Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
10.2. Практична імплементація ідеї сталого розвитку : Введення до спеціальності. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

10.2. Практична імплементація ідеї сталого розвитку


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 

магниевый скраб beletage

На думку науковців, співпраця країн в рамках світової економі-ки матиме визначальний вплив на успішне впровадження принципів сталого розвитку в усьому світі. Особливо важливою вона буде для країн, що розвиваються, які не зможуть здійснити процес переходу самостійно. Для досягнення сталого розвитку в рамках міжнародної економіки необхідним є діяльність в наступних напрямах: сприян-ня сталому розвитку шляхом впровадження лібералізації торгівлі; створення взаємодоповнюючих та взаємопідсилюючих умов у га-лузі торгівлі та охорони навколишнього середовища; надання адек-ватних фінансових ресурсів країнам, що розвиваються, і позитив-не вирішення міжнародної проблеми заборгованості; заохочення макроекономічної політики, що сприяла б охороні навколишнього середовища та розвитку.

Введення до спеціальності агрономія

Відкрита, справедлива, надійна, недискримінаційна і передба-чувана багатостороння система торгівлі, що узгоджується з метою сталого розвитку і веде до оптимального розподілу глобального виробництва, відповідно до конкурентоспроможності, є вигідною для всіх країн. Крім того, поліпшення доступу експортної продукції країн, що розвиваються, на ринки в рамках раціональної макроеко-номічної та екологічної політики справило б позитивний вплив на навколишнє середовище і тому стало б важливим внеском у справу сприяння сталому розвитку.

В цьому напрямі необхідно вирішити наступні завдання: ство-рити відкриту, недискримінаційну і справедливу багатосторонню торгову систему, що дозволить всім країнам, зокрема і країнам, що розвиваються, удосконалювати свої економічні структури і покра-щувати рівень життя свого населення за рахунок сталого еконо-мічного розвитку; поширити доступ експортних товарів країн, що розвиваються, на ринки; покращити функціонування ринків сиро-винних товарів і домагатися раціональної, сумісної та погодженої політики в галузі сировинних товарів на національному та міжна-родному рівнях з метою забезпечення оптимального вкладу секто-ру сировинних товарів в процес сталого розвитку; національна та міжнародна політика повинна забезпечити взаємодоповнюваність економічного зростання і охорону навколишнього середовища.

Для розв’язання цих завдань міжнародне співтовариство має по-слабити політику протекціонізму з метою подальшої лібералізації світової торгівлі і допомоги країнам, що розвиваються. Необхідно надавати всіляку підтримку інтеграції країн у міжнародну економі-ку та світову торгівельну систему. Важливим аспектом діяльності має стати забезпечення взаємопосилюючого характеру екологічної та торгової політики, що буде значною мірою сприяти сталому роз-витку.

Міжнародне співтовариство повинно прагнути знайти шляхи і засоби поліпшення функціонування і більшої прозорості ринків сировинних товарів, більшої диверсифікації сектору сировинних товарів в країнах, що розвиваються (а він є домінуючим в економі-ці більшості цих країн), в таких макроекономічних рамках, в яких враховується макроекономічна структура тієї або іншої країни, об-сяг природних багатств і ринкові можливості, а також забезпечення кращого управління природними ресурсами, за якого враховуються потреби в галузі сталого розвитку.

10. Сталий розвиток сільського господарства

Особливу увагу слід приділити торгівлі сировинними товарами, що має надзвичайно важливе значення для країн, що розвиваються.

В цьому аспекті потрібно вирішити наступні завдання: забез-печити оптимальне функціонування ринку сировинних товарів, на-приклад, шляхом підвищення прозорості ринків, обміну думками з найголовніших питань тощо; ширше застосовувати компенсаційні механізми за випадку недостатньої суми надходжень від експорту сировинних товарів країн, що розвиваються, з метою заохочення зусиль з диверсифікації на національному, регіональному і міжна-родному рівнях; підтримувати зусилля країн, що розвиваються, у створенні політичної основи та інфраструктури.

Природоохоронна діяльність і торгова політика повинні допо-внювати одна одну. Відкрита багатостороння система торгівлі до-зволяє більш ефективно розподіляти та використовувати ресурси і сприяє, завдяки цьому, зростанню обсягів виробництва і прибутків та скороченню попиту на природні ресурси. Вона дає змогу одержу-вати, таким чином, додаткові ресурси, необхідні для забезпечення економічного піднесення і підвищення ефективності та розширен-ня природоохоронної діяльності. Здорове навколишнє середовище дозволяє мати природні та інші ресурси, необхідні для підтримки темпів зростання і безперервного розширення торгівлі. Створення відкритої багатосторонньої системи торгівлі, що супроводжується проведенням екологічно безпечної політики, матиме позитивний вплив на навколишнє середовище і буде сприяти сталому розвитку економіки всіх держав.

Міжнародне співробітництво в галузі навколишнього серед-овища набуває все більшого поширення, і в багатьох випадках, на-явність торгових положень в багатосторонніх угодах з навколиш-нього середовища відігравала свою позитивну роль в розв’язанні глобальних екологічних проблем. За необхідності, торгові заходи використовувалися в ряді конкретних випадків для підвищення ефективності екологічних положень з регулювання природоохоро-ної діяльності. Такі положення повинні сприяти викоріненню пер-вісних причин погіршення стану навколишнього середовища, що, в свою чергу, дозволить уникати впровадження невиправданих тор-гових обмежень. Завдання полягає в тому, щоб торгова політика і природоохоронна діяльність мали послідовний характер і сприяли процесу сталого розвитку.

Введення до спеціальності агрономія

Для країн, що розвиваються, інвестиції мають вирішальне зна-чення в забезпеченні необхідного економічного зростання з метою підвищення добробуту населення і безперервного задоволення його основних потреб без виснаження або шкоди для ресурсної бази, яка слугує фундаментом розвитку цих держав. Сталий розвиток вима-гає збільшення інвестицій, для чого необхідні внутрішні і зовнішні фінансові ресурси. Одним з важливих джерел фінансування є інвес-тиції іноземних приватних компаній і повернення вивезеного капі-талу, що залежить від наявності сприятливих інвестиційних умов. Протягом цілих десятиріч багато країн, що розвиваються, стикалися з чистим відтоком фінансових ресурсів, коли їхні фінансові надхо-дження виявлялися недостатніми для покриття належних платежів, особливо, у зв’язку з обслуговуванням боргу. В результаті, мобілізо-вані внутрішні ресурси спрямовувалися за кордон і не використову-валися для інвестування на місцях в інтересах заохочення сталого економічного розвитку.

В країнах, що розвиваються, необхідною умовою активізації процесу розвитку є якнайшвидше розв’язання проблем зовнішньої заборгованості, адже для багатьох з них цей тягар є серйозною про-блемою. Тягар платежів за рахунок обслуговування боргу цих країн серйозно обмежив їх можливості в плані нарощування темпів зрос-тання економіки й боротьби зі злиднями і спричинив скорочення імпорту, капіталовкладень і споживання. Зовнішня заборгованість стала одним з основних чинників застою в економіці країн, що роз-виваються. Постійне і енергійне впровадження гнучкої стратегії в галузі зовнішньої заборгованості має на меті відновлення фінансової стабільності країн-боржників у стосунках з зовнішніми партнерами, а відновлення їх економічного зростання і розвитку буде сприяти досягненню мети сталого розвитку. В цьому контексті істотно важ-ливим є надання країнам, що розвиваються, додаткових фінансових ресурсів і ефективне їх використання.

Що стосується зовнішньої заборгованості комерційним банкам, то експерти визнають, що був досягнутий прогрес у реалізації стра-тегії з консолідації боргу, і слід заохочувати її прискорене впрова-дження. Деякі країни вже досягли позитивних результатів, що стало можливим завдяки проведенню раціональної політики перебудови в поєднанні зі скороченням заборгованості комерційним банкам або вжиттям аналогічних заходів. У зв’язку з цією проблемою, сьогодні міжнародне співтовариство пропонує: країнам, що мають значну за-10. Сталий розвиток сільського господарства

боргованість банкам, укласти угоди зі своїми кредиторами про ана-логічне скорочення заборгованості комерційним банкам; сторонам, що досягли такої угоди, приділяти належну увагу як проблемі ско-рочення середньотермінової заборгованості, так і потребам країни-боржника в нових фінансових засобах; багатостороннім установам, що беруть активну участь у впровадженні стратегії консолідації зо-внішньої заборгованості, як і раніше, підтримувати пакети заходів зі скорочення заборгованості комерційним банкам з метою забезпе-чення того, щоб обсяг такого фінансування відповідав стратегії щодо заборгованості, яка змінюється; активізувати політику з залучення прямих капіталовкладень, запобігання зростанню заборгованості до неприпустимого рівня і сприянню повернення вивезеного капіталу.

Що стосується заборгованості двостороннім кредиторам по дер-жавній лінії, то дуже обнадійливими для країн, що розвиваються, є заходи щодо більш сприятливих умов зменшення тягаря їх заборго-ваності, які приймаються, наприклад, Паризьким клубом кредиторів. Докладаються зусилля з впровадження цих заходів на основі умов Тринідадської Конференції у формі, що узгоджується з платіжною спроможністю цих країн і забезпечує додаткову підтримку їх заходів з проведення економічних реформ. На Ріо-де-Жанейрській Конфе-ренції було позитивно відзначене значне скорочення двосторонньої заборгованості, що було вжите деякими країнами-кредиторами, і за-кликано інші країни, які мають можливість так само вчинити, вжити аналогічні заходи.

Належної уваги і всебічної підтримки заслуговують країни, що розвиваються і знаходяться у важкому становищі та докладають ве-ликих зусиль для того, щоб продовжувати обслуговувати свою за-боргованість і виконувати свої зовнішні фінансові зобов’язання.

Країнам, що розвиваються, необхідно приділити серйозну ува-гу з пошуку шляхів розв’язання проблем погашення заборгованості перед кредиторами в основному по державній лінії або перед бага-тосторонніми фінансовими установами. Країнам з низьким рівнем прибутків, що знаходяться на стадії впровадження економічних реформ, абсолютно необхідна підтримка з боку багатосторонніх фінансових установ у формі надання нових засобів і використання їх ресурсів на пільгових умовах. Слід продовжити практику вико-ристання груп підтримки при наданні ресурсів для врегулювання простроченої заборгованості країн, розпочати впровадження про-грам масштабних економічних реформ з допомогою Міжнародно-Введення до спеціальності агрономія

го валютного фонду і Світового банку. Досить високо оцінюються міжнародним співтовариством заходи, що приймаються багато-сторонніми фінансовими установами і, зокрема, рефінансування виплати відсотків по пільгових кредитах з допомогою зворотних потоків коштів Міжнародної асоціації розвитку – «заходи п’ятого виміру».

У зв’язку з несприятливими зовнішньокон’юнктурними умо-вами, з якими стикаються країни, що розвиваються, мобілізація внутрішніх ресурсів і ефективний розподіл та використання мобілі-зованих внутрішніх засобів набуває все більш важливого значення для сприяння сталому розвитку. В ряді країн необхідно виробити політику з усунення перекосів у державних видатках, скорочення величезних дефіцитів бюджету та ліквідації інших макроекономіч-них диспропорцій, перегляду обмежувальної політики і врегулю-вання дисбалансів у галузі валютних курсів, інвестицій і фінансів, а також подолання перешкод на шляху розвитку підприємництва. В розвинених країнах продовження реформ і перебудови в галузі політики, включаючи встановлення відповідних норм накопичень, будуть сприяти вивільненню ресурсів для надання підтримки в пе-ріод переходу до сталого розвитку в самих цих країнах і в країнах, що розвиваються.

Раціональне управління, що сприяє зв’язку ефективної, дієвої, чесної, справедливої та підзвітної системи державного управління з індивідуальними правами і можливостями, є засадним елементом сталого розвитку, а також ефективної господарської діяльності на всіх рівнях розвитку. Всі країни повинні примножити свої зусилля щодо викорінення безгосподарності в суспільних і приватних спра-вах, включаючи корупцію, з врахуванням чинників, що зумовлюють виникнення цього явища, і діючих осіб.

Значна кількість країн, що розвиваються та мають заборго-ваність, здійснює програми структурної перебудови в зв’язку з переглядом термінів погашення заборгованості або наданням но-вих кредитів. Хоча такі програми необхідні для поліпшення бю-джетного і платіжного балансів, у деяких випадках вони породили несприятливі соціальні і екологічні наслідки, такі як скорочення асигнувань на охорону здоров’я, освіту і охорону навколишнього середовища. Важливо, щоб програми структурної перебудови не спричиняли негативного впливу на навколишнє середовище і со10. Сталий розвиток сільського господарства

ціальний розвиток та більшою мірою відповідали меті сталого роз-витку.

Необхідно здійснити, з врахуванням особливостей країн, ре-форми в галузі економіки, сприятливі для більш ефективного пла-нування і використання ресурсів з метою сталого розвитку, сприян-ня розвитку підприємництва і врахування соціальних і екологічних витрат при встановленні цін на ресурси, а також усунення джерел диспропорцій в галузі торгівлі та інвестицій.

Для вирішення цієї проблеми промислово розвинені та інші країни, що здатні це зробити, повинні активізувати свої зусилля на: створення стабільної і передбачуваної міжнародної економічної об-становки, особливо грошової стабільності, реальних процентних ста-вок і коливань курсів основних валют; стимулювання заощаджень і зменшення бюджетних дефіцитів; підтримці найменш розвинених країн з метою зупинення їх маргіналізації в світовій економіці; без-інфляційне зростання, скорочення незбалансованості основних зо-внішніх розрахунків і розширення здатності їх економіки до адап-тації.

Водночас країни, що розвиваються, повинні активізувати свої зусилля щодо впровадження обґрунтованої економічної політики з метою: підтримки валютної і бюджетної дисципліни, що є необ-хідною умовою стабілізації цін і збалансованості зовнішніх розра-хунків; встановлення реалістичних валютних курсів; збільшення внутрішніх накопичень та інвестицій, а також підвищення прибут-ковості інвестицій.

Усі країни повинні розробити політику, спрямовану на під-вищення ефективності в розподілі ресурсів і використання всіх можливостей, які відкриваються в результаті зміни глобальної економічної обстановки. З врахуванням національних стратегій і цілей, уряди країн повинні: усунути бар’єри на шляху прогресу, пов’язані з неефективністю бюрократичного апарату, адміністра-тивними перешкодами, невиправданим контролем і недостатньо повним врахуванням ринкових умов; забезпечити гласність в управлінні і прийнятті рішень; заохочувати приватний сектор і сприяти розвитку підприємництва шляхом розширення інститу-ційних можливостей для створення підприємств і виходу на ри-нок; спрощувати або усувати обмеження, положення і формаль-ності, що ускладнюють і збільшують вартість та витрати часу на створення і експлуатацію підприємств; розвивати і підтримувати

Введення до спеціальності агрономія

інвестиційну діяльність та інфраструктуру, що є необхідними складовими сталого економічного зростання і диверсифікації на екологічно безпечній і сталій основі; створити можливості для функціонування відповідних економічних інструментів, вклю-чаючи ринкові механізми, з врахуванням цілей сталого розвитку і задоволення основних потреб; сприяти функціонуванню ефек-тивних систем оподаткування і фінансових секторів; створити можливості для дрібних підприємств, як сільськогосподарських, так і несільськогосподарських, а також для корінного населен-ня і місцевих громад, що дозволить вносити всебічний вклад у досягнення мети сталого розвитку; скасувати несправедливі об-меження щодо експорту на користь неефективного заміщення імпорту і розробити політику, що дозволяє їм повністю викорис-товувати вигоди, пов’язані з припливом іноземних інвестицій, для виконання національних, соціальних і економічних завдань і досягнення цілей розвитку; сприяти створенню внутрішніх еко-номічних умов для забезпечення оптимального балансу між ви-робництвом на внутрішньому і зовнішньому ринках.

Уряди розвинених та інших країн, що здатні зробити це, повинні активізувати свої зусилля зі збільшення технічної допомоги краї-нам, що розвиваються, шляхом: створення внутрішнього потенціалу з розробки та впровадження економічної політики країни; створен-ня і забезпечення функціонування ефективних систем оподатку-вання, систем звітності та фінансових секторів; сприяння розвитку підприємництва.

Міжнародне співтовариство повинне надавати активну під-тримку зусиллям країн, що розвиваються, у сприянні економічно-му співробітництву. Адже більш тісне економічне співробітництво між країнами, що розвиваються, є важливим компонентом зусиль зі сприяння економічному зростанню, створенню технічного потенці-алу і прискоренню розвитку цих країн.

На сьогодні середня загальна сума щорічних видатків на впро-вадження заходів зі сприяння переходу країн, що розвиваються, на принципи сталого розвитку становить 50 млн дол. США. Ці кошти надаються міжнародним співтовариством у вигляді субсидій або на пільгових умовах. У майбутньому обсяг фінансування буде залежа-ти від конкретних стратегій та програм, рішення про впровадження яких буде прийняте.

10. Сталий розвиток сільського господарства