Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.3. Права та обов’язки студента : Введення до спеціальності. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

5.3. Права та обов’язки студента


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 

магниевый скраб beletage

Успішний початок студентської діяльності багато в чому визна-чається умінням швидко адаптуватися до студентського колективу, нових вимог, норм поведінки, обов’язків.

Юридичною основою діяльності і поведінки студентів є права й обов’язки, визначені Положенням про вищі навчальні заклади України і Статутом вищої школи. Для того щоб свідомо і цілеспря-мовано почати студентське життя, першокурсники повинні знати, які права надаються їм суспільством і які в новій соціальній сфері накладаються обов’язки.

Усі студенти в період навчання у ВНЗ мають право: користу-ватися навчальними, а у ряді випадків і науковими лабораторіями, кабінетами, читальними залами, бібліотеками та іншими навчально-допоміжними установами, а також спортивними базами і споруда-ми. Відповідно до навчального плану НПП ознайомлюють першо-курсників з лабораторіями, де будуть проводитись лабораторні, практичні і семінарські заняття, а також з порядком виконання за-вдань, технікою безпеки тощо. На лекційних і практичних заняттях НПП рекомендують обов’язкову і додаткову літературу з окремих розділів або з дисципліни в цілому. Цю літературу студенти беруть у бібліотеках додому або вивчають в читальних залах; вони беруть участь в науково-дослідній роботі при кафедрах, виступають з до-повідями на засіданнях студентського наукового гуртка або на кон-ференціях, організованих студентським самоврядуванням. Але спо-чатку студенту необхідно ознайомитися з тематикою наукових робіт на кафедрах і вибрати собі відповідну тему та наукового керівника дипломної роботи, потім вступити в члени відповідного науково-го гуртка і приступити до безпосередньої роботи під керівництвом НПП.

Найбільш обдарованим студентам, що поєднують відмінне на-вчання з громадською роботою, рішенням Вченої ради ВНЗ можуть призначатися іменні стипендії Президента України, Кабінету МініВведення до спеціальності агрономія

стрів України, міського голови, голови обласної або районної адмі-ністрації, видатних діячів науки, техніки і культури тощо.

Студентам, що навчаються без відриву від виробництва, вста-новлені додаткові відпустки та інші пільги. Іногородні студенти ма-ють право на поселення у гуртожитку.

За добру успішність, активну громадську діяльність, високі по-казники у виробничій роботі ректор ВНЗ встановлює для студентів різні заохочення: нагороджує путівками, подарунками, виносить по-дяку тощо.

Студентам, які виконали протягом всього періоду навчання увесь об’єм навчального плану, програм, успішно захистили ди-пломну роботу або здали державні іспити, видають диплом про за-кінчення ВНЗ з присвоєнням відповідної кваліфікації і нагрудний знак.

Студентам, які отримали не менше 75% відмінних оцінок з дис-циплін навчального плану, а решту оцінок – «добре», захистили ди-пломні роботи або здали державні іспити на «відмінно», проявили себе в науковій і громадській роботі, видається диплом з відзнакою. Фахівцям, що мають диплом з відзнакою, надається першочергове право вступу до аспірантури.

Обов’язки студентів: систематично і глибоко опановувати теоре-тичними знаннями, практичними уміннями і навичками з своєї спе-ціальності, працювати над підвищенням свого науково-технічного і культурного рівня; відвідувати обов’язкові навчальні заняття і своєчасно виконувати всі види навчальної роботи і практики; по-казувати приклад у відносинах з товаришами, бути працелюбним і дотримуватись правил проживання в гуртожитку; брати участь в пропаганді наукових знань; виконувати правила внутрішнього роз-порядку, розвивати самообслуговування, брати активну участь в громадському житті вузу.

У кожній навчальній групі з числа найактивніших і успішних студентів призначається староста. Він втілює в життя в своїй групі всі накази, розпорядження і вказівки ректорату і деканату, підпо-рядковуючись безпосередньо декану і його заступнику.

Основні функції старост груп, відповідно до типових правил внутрішнього розпорядку, наступні: персональний облік в спеціаль-ному журналі відвідувань студентами всіх видів навчальних занять; щоденна подача до деканату рапорту про нез’явлення або спізнення студентів на заняття, виявлення причин порушення відвідування;

5. Організація навчального процесу

спостереження за станом навчальної дисципліни в групі на лекці-ях, практичних заняттях, за збереженням навчального устаткуван-ня та інвентаря; своєчасна організація отримання і розподілу серед студентів групи підручників і навчальних посібників; сповіщення студентів про зміни в розкладі навчальних занять; призначення на кожний день по черзі чергових по групі.

Розпорядження старости в межах цих функцій обов’язкові для всіх студентів групи.

Студенти повинні бути дисциплінованими і охайними як в на-вчальному закладі, так і в гуртожитку, на вулиці, в громадських місцях. Вони зобов’язані дбайливо і акуратно відноситися до влас-ності ВНЗ (книг, приладів, машин, знарядь, меблів, комп’ютерів тощо); дотримуватись чистоти і порядку в навчальних і навчально-виробничих приміщеннях, не виносити без дозволу адміністрації предмети і устаткування з лабораторій, навчальних та інших при-міщень.

У випадках, якщо студент із поважних причин пропустив занят-тя, він зобов’язаний поставити до відома про це декана не пізніше ніж за день, і представити дані про причини пропуску (у деканаті зробити відповідну відмітку). У разі хвороби необхідно представити довідку лікувальної установи ВНЗ, або ж лікарняний листок непра-цездатності.

Навчальні заняття у ВНЗ проводять за розкладом, складеним відповідно до навчального плану і програм дисциплін. Основними критеріями успішності студентів є здача курсових робіт, модулів, заліків і екзаменів. У кожному семестрі теоретичне навчання закін-чується екзаменаційною сесією. До іспитів допускаються студенти, які успішно виконали всі роботи, передбачені навчальним планом, здали модулі і заліки. Якщо передбачені навчальним планом контр-ольні, курсові, лабораторні роботи не виконані через хворобу або через інші поважні причини, то термін здачі сесії подовжується і встановлюються індивідуальні терміни здачі заліків та іспитів.

Студент, що отримав незадовільну оцінку з певної дисципліни, позбавляється права на отримання стипендії в наступному семестрі, а до перездачі допускається після закінчення сесії. Як виняток, за наявності поважних причин, може бути дозволена перездача в кінці сесії після здачі екзаменів з решти дисциплін.

Студента, що отримав незадовільні оцінки не менше ніж з трьох дисциплін в період сесії або ж не перездав заборгованість у встанов-Введення до спеціальності агрономія

лений термін хоча б з однієї дисципліни, відраховують з числа сту-дентів ВНЗ.

Усі права й обов’язки студентів в першу чергу спрямовані на всебічне і глибоке оволодіння знаннями, придбання необхідних на-вичок наукової, організаторської і виховної роботи з тим, щоб в май-бутньому стати добрим, різносторонньо підготовленим фахівцем.

За невиконання обов’язків, неуспішність, порушення дисциплі-ни, правил внутрішнього розпорядку і проживання у гуртожитку на студентів можуть накладатися наступні стягнення: зауваження, до-гана, строга догана з попередженням і навіть відрахування з числа студентів ВНЗ. Для успішного виконання своїх обов’язків студен-там необхідно виробити відношення до навчальної праці як до пер-шої життєвої необхідності.

Основними документами, що свідчать про навчання у ВНЗ, є сту-дентський квиток і залікова книжка. Вони мають єдину форму і вида-ються кожному прийнятому у ВНЗ студенту на увесь період навчання.

У залікову книжку заносять результати здачі за семестри всіх заліків, курсових робіт (проектів) і екзаменів з дисциплін, навчаль-ної і виробничої практики за всі роки навчання, а також результа-ти здачі державних іспитів і захисту дипломних робіт за підписами НПП, що виставили оцінку.

У багатьох університетах введений індивідуальний графік на-вчання студента, що дає можливість йому краще організувати свою роботу, при цьому зростає роль куратора (наставника) групи, який «веде»студента протягом всього періоду його перебування у ВНЗ.