Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.4. Семінарські занняття : Введення до спеціальності. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

6.4. Семінарські занняття


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 

Загрузка...

Однією з важливих і найскладніших форм навчального процесу є семінарські заняття, призначені для глибокого й активного засво-єння науково-теоретичного матеріалу дисциплін, що вивчаються. Навчальними планами агрономічних спеціальностей семінарські заняття передбачені з суспільно-економічних дисциплін (Історія України тощо).

На семінарах студенти групи під керівництвом НПП вчаться ло-гічно мислити, аналізувати і узагальнювати теоретичні положення, історичні факти, експериментальні дані, виробляти власні переко-нання з тих або інших обговорюваних питань.

Семінари за своїм навчальним і виховним значенням прирівню-ються до лекцій. Вони сприяють оволодінню мистецтвом письмоВведення до спеціальності агрономія

вого викладення матеріалу в період самостійної підготовки і усного логічно обґрунтованого виступу під час самих занять.

Семінари мають тісний взаємозв’язок з лекційним курсом і нау-ковими працями, як першоджерелами наукових теоретичних знань. Висока результативність семінарських занять досягається за умови формування в свідомості студентів наукових основ матеріалу, що вивчається.

Залежно від специфічних особливостей дисципліни, опрацьову-ваної теми, характеру першоджерел застосовуються дві форми про-ведення семінарських занять.

Перша – бесіда або дискусія за попередньо відомим планом. За цієї форми студенти користуються першоджерелами, пишуть конспекти, проглядають записи лекцій. Друга форма занять більш результативна на старших курсах. Вона передбачає підготовку сту-дентами невеликих доповідей з подальшим їх обговоренням всіма учасниками семінару. Виступи студентів на семінарах не повинні зводитися до простого переказу змісту лекцій або підручників. Зна-чно важливіше спробувати знайти свій підхід до обґрунтовування якихось положень, при доказі постаратися навести нові дані, факти, переконливіші аргументи.

Для того щоб семінари проходили в атмосфері високої творчої активності, студенти повинні бути достатньо підготовлені, знати теоретичний матеріал, тобто заздалегідь опрацювати лекції і під-ручники, законспектувати першоджерела. Семінари звичайно три-вають дві або чотири години з однієї або двох тем, розчленованих на декілька питань. Студенти на семінарах виступають за власною ініціативою або за викликом НПП. В деяких випадках зі складних розділів дисциплін, що вивчаються, дозволяється при виступах ко-ристуватися конспектами.

На перших семінарських заняттях найважливішим завданням є придбання студентами навичок наукового мислення. Але щоб твор-чо мислити, необхідно мати певний початковий запас знань і постій-но їх поповнювати. Якщо врахувати, що семінарські заняття прово-дяться з нових тем, то для активної участі в них необхідно освоїти теоретичний матеріал для того, щоб при обговоренні було легко пригадати найважливіші положення і навести переконливі докази. Це дозволить при обговоренні проблемних ситуацій будувати свій виступ, відстоювати ті або інші положення на фактичному матері-алі. Логіка міркувань і доказів найбільш переконливі за наведення

6. Основні форми навчального процесу

неспростовних фактів експериментальних вимірювань і визначень, опрацьованих методом статистичного аналізу.

Деякі студенти, що з тих чи інших причин не підготувалися до семінару, пропускають заняття. З одного боку, це порушення дисци-пліни, що передбачає покарання, з іншого, це призводить до ще біль-шого відставання з даної теми. Коли ж студенти приходять добре підготовленими і проявляють високу активність, семінарські занят-тя перетворюються на цікаві наукові дискусії, що є формою пошуку істини. Такі семінари укріплюють і підсилюють інтерес до науки, першоджерел, розвивають творчу самостійність студентів, дозволя-ють глибше і повніше розуміти суть матеріалу, що вивчається.