Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
5.2. Структура аграрного вищого навчального закладу : Введення до спеціальності. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

5.2. Структура аграрного вищого навчального закладу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 

Загрузка...

Основна тенденція розвитку вищої освіти в Україні – створення великих навчальних університетських центрів, до складу яких мо-жуть входити ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, наукові установи, бази виробничих практик – передові господарства, філії кафедр тощо. Кращі аграрні ВНЗ є великими науковими центрами, де освіта і на-ука розвиваються в гармонійному поєднанні відповідно до запитів сільськогосподарського виробництва.

Відповідно до Положення про вищі навчальні заклади України і Статуту вищого навчального закладу структура сільськогосподар-ських ВНЗ наступна.

Керує академією або університетом ректор, який призна-чається Міністерством аграрної політики України з числа відо-мих і авторитетних учених. На ректора покладається керівництво адміністративною і виховною роботою серед студентів, НПП і навчально-допоміжного персоналу. Він здійснює контроль за вико-нанням навчальних планів і програм, навчальних дисциплін, планів науково-дослідних та інших видів робіт.

5. Організація навчального процесу

Безпосереднє керівництво навчальною, навчально-методичною, науковою і виховною роботою здійснює Перший проректор.

Керівництво науковою, науково-методичною роботою здійснює проректор з наукової роботи. Він керує науковими лабораторіями, дослідними полями, навчально-дослідними господарствами, пропа-гандою і упровадженнями у виробництво досягнень науки і передо-вого досвіду, всією науковою і науково-методичною діяльністю.

Керівництво адміністративною і господарською діяльністю ВНЗ покладається на проректора з адміністративно-господарської роботи.

При необхідності, за погодженням з Міністерством аграрної по-літики України, у ВНЗ вводять посади проректорів з заочного на-вчання, фінансової діяльності, підвищення кваліфікації, зовнішніх зв’язків тощо.

Профспілковою роботою серед НПП, студентів і обслуговуючо-го персоналу в більшості ВНЗ керують профспілкові комітети.

До складу аграрних ВНЗ можуть входити факультети, відділен-ня, кафедри, філіали, навчально-консультаційні пункти, науково-дослідні установи, навчально-виробничі центри, лабораторії, бібліо-теки, навчально-дослідні і експериментальні господарства, дослідне поле, навчально-дослідні лісництва, розсадники, ресурсні центри, видавництва, друкарні, установи культурно-побутового призначен-ня та інші підрозділи.

Основними навчально-науковими і адміністративними під-розділами ВНЗ є факультети, які здійснюють підготовку студен-тів, аспірантів і докторантів за однією або декількома споріднени-ми спеціальностями, підвищення кваліфікації фахівців і керівних працівників сільського господарства, а також керують науково-дослідною роботою кафедр, дослідним полем.

До складу факультету входять деканат, кафедри і лабораторії. За великого контингенту студентів, наявності декількох спеціальнос-тей або форм навчання (очної, заочної, екстернатної) у складі фа-культетів створюють відділення з окремих спеціальностей або форм навчання. Це дозволяє краще організувати навчальний процес.

Керує роботою факультету декан, який обирається радою фа-культету на термін до 5 років у державних і до 7 років у національ-них університетах з числа професорів або досвідчених доцентів. На факультетах з великою кількістю студентів вводиться посада заВведення до спеціальності агрономія

ступника декана. Він призначається ректором, переважно з числа осіб, що мають досвід, науковий ступінь або вчене звання.

Основними навчально-науковими підрозділами ВНЗ і факуль-тету є кафедри. Їх очолюють завідувачі, які обираються Радою ВНЗ з числа академіків і членів-кореспондентів державних академій Укра-їни, професорів, докторів наук або доцентів на 5 років. До штатного розкладу кафедр можуть входити професори, доценти, асистенти, старші викладачі, викладачі, старші і молодші наукові співробітни-ки, наукові співробітники, докторанти, аспіранти, старші і молодші лаборанти, лаборанти, препаратори та інший персонал.

НПП кафедр під керівництвом завідувача здійснюють навчаль-ну, методичну і науково-дослідну роботу за однією або декількома близькими дисциплінами, ведуть виховну роботу серед студентів, готують науково-педагогічні кадри і підвищують їх кваліфікацію. Професори, доценти, асистенти, старші викладачі кафедр обирають-ся на свої посади на конкурсній основі радами ВНЗ, або факульте-тів, контрактною комісією ВНЗ терміном до 5 років.

Під керівництвом ректора організовується і працює Рада ВНЗ, яка розглядає основні питання діяльності вищого навчального за-кладу. До складу Ради ВНЗ, окрім ректора, входять проректори, декани факультетів, завідувачі кафедр, видатні учені й передові ви-робничники, кращі студенти студентського самоврядування, пред-ставники громадських організацій.

На факультетах створюються ради факультетів. На них обира-ється декан і розглядаються основні питання методичної, навчаль-ної і наукової діяльності колективу факультету. До складу ради фа-культету входять декан (голова), його заступник, завідувачі кафедр, провідні професори і НПП, представники громадських організацій, кращі студенти.

У великих ВНЗ країни за наявності достатньої кількості докто-рів наук створюються спеціалізовані вчені ради з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття науково-го ступеня доктора або кандидата наук.

Порядок прийому дисертацій і присудження вчених ступенів визначається Вищою атестаційною комісією (ВАК) при Кабінеті Міністрів України.

Основні питання, пов’язані з процесом навчання і виховання студентів (переведення студентів з курсу на курс, призначення сти-пендій, складання розкладу навчальних занять, облік відвідування

5. Організація навчального процесу

і успішності студентів, представлення до заохочення і накладання стягнення), вирішуються деканатом. Декан, його заступник і секре-тар здійснюють втілення в життя навчальних планів і програм, під-тримують безпосередній зв’язок із НПП, студентами, беруть участь в розподілі навчального навантаження і громадських доручень тощо.