Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
8.2. Самоосвіта студентів : Введення до спеціальності. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

8.2. Самоосвіта студентів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 

Загрузка...

Самоосвіта – обов’язкове самостійне придбання знань кожною сучасною людиною нашого суспільства. Воно є постійною, цілеспря-мованою, розумно організованою роботою збільшення і оновлення власних загальноосвітніх і професійних знань. Потреба в знаннях, прагнення краще зрозуміти навколишню дійсність – характерна по-треба передових людей. Самоосвіта – це усвідомлена необхідність вчитися, своєрідна творча праця, що доставляє приємне задоволен-ня не тільки від збагачення новими цікавими даними і відомостями, але і від усвідомлення віри в свої здібності і уміння здобувати нові знання.

Далеко не всі студенти чітко уявляють суть самоосвіти, її роль і значення в розвитку самостійності. Багато хто помилково вважає, що самоосвітою повинні займатися тільки ті громадяни, які не на-вчаються. Безумовно, самостійна підготовка до занять, вирішення завдань, розробка проектів, робота над першоджерелами при підго-товці до семінарів і т.д. також належать до самоосвіти. Проте разом з цими обов’язковими, передбаченими навчальними планами, робо-тами багато студентів залежно від наукових, професійних, спортив-них інтересів, нахилів і здібностей паралельно вивчають, набувають знань і умінь з інших наукових або практичних областей. Це потріб-но для того, щоб поглибити і розширити свій інтелектуальний або фізичний розвиток, оволодіти другою професією, випробувати сили в літературі, мистецтві тощо.

Багато студентів агрономічних спеціальностей в розширеному об’ємі вивчають сільськогосподарські машини, щоб мати нагоду продуктивніше і ефективніше використовувати результати науково-технічного прогресу. Є студенти, які додатково вивчають деякі еко-номічні дисципліни, цілком обґрунтовано вважаючи, що придбані знання будуть їм корисні в практичній діяльності. Деякі студенти захоплюються вивченням іноземної мови і до кінця терміну навчанВведення до спеціальності агрономія

ня вільно розмовляють і переводять без допомоги словника. Об-даровані і впевнені в своїх силах студенти паралельно здобувають вищу освіту з необхідної спеціальності (економіка, право, екологія тощо) на заочній формі навчання.

Особливо необхідна студентам самоосвіта в науково-дослідній роботі. Той, хто проводить дослідження з розробленої НПП теми і спостерігає тільки за тими показниками, які передбачені планом роботи, напевно не зверне уваги на якісь своєрідні, малопомітні від-хилення, які могли б згодом пояснити несподівані результати до-сліджень. Допомогою НПП треба користуватися, але й слід самому прагнути якомога повніше освоїти стан питання (вивчення літера-турних джерел) і методику досліджень з тим, щоб в ході проведення досліду відчувати (передбачати) можливі зміни (відхилення) тих чи інших показників і їх вплив на продуктивність сільськогосподар-ських культур і якість урожаю.

Досвідчений агроном повинен поєднувати професійні знання з широким кругозором, організаторськими здібностями, умінням творчо застосовувати свої знання в науково-дослідній і агрономіч-ній роботі, брати активну участь в громадському житті колективу.

Слід завжди пам’ятати, що книжкові знання стають власними тільки після самостійного осмислення, ув’язки з життям, перевірки у виробничих умовах.

В підвищенні ефективності самоосвіти велику допомогу сту-дентам можуть надати НПП. Під час читання лекцій і проведення практичних занять вони наголошують на основну і додаткову літе-ратуру з дисципліни і окремих її розділів. За допомогою до НПП можна звертатися і при складанні індивідуального плану, проте слід пам’ятати, що допомога повинна бути тільки в загальному керівни-цтві, інакше не буде самостійності. Необхідно, нехай навіть спершу з деякими неув’язками, виробити свій шлях пошуку знань, відшукан-ня потрібного матеріалу з питання, що цікавить. Надалі, перейма-ючи досвід НПП і товаришів, можна удосконалювати свої методи і прийоми роботи, роблячи самоосвіту більш цілеспрямованою.

Важливо чітко усвідомити, що в житті всьому треба вчитися, всім треба опановувати. Самостійно працювати над підвищенням свого освітнього рівня теж треба навчитися і краще всього це зроби-ти в студентську пору. Свої бажання і силу волі треба постійно спря-мовувати на розширення і поглиблення відомостей з різних питань агрономії і пов’язаних з нею суміжних спеціальностей і наук.

8. Організація самостійної роботи і відпочинку студентів

Для того щоб виробити власну думку з питання, що зацікавило, слід прочитати не одну статтю або книгу, а декілька і за можливості з різним обгрунтуванням явищ і процесів. Потім необхідно спробу-вати знайти зв’язок висловлених в наукових працях даних з навко-лишньою дійсністю, осмислити переконливі і сумнівні доводи і по-яснення. Ще краще, за нагоди, обговорити питання, що зацікавило, з НПП, товаришами, фахівцями.

Самостійність, як і здібності, розвиваються або слабшають, зату-хають залежно від навколишніх умов, вольових зусиль і характеру людей. Необхідно повною мірою віддавати себе навчальній, громад-ській і виробничій діяльності.

Самоосвіта тісно пов’язана з самовихованням, формуванням дисципліни, виробленням працездатності, наполегливості, сили волі. Основою для цього у студента повинні бути чітка мета, система в навчанні і загальна акуратність. Мета – це практичне відношення людини до дійсності, що визначає напрям і спосіб його діяльності. Успішне навчання робить мету студентів більш близькою і реаль-нішою, сприяє мобілізації їх сил і енергії. Система в навчанні до-зволяє доводити до кінця почату справу, розраховувати свої сили і здібності.

Зосередженість, сила волі необхідні для вироблення акуратності в найширшому розумінні цього поняття: добре, зі смаком одягатися, стежити за порядком в гуртожитку, на своєму робочому столі тощо. Слід усвідомити, що зібраність підвищує працездатність, дисци-пліну людини. І, навпаки, безладдя в речах, в записах тощо знижує працездатність, розсіює увагу, ослабляє волю. Недбалість, що пере-ходить в неохайність, викликає відчуження, антипатію товаришів.