Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК : Введення до спеціальності. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 

Загрузка...

1.         Адаптивні системи землеробства: Навч. посібник / В.П. Ґудзь,

І.Д. Примак, М.Ф. Рибак та ін.; За ред. В.П. Гудзя. – К.: Центр

учбової літератури, 2007. – 336 с.

2.         Актуальні питання сучасного змісту освіти. Громадська осві-та – для демократії: Посібник для самостійної роботи слухачів курсів підвищення кваліфікації / Укл.: В.К. Терещенко та ін. – Луганськ: Знання, 2003. – 48 с.

3.         Бабічев О.І., Чернух Н.М., Панченков А.О. Виховувати громадя-нина України: Українська народна педагогіка та сучасне націо-нальне виховання. – Луганськ, 2000. – 130 с.

 

4.         Барановська Л.В., Дьомін А.І., Побережна Л.Л. Вища освіта Укра-їни і Болонський процес: Навчально-методичний посібник з організації самостійної роботи студентів та аспірантів вищих навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації за вимогами кредитно-модульної системи організації навчання. – Біла Церк-ва, 2007. – 108 с.

5.         Бех І.Д. Виховання особистості: У 2 кн. Кн.1: Особистісно орієн-тований підхід: теоретико-технологічні засади: Наук. видання. – К.: Либідь, 2003. – 280 с.

6.         Блажевич Ю.І. Релігійний фактор в освітньо-виховній діяльнос-ті вузів // Виховна робота у вищих навчальних закладах: симбі-оз нового і традиційного. – Кам.-Поділ. – С. 42-47.

7.         Бур’яни в землеробстві України: прикладна гербологія / І.Д. При-мак, Ю.П. Манько, С.П. Танчик та ін.; За ред. І.Д. Примака та Ю.П. Манька. – Біла Церква, 2005. – 664 с.

8.         Вища освіта України і Болонський процес: Навч. посібник / М.Ф. Степко, Я.Я. Болюбаш, В.Д. Шинкарук, В.В. Грубіянко, І.І. Ба-бин. За ред. В.Г. Кременя. – Тернопіль: Навчальна книга – Бог-дан, 2004. – 384 с.

9.         Грабовська Т.О. Студентське самоврядування. – К.: Видавничий центр НАУ, 2004. – 46 с.

10.       Дем’янюк Т. Виховний процес у вищому закладі освіти. – К.: Редак. видав. відділ Рівненського гуманітарного ун-ту, 2003. – 227 с.

11.       Журавський В.С., Згуровський М.З. Болонський процес: головні

принципи входження в Європейський простір вищої освіти. –

К.: ІВЦ “Видавництво “Політехніка”, 2003. – 200 с.

Бібліографічний список

12.       Загальне землеробство / В.О. Єщенко, П.Г. Копитко, В.П. Опри-

шко, А.П. Бутило, П.В. Костогриз; За ред. В.О.Єщенка. – К.:

Вища освіта, 2004. – 336 с.

13.       Козій М.К. Громадянськість – проблема педагогічна, актуаль-

на та соціально-цінна: Навч.-метод. посіб. – К.: Вид-во НПУ ім.

М.П. Драгоманова, 2004. – 276 с.

14.       Колодій А. На шляху до громадянського суспільства. Теоретичні

засади й соціокультурні передумови демократичної трансфор-

мації в Україні. – Львів: Червона калина, 2002. – 276 с.

15.       Концепція змісту навчання в аграрних вищих навчальних закла-

дах в умовах входження до Болонського процесу / Т.Д. Іщенко, Н.А.

Демешкант, С.М. Кравченко та ін.; За ред. Н.А. Демешкант. – К.:

Аграрна освіта, 2005. – 51 с.

16.       Концепція формування світогляду громадянина України: Проект

/ Авт. Ю. Руденко // Освіта. – 1996. – № 63/64. – С. 8 – 9.

17.       Кремень В.Г. Освіта і наука України: шляхи модернізації (фак-ти, роздуми, перспективи). – К.: Грамота, 2003. – 215 с.

18.       Кривов В.М. Екологічно безпечне землекористування Лісостепу України. Проблема охорони грунтів. – К.: Урожай, 2008. – 302 с.

19.       Макроэкономические аспекты теории эволюционной экономики

// Эволюционный подход и проблемы переходной экономики. –

1995. – № 6. – С. 144-149.

20.       Мартин Л.В. Виховна робота у вузі. Навч.-метод. посібник. – Чернівці: Рута, 2001. – 168 с.

21.       Модернізація вищої освіти України і Болонський процес / Я.Я. Болюбаш, К.М. Лемківський, Ю.В. Сухарніков. Упоряд. М.Ф. Степко. – К.: МОНУ, 2004. – 24 с.

22.       Наукові основи землеробства / І.Д. Примак, В.А. Вергунов, В.Г. Рошко та ін.; За ред. І.Д. Примака. – Біла Церква, 2005. – 408 с.

23.       Наше общее будущее: Доклад Международной комиссии по окру-

жающей среде и развитию: Пер. с англ. / Под ред. и с послесл.

С.А. Евтеева и Р.А. Перелета. – М.: Прогресс, 1989. – 376 с.

24.       Несприятливі метеорологічні умови в землеробстві: захист від

них культурних рослин / І.Д. Примак, В.А. Вергунов, П.У. Ков-

басюк та ін.; За ред. І.Д. Примака. – К.: Кондор, 2006. – 314 с.

25.       Проблеми сталого розвитку України. – К.: «БМТ», 2001. – 423 с.

26.       Програма дій «Порядок денний на 21 століття» / Переклад з ан-глійської: ВГО «Україна. Порядок денний на 21 століття». – К.: Інтелсфера, 2000. – 360 с.

Введення до спеціальності агрономія

27.       Програма дій з подальшого впровадження Порядку денного на 21 століття / Переклад з англійської: ВГО «Україна. Порядок денний на 21 століття». – К.:Інтелсфера, 2000. – 58 с.

28.       Ресурсозберігаючі технології механічного обробітку ґрунту в су-часному землеробстві України / І.Д. Примак, В.О. Єщенко, Ю.П. Манько, М.І. Трегуб, О.І. Примак; За ред. І.Д. Примака. – К.: «Квіц», 2007. – 272 с.

29.       Рослинництво: Підручник / С.М. Каленська, О.Я. Шевчук, М.Я. Дмитришак, О.М. Козяр, Г.І. Демидась; За ред. О.Я. Шевчука. – К.: НАУУ, 2005. – 502 с.

30.       Системи землеробства: історія їх розвитку і наукові основи /

І.Д. Примак, В.А. Вергунов, В.Г. Рошко та ін.; За ред. І.Д. При-

мака. – Біла Церква, 2004. – 528 с.

31.       Сільськогосподарська метеорологія і кліматологія / І.Д. Примак, А.М. Польовий, І.П. Гамалій; За ред. І.Д. Примака. – Біла Церк-ва, 2008. – 488 с.

32.       Сопівник І.В., Лисенко В.П., Сопівник Р.В. Виховання громадяни-на в аграрному вищому навчальному закладі. – К.: Видавничий центр НАУ, 2007. – 217 с.

 

33.       Становлення і розвиток аграрної освіти та науки в Україні (з найдавніших часів до сьогодення) / Д.О. Мельничук, М.В. Зу-бець, Л.Ю. Беренштейн, С.С. Коломієць, С.К. Гузеватий. – К.: НАУ, 2004. – 144 с.

34.       Тимошенко З.І., Драгомирова І.М. Організація виховного про-цесу у вищих навчальних закладах: навч.-практ. посібник. – К.: Вид-во Європейського університету, 2004. – 87 с.

35.       Чернуха Н.М. Формування громадянськості учнівської моло-ді: інтеграція виховних соціальних впливів суспільства. – Лу-ганськ, 2004. – 360 с.

36.       Щербань П. Національне виховання в сім’ї. – К.: ПП «Бориві-тер», 2000. – 260 с.

37.       Щербань П.М. Навчально-педагогічні ігри у вищих навчальних закладах: Навч. посібник. – К.: Вища шк., 2004. – 207 с.

38.       Экологическая политика как фактор международной

конкуренто-способности государств // Мировая экономика и

международные отношения. – 2000. – № 7. – С. 48-53.