Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
8. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ І ВІДПОЧИНКУ СТУДЕНТІВ 8.1. Самостійна робота студентів : Введення до спеціальності. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

8. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ І ВІДПОЧИНКУ СТУДЕНТІВ 8.1. Самостійна робота студентів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 

Загрузка...

Студенти, на відміну від учнів загальноосвітніх шкіл, мають біль-ше самостійності, яка не тільки і не стільки надає волю в діях, вчин-ках і у використанні навчального і вільного часу, скільки покладає на нього велику відповідальність за виховання і освіту. Усвідомити цю відповідальність, продумати, з чого почати і як побудувати свою діяльність, знайти гідне місце в студентському колективі – ось коло питань, які треба вирішувати студенту з перших днів і над якими необхідно замислюватися протягом всього терміну навчання.

Важливим завданням першокурсника є правильна організація самостійної роботи. Кожний студент по-своєму організовує поза-урочне навчання і своє дозвілля. При цьому більшість студентів у приклад ставить товаришів, особливо старшокурсників. Але це не завжди підходить для початківців- першокурсників. Багато часу, сил і енергії нерідко витрачається дуже нераціонально, поки не встановиться відносний порядок в організації самостійних занять, режиму харчування, використання вільного часу і т.д.

Успішне навчання студента у ВНЗ, вироблення оптимального ритму в навчанні багато в чому залежать від того, наскільки своє-часно він займеться організацією режиму навчання і відпочинку. Це особливо важливо в першому семестрі, коли ще не опробувані його студентські здібності. Позаурочну самостійну роботу можна умовно розділити на обов’язкову, яку необхідно виконувати за за-вданнями НПП (підготовка до семінарів, колоквіумів, заліків та іспитів, виконання курсових робіт і проектів) і самостійне підви-щення загальнотеоретичної або спеціальної підготовки. На початку навчання основні зусилля повинні бути зосереджені на своєчасно-му виконанні обов’язкової самостійної роботи – письмової, усної, навчально-практичної (збір гербарію, вивчення приладів тощо). На все це потрібно затрачувати 3–4 години на добу. Зрозуміло, різним за шкільною підготовкою і здібностями студентам потрібен неодна-ковий час. В першому семестрі краще виділяти більше часу глиб-шому опрацюванню матеріалу дисциплін, з яких доведеться здавати заліки та іспити. В подальшому, після успішної здачі першої екза-менаційної сесії, можна внести корективи в режим розподілу свого

8. Організація самостійної роботи і відпочинку студентів

вільного часу. Добре засвоєння і закріплення попередніх, особливо фундаментальних основ знань, дозволяє з глибшим розумінням і осмисленням сприймати матеріал подальших дисциплін. Тому, хто більше затрачував праці і зусиль на перших курсах, легше вчитися надалі. Наполегливе систематичне навчання, що вимагає значних вольових зусиль і енергії, з часом переходить в звичку і постійні регулярні заняття. Творча навчальна діяльність стає щоденною по-требою.

У всіх ВНЗ країни рівень вимог для всіх студентів приблизно однаковий, особливо на перших курсах. Диференціювати вимоги залежно від здібностей студентів дуже важко, та і навряд чи на пер-ших курсах в цьому є необхідність. Більшість студентів таланови-та, і якщо вибрана спеціальність до вподоби, то вони цілком здат-ні успішно вчитися. Крім того, зниження рівня вимог не тільки не сприятиме розвитку здібностей і стимуляції їх, а, навпаки, прирече студента на відставання в розвитку.

Багаторічний досвід показує, що ускладнення і невдачі у першо-курсників частіше за все виникають через пізню мобілізацію своїх зусиль з підготовки до сесії. Студентам необхідно завчасно готува-тися до екзаменаційної сесії, якомога раніше розрахуватися зі всіма поточними завданнями, роботами, заліками. Відстаючі, безтурбо-тні, пасивні й байдужі студенти нерідко здають залік і одержують допуск до іспитів перед самою сесією, коли переважна більшість їх товаришів вже декілька днів готується до іспитів. За три дні, відве-дених на підготовку до іспиту, освоїти дисципліну неможливо. Цей час необхідний для того, щоб остаточно зібратися з думками, осві-жити в пам’яті всі раніше набуті знання з даної дисципліни. Особли-во погіршується стан успішності у студентів, де відсутній контроль над ними з боку батьків, або ж останні байдужі до дітей.

Правильна організація самостійної роботи має важливе значення протягом всього періоду навчання і особливо в становленні і розвитку індивідуальних здібностей студентів. Здібності в навчанні – швидка кмітливість, добра пам’ять – це природний дар, і їх треба розвивати та вміло використовувати. В поєднанні з організованістю і працьо-витістю вони дозволяють краще і глибше проникнути в розуміння різних явищ і процесів, набути більше знань і умінь. З часом з таких професіонально підготовлених молодих людей звичайно зростають талановиті фахівці, керівники великих колективів або знамениті до-слідники.

Введення до спеціальності агрономія

Але не всі молоді люди використовують свої здібності за при-значенням. Нерідко вони спрямовують їх не на засвоєння і закрі-плення знань, а на якомога швидше звільнення від завдань, здачу заліків та іспитів. В результаті за успішної здачі всіх іспитів знання і уміння виявляються поверхневими, неміцними. Загальновідомо, що той студент, який легко і швидко запам’ятовує, “схоплює на льоту”, звичайно швидко і забуває. Міцні знання закріплюються в пам’яті за багаторазового повторення. Студенти, які систематично свідомо і в плановому порядку вивчали новий матеріал і повторювали по-передній, навіть за середнього рівня здібностей, нерідко на іспитах показують більш глибокі і міцні знання.

Важкі розділи окремих дисциплін, які вимагається добре запам’ятати, доцільно після вечірнього опрацьовування повторюва-ти вранці. Після глибокого і спокійного сну мозок людини, що від-почив, здатний краще сприймати і більшу кількість інформації. Ба-гато студентів вважають, що творча робота вранці найбільш плідна. Проте рідко хто із студентів продуктивно використовує уранішній час для самостійних занять. Добрі результати будуть тільки в тому випадку, якщо уранішні навчальні заняття проводяться щодня, а не від випадку до випадку. Для того щоб вставати вранці в 6 год, необ-хідно відповідно привчити себе раніше лягати спати звечора.

Обов’язкова самостійна робота у студентів виражається в різних формах. В навчальних планах агрономічних спеціальностей багато дисциплін описового характеру, вони не вимагають набуття і виро-блення певного досвіду та навичок, по них студент робить звіт НПП поетапно. Тому вся самостійна робота полягає в підготовці до здачі модулів, заліків чи іспитів. У зв’язку з великим об’ємом матеріалу для успішного освоєння цих дисциплін і здачі модулів, заліків або іспитів важливо своєчасно і систематично займатися опрацьовуван-ням лекцій і підручників. Кожний студент повинен орієнтовно, з урахуванням ступеня складності, розподілити свій час з таким роз-рахунком, щоб опрацьовування матеріалу з дисциплін закінчити за 10-15 днів до сесії і постаратися якомога раніше отримати заліки.

При вивченні фізики і основ вищої математики більше полови-ни обов’язкового навчального часу відводиться на практичні і лабо-раторні заняття, що проводяться під керівництвом НПП. Поточна самостійна робота з цих дисциплін виконується звичайно у вигляді домашнього завдання, вирішення задач, вивчення приладів і т.д. Че-рез складність завдань багато студентів на їх виконання витрачають

8. Організація самостійної роботи і відпочинку студентів

надмірно багато часу, в тому числі і передбаченого на самостійну роботу, внаслідок чого запускають опрацювання і закріплення те-оретичного матеріалу. Тому в окремих студентів із здачею цих дис-циплін виникає багато проблем.

За відсутності належного контролю з боку НПП деякі студенти вже з перших днів занять починають відставати з ряду дисциплін.