Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.7. Навчальна і виробнича практика : Введення до спеціальності. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

6.7. Навчальна і виробнича практика


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 

Загрузка...

Практика – це одна з форм виробничого навчання студентів. Їй належить найважливіша роль в зближенні теоретичної підготовки з практичною діяльністю, в становленні фахівців, що мають не тільки знання, але й професійне уміння, початковий досвід. Звичайно прак-тика проводиться після того, як студенти прослухають курс лекцій, освоять теоретичну частину. За цього випадку вони більш усвідом-лено і плідно виконують завдання, краще закріплюють і набувають нових навичок. Студенти агрономічних спеціальностей навчальну і виробничу практику проходять в польових умовах.

В агрономічній підготовці перед навчальною практикою ста-виться мета навчити студентів у польових умовах різним методам обстеження, визначення забур’яненості, густоти культур, якості виконання агрозаходів, картування ґрунтів і рослинного покриву, технологіям вирощування культурних рослин, використовувати сільськогосподарську техніку. Проводиться навчальна практика в осінній і весняно-літній періоди. З усіх агрономічних спеціальнос-тей в період навчальної практики студенти мають нагоду освоювати методики, набувати навичок науково-дослідної роботи з рослинами і ґрунтом. Це істотно розширює, поглиблює і закріплює теоретичні знання студентів, пов’язує навчання з майбутньою агрономічною діяльністю, прищеплює зацікавленість до постановки і проведення польових дослідів.

Навчальним планом агрономічних спеціальностей навчальна практика передбачається з ботаніки, ґрунтознавства, агрохімії, ме-ханізації сільського господарства, землеробства, плодівництва, ово-чівництва, рослинництва тощо. Програми практик складаються з урахуванням професійної спрямованості і спеціалізації.

Підводять підсумки з навчальної практики диференційовано з урахуванням особливостей дисципліни і спеціальності(гербарій, карта забур’яненості полів, ґрунтова карта, письмовий звіт, залік).

Виробниче навчання в аграрних ВНЗ безпосередньо пов’язано з майбутньою практичною діяльністю фахівця, тому є найважливі-шим елементом навчального процесу. В завдання виробничої прак-тики входить закріплення знань, отриманих студентами в процесі навчання у ВНЗ, на основі глибокого вивчення роботи сільськогос-подарського підприємства, установи і організації, в яких студенти проходять практику, а також оволодіння виробничими навиками і

Введення до спеціальності агрономія

передовими методами праці. Для студентів агрономічних спеціаль-ностей виробнича практика організовується з урахуванням профі-лю спеціальності і спеціалізації. Практику студенти проходять зви-чайно індивідуально в окремих передових господарствах, де вони не тільки набувають практичних навичок за фахом, але й знайомляться з життям трудового колективу, стосунками між людьми, трудовими традиціями. Виробнича практика дозволяє студентам застосовува-ти свої агрономічні знання, краще пізнати і зрозуміти особливості виробничої роботи, отримати практичні початкові навички роботи за фахом, перевірити на практиці можливість упровадження досяг-нень науки в сільськогосподарське виробництво, набути досвіду ор-ганізаторської роботи з людьми і управління колективом.

На виробничу практику переважна більшість студентів направ-ляються в навчально-виробничі центри, передові господарства і до-слідні станції з тим, щоб вони якомога повніше відчули перспективу своєї агрономічної діяльності, освоїли прогресивні методи роботи, усвідомили творчий характер праці.

В період виробничої практики багато студентів, що навчають-ся за ОКР «Спеціаліст», зараховують на штатні посади, і тоді вони відчувають всю відповідальність за доручену справу, за підтримку в колективі необхідної трудової дисципліни. Виробнича практика до-зволяє студентам виявити нахил до різних видів агрономічної робо-ти. Одні краще відчувають себе на практичній агрономічній роботі, іншим ближче адміністративна діяльність, треті своє покликання знаходять в постановці і проведенні дослідів і осмисленні отрима-них результатів.

Виробничу практику студенти проходять влітку за спеціально складеною програмою під керівництвом НПП ВНЗ і фахівця (ке-рівника) виробництва.

В період проходження виробничої практики студенти ведуть щоденник, де описують характеристику господарства, виробничо-економічні показники тощо. З незрозумілими питаннями з про-грами проходження практики і технології виробництва продукції землеробства студенти можуть звертатися за роз’ясненням до керів-ників практики, а також фахівців господарств.

Результативність виробничої практики багато в чому залежить від активності та ініціативи самих студентів. Спочатку студенти спостерігають за технологічними процесами, а потім поступово за-лучаються безпосередньо до виконавчої роботи. До кінця практики

6. Основні форми навчального процесу

багато хто стає активними помічниками керівників або навіть ке-рівниками колективів господарств (бригад, відділень). Маючи добрі теоретичні знання, студенти швидко набувають практичних умінь, необхідних навичок роботи з людьми, тому із захопленням беруться за вирішення складних технологічних завдань.

До кінця виробничої практики на основі записів у щоденнику, зібраного матеріалу і свіжих вражень студенти пишуть звіт з прак-тики. В деяких ВНЗ звіти остаточно доопрацьовуються на початку наступного семестру. Звіт з практики є вагомою письмовою робо-тою з аналізу господарства і власної агрономічної діяльності. Викла-дення матеріалу в ньому супроводжується картосхемами ґрунтових обстежень, планами землекористування, фотографіями, рисунками, графіками, таблицями, технологічними картами тощо.

Звіт з виробничої практики після перевірки його керівником захищають на кафедрі перед спеціальною комісією НПП у присут-ності студентів, закріплених за кафедрою. Захист звітів часто сумі-щають із засіданням студентського наукового гуртка у присутності студентів різних курсів. При захисті звіту основну увагу звертають на якість та ініціативу у виробничій роботі, ступінь самостійності, участь в громадському житті, зміст і оформлення самого звіту. Вра-ховують також відповіді на питання, відгуки з виробництва і керів-ника практики. Результати захисту оцінює комісія, що призначаєть-ся завідувачем кафедри. Диференційована оцінка проставляється в залікову книжку. Якщо студент одержує незадовільну оцінку з виробничої практики, то йому призначають повторне проходження практики в період канікулярного часу.