Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.6. Заліки та іспити : Введення до спеціальності. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

6.6. Заліки та іспити


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 

магниевый скраб beletage

Навчальний процес у вищій школі будується так, щоб знання і уміння студентів безперервно нарощувалися, збагачувались і за-кріплювалися. Всі форми навчання (лекції, семінари, практичні і лабораторні заняття, консультації, колоквіуми) і самостійна робота студентів спрямовані на систематичне поповнення знань протягом всього семестру. У активно працюючих студентів основоположні знання дисциплін увесь час розширюються і поглиблюються. Тео-ретичні знання, отримані на лекціях, доповнюються і закріплюють-ся при підготовці до семінарів, роботі з першоджерелами і особливо на семінарських заняттях, де у формі дискусій обговорюються най-важливіші теоретичні положення.

6. Основні форми навчального процесу

Практичні і лабораторні заняття сприяють закріпленню теоре-тичних знань і дають можливість їх прикладного використовування. Студенти набувають уміння працювати з приладами, лабораторним устаткуванням, сільськогосподарськими машинами, тракторами тощо. Всі питання, що виникають, вирішуються з НПП на заняттях, консультаціях. Поступово всі знання, уміння, навики з дисциплін, що паралельно і послідовно вивчаються, формують певний рівень підготовки. Найбільш чітко і повно ступінь навчальної підготовки виявляється після проходження дисципліни (або її відособленої частини).

Якщо протягом навчального процесу студент не набирає до-статньої кількості рейтингових балів він має здавати іспити і заліки. Навчання за кредитно-модульною системою регламентує вивчення дисципліни за модулями, які потім і здаються у формі усного опи-тування або тестового контролю з використанням персональних комп’ютерів.

Іспити – заключна перевірка придбаних теоретичних знань, а також виявлення здібностей до їх застосування на практиці.

Розрізняють іспити семестрові, курсові і державні. Семестрові іспити проводяться з всієї дисципліни або її частини в кінці семе-стру. Курсові іспити є підсумковими і проводяться після закінчення вивчення навчальної дисципліни. В об’ємних дисциплінах семе-строві іспити бувають проміжними, а курсові заключними. Держав-ні іспити проводяться з основних дисциплін в кінці всього періоду навчання. Результати здачі іспитів визначаються оцінками: «від-мінно», «добре», «задовільно» і «незадовільно». Приймають іспити професори, доценти і старші викладачі, які читають даному потоку лекції з дисципліни.

Рівень знань характеризується об’ємом, глибиною і ступенем засвоєння теоретичного матеріалу дисципліни, а також умінням пов’язати теорію з розв’язанням практичних завдань, пошуком но-вих знань, умінням захищати і обґрунтовувати висунуті положення, знанням літератури з даної дисципліни і оцінюється екзаменатором у міру викладення відповідей на питання. Оцінки «відмінно», «до-бре», «задовільно» позитивні. Вони проставляються НПП в заліко-ву книжку студента і екзаменаційну відомість. Незадовільна оцінка в залікову книжку не заноситься.

Залік – одна з форм перевірки виконання студентами практич-них, лабораторних, курсових робіт, засвоєння матеріалу семінар-Введення до спеціальності агрономія

ських занять, результатів навчальної практики. З деяких дисциплін заліки встановлюються і з теоретичних (лекційним) курсів.

Заліки з практичних і лабораторних робіт, а також лекцій-них курсів, що не передбачають іспит, приймають після їх ви-читки до початку екзаменаційної сесії. З семінарських занять заліки виставляють з урахуванням якості конспектів, рефератів, доповідей, а також якості і змісту виступів студентів на семіна-рах. НПП має право виставити заліки без опитування студентів, що проявили високу активність на практичних і семінарських заняттях.

Здача іспитів і заліків має важливе навчально-виховне значен-ня. В процесі підготовки до заліків та іспитів студенти всебічно по-повнюють і закріплюють теоретичні знання, приводять їх в більш струнку систему, доповнюють новими даними з першоджерел і на-вчальної літератури.

Підготовку до іспитів слід починати з перших днів навчальних занять, не роблячи великих перерв протягом всього семестру. Іспити протягом сесії проводяться через 3–4 дні. Цей час треба використо-вувати на ретельне відтворення всього матеріалу в пам’яті, прогля-дання програми дисципліни, повторення найскладніших питань.

Більшість НПП приймає іспити по білетах, які містять два-три питання. На підготовку до відповідей звичайно відводиться 30—40 хвилин. За цей час дуже важливо ретельно обдумати і написати план побудови відповідей на всі питання. Нерідко студент, не розра-хувавши час, детально пише відповідь на перше питання і не встигає обдумати, з’ясувати зміст двох інших. В результаті відповідь на пер-ше питання виявляється надмірно детальною і глибокою, а на інші – короткою і поверхневою. Кожний студент повинен уміти будува-ти свої відповіді по суті, висловлювати їх упевнено, чітко, логічно і послідовно.

Навчання за кредитно-модульною системою вимагає оцінюван-ня знань студента за системою ЕСТS як при здачі заліку, так і іс-питу. Перевага цієї системи у тому, що студентом протягом періоду вивчення дисципліни накопичуються бали, які підсумовуються і у кінці семестру чи навчального року кожен студент знає свою кіль-кість балів, з якої йому виставляється оцінка автоматично. Він має право на повторну здачу іспиту, якщо накопичена сума балів його не задовольняє з метою отримання вищої оцінки.

6. Основні форми навчального процесу