Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
9. КРЕДИТНО-МОДУЛЬНА СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ : Введення до спеціальності. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

9. КРЕДИТНО-МОДУЛЬНА СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 

Загрузка...

Нинішня система підготовки фахівців з вищою освітою має пев-ні недоліки, а саме:

відсутність систематичної роботи студентів протягом навчально-го семестру; низький рівень активності студентів і відсутність елемен-тів змагання в навчальних досягненнях; можливість необ’єктивного оцінювання знань студентів; значні затрати бюджетних коштів і часу на проведення екзаменаційної сесії; відсутність гнучкості в системі підготовки фахівців; недостатній рівень адаптації випускників ВНЗ до швидкозмінних вимог світового ринку праці; низька мобільність студентів щодо зміни напрямів підготовки, спеціальностей та ВНЗ; недостатня можливість вибору студентом навчальних дисциплін.

Для подолання недоліків традиційної системи підготовки фа-хівців впроваджується кредитно-модульна система, що передбачає: відхід від традиційної схеми «навчальний семестр – навчальний рік – навчальний курс»; раціональний поділ навчального матеріалу дисципліни на модулі і перевірка якості засвоєння теоретичного і практичного матеріалу кожного модуля; перевірку якості підготов-ки студентів до кожного лабораторного, практичного чи семінар-ського заняття; використання більш широкої шкали оцінки знань; вирішальний вплив суми балів, одержаних протягом семестру, на підсумкову оцінку з навчальної дисципліни; стимулювання систе-матичної самостійної роботи студентів протягом усього семестру і підвищення якості їх знань; підвищення об’єктивності оцінювання знань студентів; впровадження здорової конкуренції в навчанні; ви-явлення та розвиток творчих здібностей студентів.

Одним з найважливіших стратегічних завдань на сьогоднішньо-му етапі мо-дернізації системи вищої освіти України є забезпечення якості підготовки фахівців на рівні міжнародних вимог.

У червні 1999 р. в італійському місті Болонья відбулася перша зустріч європейських міністрів, що відповідають за вищу освіту. Прийняту на цій зустрічі спільну декларацію міністрів Європи під-писали представники 29 країн Європи. В наступні роки до цієї де-кларації приєдналися ще 10 країн.

Після прийняття цієї декларації і за її назвою розширення євро-пейської інтеграції у сфері вищої освіти стали повсюдно називати Болонським процесом.

9. Кредитно-модульна система організації навчального процесу

Основним завданням цієї системи є запровадження передбаче-ної Болонською декларацією системи академічних кредитів, анало-гічній ЕСТS (Європейській кредитно-трансферній системі). Саме її розглядають як засіб підвищення мобільності студентів щодо пере-ходу з однієї навчальної програми на іншу, включно з програмами післядипломної освіти.

ЕСТS стане багатоцільовим інструментом визнання її мобіль-ності, засобом реформування навчальних програм, а та