Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.2. Практичні заняття : Введення до спеціальності. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

6.2. Практичні заняття


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 

Загрузка...

Практичні заняття призначені для закріплення і розширення те-оретичних знань, отриманих студентами на лекціях і при самостій-ній роботі з підручниками. Практичні заняття в навчальному про-цесі агрономічних спеціальностей мають велике виховне і освітнє значення. Звичайно вони проводяться в групах (з деяких предметів у підгрупах) після відповідних лекцій. На одному з перших занять НПП знайомлять студентів з організацією робочих місць, порядком виконання лабораторних завдань, видають або закріплюють від-повідні прилади, пояснюють їх будову і принцип роботи, правила користування і техніку безпеки. Дуже важливо добре освоїти лабо-раторне обладнання і зрозуміти суть завдання. Це дозволить пра-цювати впевнено і самостійно. Не слід проявляти надмірну поспіш-ність у виконанні завдань. Деякі студенти починають працювати, ще не дослухавши НПП і не з’ясувавши добре хід виконання завдання. За таких випадків виграш у часі звичайно супроводжується вели-кою кількістю допущених помилок або необхідністю переробляти роботу заново.

На практичних заняттях примножуються раніше отримані науково-теоретичні знання. Тому від студентів вимагається, щоб вони перед заняттями вивчили відповідний матеріал із конспектів лекцій і підручників. В цьому випадку закріплення, розширення і поглиблення знань відбувається швидше і успішніше. Студенти, маючи теоретичні основи знань, зосереджують свої зусилля на ви-конанні завдань і вправ, ознайомленні і освоєнні різних методів аналізу, встановленні закономірних зв’язків і придбанні експери-ментальних навиків тощо. Якщо ж студенти приходять на практич-ні заняття непідготовленими, то вони можуть бути не допущені до занять, або ж НПП доведеться частину навчального часу затрачува-ти на переказ необхідного матеріалу, щоб можна було приступити до виконання плану. Студенти, не допущені до занять, повинні від-працювати їх з іншими групами або в позаурочний час. За випад-6. Основні форми навчального процесу

ків, коли заняття проводяться вимушено за скороченою програмою, звичайно залишається менше часу на розвиток здібностей студента самостійно освоювати ті або інші прилади, проводити досліди, одер-жувати нові знання і навики тощо. Все це негативно відбивається на процесі засвоєння запланованого матеріалу. Ще в більш важкому положенні опиняються окремі слабо підготовлені студенти. Не ма-ючи необхідних початкових теоретичних знань, вони не все можуть зрозуміти із загальних коротких пояснень НПП і тому відчувають себе невпевнено.

У більшості випадків на кожному подальшому практичному за-нятті відбувається ускладнення завдань і більш детальний та гли-бокий аналіз матеріалу. Іноді заняття органічно взаємозв’язані і без освоєння початкового матеріалу не можна приступати до подальшо-го. Все це підкреслює, що практичні заняття пропускати не можна і приходити на них треба достатньо підготовленими.

З деяких предметів практичні і лабораторні заняття є основою вивчення. Лекції з цих дисциплін або не читаються (іноземна мова, аналітична хімія), або ж їх кількість невелика і вони не мають тісно-го взаємозв’язку з матеріалом, що підлягає вивченню на практичних заняттях. За цього випадку основний матеріал студенти одержують з навчальної літератури і з пояснень НПП. Таким чином, практичні заняття можуть бути як джерелом наукових знань, так і їх практич-ним додатком і закріпленням.

При вивченні деяких дисциплін, що вимагають від студентів ви-рішення певних проблем, зрозуміти суть і дати правильний аналіз з використанням широкого кола базових знань можна тільки під безпосереднім керівництвом НПП. Наприклад, при складанні схем різних сівозмін можливі декілька варіантів правильного їх проекту-вання. У зв’язку з цим НПП дають спочатку завдання без детальних роз’яснень для того, щоб студенти прийшли до істини самостійно, шляхом подолання помилок в результаті активної розумової діяль-ності та всебічного аналізу можливо більшої кількості рішень (варі-антів). Аналогічна обстановка може бути і на практичних заняттях з інших дисциплін.

Без допомоги НПП важко самостійно вивчити сільськогосподар-ські машини, трактори, автомобілі, а також багато сучасних приладів лабораторного устаткування. Навіть найдетальніший опис збирання і розбирання окремих складних вузлів сільськогосподарських машин не дає такого результату в придбанні навичок, як спостереження і про-Введення до спеціальності агрономія

слуховування при цьому пояснень НПП: кожний студент групи або підгрупи має нагоду в ході занять запитати і з’ясувати все незрозумі-ле. Відмінних результатів добиваються студенти, коли вони самі роз-бирають і збирають ті чи інші машини, вузли, агрегати під контролем НПП. За цього випадку не тільки розширюються і поглиблюються знання студентів, але й отримуються уміння, навички, виробляється професійна впевненість і спритність в поводженні з деталями і вузла-ми машин. НПП надає можливість самостійно відшукати спосіб най-раціональнішого рішення і підказує тільки за випадків, коли студенти «зайшли в тупик» або пішли у бік від правильного напряму.

За колективних розв’язань вправ або вивченні сільськогоспо-дарської техніки деякі невпевнені в собі студенти, з побоювання якби не опинитися в смішному положенні, прагнуть рідше виходити до дошки, стендів, вузлів і машин. Ця помилкова сором’язливість є не тільки втратою можливостей для розвитку активного творчого пошуку та інтелектуального самоудосконалення, але й проявом без-вілля.

Свідоме і своєчасне подолання своїх недоліків – основний шлях до успіху, виховання впевненості, формування вольового характеру, а також звільнення особи від звичок і нахилів, що обмежують твор-чий розвиток студента.