку в національні і міжнародні центри обробки гідрометео-рологічної інформації.

Глобальна система обробки даних складається з триступінчас-тої мережі метеорологічних центрів: три світових метеорологічних центри ( Вашингтон, Москва, Мельбурн), 25 регіональних метеоро-логічних центри, три з яких знаходяться в Росії (Москва, Новоси-бірськ, Хабаровськ), Національні метеорологічні центри.

Світові метеорологічні центри отримують глобальну інформа-цію, складають карти і прогнози для півкулі або для всієї земної кулі; регіональні метеорологічні центри складають карти і прогно-зи по великих географічних районах, наприклад Атлантиці, Європі, Євразії тощо. Національні метеорологічні центри забезпечують ана-лізи і прогнози для всієї країни і передачу інформації по глобальній системі зв’язку.

Крім того існують спеціалізовані метеорологічні центри, як на-приклад, Європейський центр середньотермінових прогнозів пого-ди, що забезпечує прогнози крупномасштабних полів тиску і темпе-ратури на шість діб вперед.

Таким чином глобальна система обробки даних і прогнозування в системі Всесвітньої служби погоди забезпечує раціональний роз-поділ відповідальності за збір і обробку метеорологічної інформації по великих районах, включаючи півкулю і земну кулю, складання

1. Сільське господарство як галузь матеріального виробництва

полів метеорологічних величин по району своєї відповідальності і надання цієї продукції для всіх країн – членів ВМО.

Світові і регіональні метеорологічні центри оснащені потужни-ми ЕОМ, на вхід яких по каналах зв’язку подається вихідна інфор-мація з глобальних систем зв’язку і телекомунікацій для розрахунку числовим методом, на основі гідродинамічних моделей, полів метео-рологічних величин. Результати цих обчислень у вигляді прогнос-тичних карт по каналах зв’язку передаються в метеорологічні служ-би на місцях і слугують основою для складання прогнозів погоди на місцевому рівні.

Прийом таких карт можливий на судах і літаках під час руху. Раніше передача карт здійснювалась факсимільним способом по проводах або радіо. В останні роки, з впровадженням інформаційно-обчислювальної техніки в службі погоди, передача карт факсиміль-ним способом замінюється передачею по каналах зв’язку цифрової інформації, яка на екрані дисплею в пункті прийому перетворюєть-ся в зображення карт та інших графічних матеріалів. Прогнозист має можливість проглянути інформацію, що надходить, а необхідні для прогнозу карти вивести на друк.

Тільки три світових центри збирають дані з усього світу, обро-бляють і оперативно передають дані об’ємом понад 15 млн символів і 2000 карт погоди за добу. Вся інформація використовується для складання всіх видів прогнозів і для наукових цілей.

Таким чином, в кожній країні служба погоди тісно пов’язана з роботою Всесвітньої служби погоди.