Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 5.1. Особливості організації навчального процесу : Введення до спеціальності. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

5. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 5.1. Особливості організації навчального процесу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 

Загрузка...

В сучасній вищій школі основна увага приділяється розвитку творчого мислення, пробудженню прагнення до знань.

На сьогодні студентів слід навчати не констатації фактів, а творчому і логічному мисленню. Але щоб почати творчо мислити, потрібно мати певні теоретичні основи наукових знань. Ці фунда-ментальні теоретичні знання в першу чергу і отримують студенти з дисциплін, що вивчаються на перших курсах у ВНЗ. Для підтримки постійного творчого розвитку особи також необхідне безперервне збагачення її новими науковими знаннями.

У зв’язку з тим, що вища освіта має певну завершеність з тієї або іншої галузі знань на якийсь певний період часу, підготовка фахів-ців у першу чергу пов’язана з необхідністю оволодіння певною кіль-кістю теоретичних і практичних знань, накопичених в тій або іншій галузі господарської і наукової діяльності людей. Для зручності ви-вчення увесь об’єм матеріалу, що підлягає освоєнню, штучно роз-членовують на предмети або дисципліни, а за кредитно-модульною системою навчання – на кредити та модулі. Такий розподіл про-водиться з метою досконалішого і кваліфікованішого викладання і кращого контролю за засвоєнням вивченого матеріалу. НПП вищих навчальних закладів спеціалізуються в більш вузькому профілі, що дозволяє освоювати матеріал значно повніше і глибше за найвищого науково-теоретичного рівня.

Ряд дисциплін гуманітарного, соціально-економічного і природничо-наукового спрямування, професійної та практичної підготовки розділені на частини, і студенти послідовно вивчають і звітують (здають іспити або заліки) по частинах.

НПП увесь навчальний матеріал розподіляють як невід`ємні складові органічно взаємопов’язаного єдиного процесу навчан-ня і виховання. На будь-якому курсі при вивченні всіх дисциплін необхідно прагнути з року в рік повніше і глибше усвідомлювати взаємозв’язок і послідовність матеріалу, що вивчається. Це дозво-лить на вищому свідомому рівні сприймати і оцінювати значення кожної нової дисципліни.

Для того щоб вільно аналізувати і синтезувати нові знання в струнку систему понять і уявлень, робити власні висновки, необхідВведення до спеціальності агрономія

но не тільки збагатити свою пам’ять новою інформацією, але й ви-робити в собі здібність до глибокого і всебічного її осмислення.

При читанні лекцій і проведенні групових занять та семінарів НПП- враховують раніше набуті знання як в середній школі, так і у ВНЗ – при вивченні попередніх і паралельних дисциплін. Сту-денти, які усвідомили логічну послідовність у вивченні матеріалу, взаємозв’язок, взаємозалежність і взаємообумовленість дисциплін, швидше засвоюють і ефективніше використовують знання. Вони добре розуміють, що «зайвих» дисциплін немає, а зусилля, потраче-ні на їх вивчення, не марні.

На сьогодні у ВНЗ в тісному взаємозв’язку вивчаються і освою-ються теоретичні і практичні професійні знання і уміння. Основні види навчальних занять – лекції, лабораторні і практичні заняття, семінари, навчальна практика, курсова робота, дипломна робота, консультація, контрольна робота і самостійні заняття студентів – знаходяться в тісному взаємозв’язку і взаємозалежності.

Основою організації навчального процесу слугує система навчан-ня. В середній школі застосовується класно-урочна система, за якої за-няття ведуть окремі вчителі з відповідних предметів. У ВНЗ за очної (стаціонарної) форми навчання прийнята циклічна система, що скла-дається з різних форм теоретичних і практичних занять і базується на суворому дотриманні графіка навчального процесу з розподілом всіх дисциплін навчального плану, навчальної, дослідно-агрономічної, ви-робничої практики, курсових робіт, заліків та іспитів.

У всіх аграрних ВНЗ навчальний процес здійснюється в осно-вному в однакових формах. Календарні терміни семестрових занять, навчальної, науково-агрономічної і виробничої практики мало від-різняються і тому дозволяють ефективніше планувати від’їзд сту-дентів на виробничу практику і розподіл фахівців після закінчення ВНЗ.

У ВНЗ за заочної форми навчання прийнята наочно-курсова система навчання, за якої дисципліни, курсові роботи, проекти, залі-ки та іспити також розподіляються по курсах (роках навчання), але виконання контрольних робіт, здача заліків та іспитів дозволяються студентам у міру підготовки як в період лабораторно-екзаменаційної сесії, так і в інший час ( із збереженням послідовності дисциплін в навчальному плані ).

У середній школі учні одного віку і рівня навчання об’єднуються в постійні за складом класи, у ВНЗ – в групи. У ВНЗ форми організації

5. Організація навчального процесу

і навчання досить істотно видозмінюються і розширюються з ураху-ванням особливостей навчання і професійної спрямованості. В школах всі заняття класно-урочні, у ВНЗ – поряд з груповою вводиться ще й потоково-курсова форма навчання, в основному при читанні лекцій. Та-ким чином, студенти постійно спілкуються в процесі навчання не тільки усередині групи, але й з усім потоком курсу. У ВНЗ з великим набором студентів (понад 150–175 чоловік) звичайно організовують два потоки.

Урок по 40–50 хвилин з подальшою перервою на відпочинок зберігається і у ВНЗ, але застосовуються і здвоєні уроки з малою перервою або рідше без перерви.

Увесь період навчання у ВНЗ розділяється на курси (роки). На-вчальний рік складається з двох семестрів. В кожному семестрі па-ралельно вивчається декілька дисциплін. Деякі дисципліни вивча-ються протягом декількох семестрів. Кожний семестр закінчується екзаменаційною сесією. Протягом семестру і сесії студенти здають від чотирьох до шести заліків і від трьох до п’яти іспитів. При цьому всі заліки студенти повинні здати у встановлені терміни до початку сесії. Тільки, як виняток, окремим студентам, за наявності поваж-них причин (хворів, брав участь в спортивних змаганнях тощо), до-зволяється здача заліків у період сесії. До початку екзаменаційної сесії студент повинен не тільки здати заліки, але й виконати інші роботи, передбачені навчальним планом, – зібрати гербарій рослин, написати і здати або захистити контрольні роботи чи проекти, від-звітувати за учбову, науково-агрономічну або виробничу практику, відпрацювати лабораторний практикум тощо. Заліки з деяких дис-циплін можуть виставлятися НПП автоматично, за успішного ви-конання всіх семестрових робіт або завдань.

У всіх ВНЗ введене обов’язкове відвідування навчальних за-нять. Проте студентам, що досягли високих показників у навчанні і суспільно корисній роботі, в окремих випадках наказом ректора ВНЗ дозволяється навчання за індивідуальним графіком. Перехід студентів агрономічних спеціальностей на індивідуальний графік навчання доцільний після отримання диплома ОКР «Бакалавр», коли освоєні основні базові дисципліни. Для цього необхідно вчи-тися на добре і відмінно, брати активну участь в науково-дослідній і суспільній роботі. Індивідуальний графік, що передбачає терміни здачі курсових робіт, проектів, заліків та іспитів, складається сту-дентом спільно з керівником наукової роботи і узгоджується з де-каном.

Введення до спеціальності агрономія

У навчальному процесі ВНЗ спостерігається глибока диферен-ціація у вивченні теоретичної і практичної частин дисциплін. Перша висвітлюється в основному в лекційному курсі і підручниках. За-кріплення, а в деяких випадках і розширення теоретичних положень здійснюється на семінарських, практичних і лабораторних заняттях. Видані також навчальні посібники, практикуми, методичні розроб-ки для практичних і лабораторних занять.

В деяких ВНЗ застосовується потокова система навчання. Прохо-дження (вивчення) дисципліни в семестрі здійснюється не паралель-но, а послідовно, тобто студенти протягом декількох тижнів відповідно до об’єму годин, що відводиться, вивчають спочатку одну дисциплі-ну, потім другу, потім третю і т.д. Звітують (здають заліки та іспити) студенти у міру завершення вивчення дисциплін – прослуховування лекцій, проходження практикуму. Потоковий метод навчання особли-во зручний для вивчення тих дисциплін, при освоєнні яких студенти самостійно виконують завдання, а аудиторна фундація достатня для забезпечення кожному з них робочого місця. За потокового навчання можна відмінити екзаменаційні сесії. Проте за такої форми навчання є істотні недоліки, тому вона не отримала широкого розповсюдження.