Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.5. Ґрунт та його родючість : Введення до спеціальності. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

1.5. Ґрунт та його родючість


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 

Загрузка...

Середовищем і умовою існування наземних рослин є біосфера, що включає ґрунтову оболонку Землі і приземний шар атмосфери. Найважливішою складовою частиною біосфери є ґрунт – своєрідне природно-історичне тіло, що є складною багатофазною мінераль-ною і органічною системою різного хімічного, фізичного і біологіч-1. Сільське господарство як галузь матеріального виробництва

ного складу. В ґрунті сконцентрована, нагромаджена і зберігається у формі органічної речовини перетворена промениста енергія сонця, яка забезпечує підтримання, відтворення і подальше вдосконалення життя на суші нашої планети.

Органічна речовина ґрунтів – це сукупність живої біомаси і орга нічних решток рослин, тварин, мікроорганізмів, продуктів їх метабо лізму і специфічних новоутворюваних органічних речовин ґрунту – гумусу. В органічній речовині ґрунтів завжди присутня певна кіль кість решток відмерлих організмів, що знаходяться на різ-них стадіях розкладу, а також живі клітини мікроорганізмів і ґрун-това фауна.

За Д. Шредером (1978), середній склад органічної речовини ґрун ту такий: гумус – 85 %, рослинні рештки – 10 %, ґрунтова флора і фау на – 5 %. З усієї маси ґрунтової флори і фауни частка грибів і водорос тей становить 40 %, бактерій і актиноміцетів – 40 %, дощо-вих чер в’яків – 12 %, макрофауни – 5 % і мезо- та мікрофауни – 3 %. До мікроорганізмів (мікрофлори) відносять бактерії, актиноміцети, гриби і водорості.

Серед ґрунтових мікроорганізмів найбільш розповсюджені бак-терії, чисельність яких складає 70 % від усіх ґрунтових мікроорга-нізмів. Жива маса їх в орному шарі становить від 3-х до 6-7 т/га. В необроблюваних ґрунтах нараховується 1 млн бактерій в 1 г ґрунту, а в окультурених – мільярди.

Бактерії – одноклітинні організми з численними і різнобіч-ними морфологічними, анатомічними, фізико-хімічними і біохі-мічними властивостями. Ці організми здатні існувати за низьких і високих температур, зокрема за температури, близькій до точ-ки кипіння води. Вони проявляють високу активність і здатність розмножувати ся: чисельність деяких із них за 20 хв може подвоюва-тися. За необхідності вони припиняють розмножуватися, різко зни-жують ак тивність, утворюють спори і, знаходячись у такому стані, здатні пере носити тривале зневоднення, дію високого тиску і вакуу-му, низьких і високих температур і т.д. Очевидно, в своїй більшості бактерії при стосувалися до життя в умовах, що існували на ранніх геологічних етапах, і набули здатності виживати при всіх наступних змінах клімату.

За способом живлення бактерії поділяються на автотрофні і ге-теротрофні.

Введення до спеціальності агрономія

Автотрофні бактерії засвоюють вуглець із вуглекислого газу. Для перетворення вуглецю СО2 в органічні сполуки свого тіла вони використовують або енергію сонця (фотосинтез), або хімічну енер-гію окислення деяких мінеральних речовин (хемосинтез). Здатність до фотосинтезу властива невеликій групі кольорових бактерій (зе-лені і пурпурні сіркоб