Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.5. Курсові роботи і проекти : Введення до спеціальності. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

6.5. Курсові роботи і проекти


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 

Загрузка...

З деяких дисциплін, найбільш тісно пов’язаних з професійною підготовкою агрономів, навчальним планом передбачено вико-нання курсових робіт і проектів. Це письмова самостійна робота з певної дисципліни і суміжних наук, що вивчаються, з якої-небудь конкретної теми. Основна мета їх – навчити студентів самостійно і цілеспрямовано вирішувати спеціальні і загальнотеоретичні за-вдання. Студент, з урахуванням певних вихідних даних конкретно-го господарства, які дає НПП чи він бере сам, займається збором літературного і практичного матеріалу, шукає оптимальні варіанти, шляхи рішень і відповідно до завдання робить письмові висновки і пропозиції виробництву.

Складність завдань безперервно зростає від перших курсів на-вчання до старших. Курсові роботи студентів другого і третього років навчання звичайно мають реферативний і розрахунковий ха-рактер і не вимагають великих творчих зусиль. Заздалегідь НПП детально пояснюють хід виконання курсової роботи, а в багатьох випадках і видають спеціально розроблені методичні вказівки щодо форми, змісту, обсягу її написання. Керівники курсових робіт і про-ектів проводять регулярні консультації. З кожним роком навчання рівень самостійності студентів зростає, і на старших курсах ці робо-ти і проекти носять виробничий характер. В ході виконання курсо-вих робіт і проектів відбувається професійне становлення студентів, отримується досвід роботи з різноманітним матеріалом (науково-агрономічною літературою, агрорекомендаціями, практичними даними, інструкціями, даними наукових установ), поглиблюється

Введення до спеціальності агрономія

науково-теоретична підготовка, чіткіше виявляються професійні здібності, виробляються навички письмового викладення своїх ду-мок, пропозицій, висновків.

Курсовими роботи і проекти називаються через їх належність до певного курсу. Виконуються всі вони протягом одного, рідко – двох семестрів. Відмінності між курсовими роботами і проектами в тому, що останні більше насичені елементами проектування, пов’язані з розробкою комплексу заходів. В навчальних планах агрономічних спеціальностей курсові проекти складніші за змістом і виконуються на старших курсах. Завдання з курсових робіт і проектів студенти одержують суворо індивідуальні, по можливості, на початку семе-стру, коли у студентів більше вільного часу. Це дозволяє також по-вніше використовувати матеріал лекцій і практичних занять.

Підготовлені курсові роботи і проекти студенти звичайно захи-щають на відповідних кафедрах перед комісією з двох-трьох НПП. Успіх виконання і захисту багато в чому визначається своєчасним початком роботи та інтенсивним продовженням. Багато навіть кра-щих студентів дуже довго займаються підбором матеріалу і обдуму-ванням плану роботи. Слабші студенти до безпосереднього напи-сання приступають тільки в другій половині, або й у кінці семестру, тому на завершальному етапі, коли треба найбільш чітко сформулю-вати висновки і підготуватися до захисту, залишається дуже мало часу, і вони одержують оцінку нижче своїх можливостей.

В навчальних планах агрономічних спеціальностей передбачено від 3 до 5 курсових робіт з найважливіших дисциплін спеціальності.