Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ЯК ГАЛУЗЬ МАТЕРІАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА 1.1. Основне призначення сільського господарства : Введення до спеціальності. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

1. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ЯК ГАЛУЗЬ МАТЕРІАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА 1.1. Основне призначення сільського господарства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 

Загрузка...

Сільське господарство – найважливіша галузь матеріального виробництва, що забезпечує продуктами харчування безперервно зростаючі потреби населення і сировиною харчову й легку промис-ловість України.

Сільське господарство поставляє людству особливу енергію не-замінної форми, яка потрібна для прояву всіх життєвих процесів. Будь-яка діяльність людини пов’язана з витратою енергії. Ця своє-рідна життєва енергія укладена в тих органічних продуктах харчу-вання, які регулярно споживає кожна людина. Виробництво про-дуктів харчування і постачання їх людям – найважливіше завдання сільського господарства.

Проте цим значення сільського господарства у сфері матеріаль-ного виробництва не вичерпується. Другим завданням є задоволен-ня потреб в деяких видах сировини, переважно легкої, промисло-вості. Сільськогосподарська сировина займає значну, а у багатьох випадках і провідну роль у виробництві одягу, взуття, меблів, мила, парфумерії, деяких видів фарб, лаків, лікарських засобів та іншої необхідної для людей продукції.

Сільське господарство є також джерелом будівельних матеріа-лів – деревини, живої тяглової сили і транспортних засобів (воли, верблюди, олені, коні тощо) і, що особливо важливо на сьогодні – енергетичної сировини (олійні культури, деякі відходи рослинни-цтва і тваринництва, що використовуються як паливо), палива.

Основним біологічним процесом в сільському господарстві є перетворення кінетичної енергії сонячного променя в потенційну енергію органічної речовини зелених рослин. Сонце є джерелом енергії, яка забезпечує розвиток всього живого на нашій планеті.

Процес поглинання сонячної енергії і утворення органічної ре-човини в зелених рослинах називається фотосинтезом. Він здійсню-ється на світлі зеленими органами рослин, в першу чергу, листям. В процесі життєдіяльності за певного температурного режиму зелені рослини, використовуючи сонячну енергію, поглинаючи з повітря вуглекислий газ, з ґрунту – воду і сполуки азоту та зольні елементи живлення, створюють органічну речовину. Своєрідність цього про-1. Сільське господарство як галузь матеріального виробництва

цесу полягає в накопиченні кінетичної енергії сонячного проміння в потенційній формі органічної речовини і виділенні вільного кисню. Всі інші організми споживають цю органічну речовину, руйнуючи її й вивільняючи приховану в ній енергію, яка витрачається на прояв життєвих процесів і створення нової органічної речовини тварин-ного походження. Перетворення і розкладання органічної речовини тваринами супроводжується споживанням кисню і виділенням вуг-лекислого газу.

Таким чином, в процесі життєдіяльності рослин не тільки ство-рюються продукти харчування для людини і корми для тварин, але й відбувається поглинання з атмосфери вуглекислого газу і збага-чення її киснем.

Ф. Енгельс називав рослини великими поглиначами і храните-лями сонячної енергії в зміненій формі. Вся еволюція живої приро-ди відбувалася і відбувається в постійній і жорсткій залежності від еволюції рослинності. Життєдіяльність рослин в минулі геологічні епохи забезпечила не тільки розквіт сучасного світу, але й накопи-чила в надрах планети колосальну кількість енергії у вигляді гумусу ґрунту, торфу, кам’яного вугілля, природного газу і, мабуть, нафти.

Сучасні науково-технічні досягнення дають можливість на базі високого розвитку хімії і техніки штучно створювати органічні ре-човини або їх замінники. Новітня техніка дозволяє вже сьогодні одержувати органічні сполуки у промислових масштабах.

Існування тваринного світу залежить від життєдіяльності рос-лин. Основні зусилля людей спрямовані на безперервне підвищен-ня продуктивності рослин і раціональне їх використання.

Процес сільськогосподарського виробництва здійснюється в своєрідних умовах. Основною виробничою базою для нього є по-верхневий шар суші нашої планети. Придатні для сільськогосподар-ського виробництва грунти є вічним, незамінним, невідчужуваним, непереміщуваним продуктом природи, джерелом добробуту люд-ських поколінь. Одвічно для всіх грунт святий, а з точки зору земле-роба вважається годувальником. Він постійно забезпечує культурні і дикі рослини водою, повітрям, зольними елементами й азотом та визначає продуктивність і якість урожаю.

На сьогодні продукція сільського господарства – це не дари при-роди, а результат значних трудових зусиль людей. Пішов у далеке минуле той час, коли первісні люди здобували продукти харчування з дикорослих рослин, а м’ясо, молоко і жир – полюванням на диких

Введення до спеціальності агрономія

тварин. Сільське господарство з’явилося тоді, коли людина від збо-ру зерна і плодів перейшли до механічного обробітку ґрунту, сівби і вирощування рослин, а від полювання на диких тварин – до їх при-ручення і одомашнення. Певні витрати зусиль і часу були потріб-ні для отримання продукції і раніше, але вирішальну роль людська праця почала відігравати з виникненням сільського господарства. Вся історія розвитку землеробства свідчить, що добування життєво необхідної продукції завжди було пов’язано із значними витратами часу і трудових зусиль.

Для того щоб сільському населенню, що відносно і абсолютно зменшується, забезпечувати зростаючі потреби країни в продуктах харчування необхідно постійно підвищувати науково-технічний рівень сільськогосподарського виробництва і ефективніше вико-ристовувати трудові ресурси. Рівень технологізації, меліорації, ме-ханізації, автоматизації і електрифікації сільського-сподарського виробництва, і навіть комп’ютеризації, що безперервно зростає, по-стійно вимагає не тільки повнішого використання річної фундації робочого часу в суспільному господарстві, але й значного підви-щення кваліфікації працівників господарств усіх форм власності і господарювання. Україна – аграрна держава. Саме сільське госпо-дарство є найбільшим споживачем багатьох галузей промисловості – сільськогосподарського машинобудування, автомобільної, хіміч-ної, паливної тощо.