Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
4.3. Агрономічні спеціальності та спеціалізації : Введення до спеціальності. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

4.3. Агрономічні спеціальності та спеціалізації


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 

Загрузка...

Агрономічними називаються спеціальності, в професійній під-готовці яких вивчаються теоретичні і практичні основи аграрного виробництва. Основна увага в них зосереджена на: ґрунтах і спосо-бах підвищення їх родючості; рослинах і шляхах збільшення їх про-дуктивності; технологіях і механізації процесів в землеробстві; еко-номіці, організації і управлінні господарствами аграрного сектору економіки країни.

Підготовка агрономів за ОКР «Магістр», «Спеціаліст» і «Ба-калавр» в Україні здійснюється у ВНЗ І-ІV рівнів акредитації. Ви-пускники ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації (ОКР “Бакалавр” і молод-ший спеціаліст) набувають основ теоретичних агрономічних знань, необхідні уміння і навички для практичної роботи. Основну увагу в їх підготовці зосереджують на освоєнні агротехнічних заходів ви-рощування сільськогосподарських культур (механічному обробітку ґрунту, захисті культурних рослин від бур`янів, шкідників та хво-роб, підготовці насіння до сівби, застосуванні добрив, сівбі культур, способах і техніці поливів, догляді за посівами і збиранні врожаю).

У ВНЗ III—IV рівнів акредитації вища освіта органічно пов’язана з наукою; в ході навчального процесу проводиться активна наукова робота студентами під керівництвом НПП.

Випускники ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, що навчались за ОКР “Спеціаліст” і “Магістр”, отримують всебічну і глибоку теоре-тичну підготовку на сучасному рівні розвитку агрономічної науки. Вони здатні після набуття необхідного практичного досвіду вирі-шувати всі агрономічні завдання сільськогосподарського виробни-цтва, бути науково-педагогічними працівниками ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, а також займатися науково-дослідною роботою. Слід

4. Система вищої освіти в Україні

завжди пам’ятати, що навчання і виховання це не просте засвоєння певної кількості теоретичних знань, агрономічних правил. У ВНЗ обов’язкова активна самостійна діяльність. Загальновизнано, що вища форма навчання і виховання – це самоосвіта і самовиховання.

Система вищої аграрної сільськогосподарської освіти в Украї-ні спрямована на підготовку фахівців, що уміють творчо мислити, самостійно ставити і вирішувати агрономічні завдання, набувати нових знань, перевіряти ефективність окремих агротехнічних за-ходів і рекомендацій в методично правильно поставлених польових дослідах.

В системі вищої освіти за напрямом підготовки 6.090101 – “Аг-рономія” готуються спеціалісти за наступними спеціальностями та спеціалізаціями (табл. 1).

Випускникам ВНЗ за спеціальністю «Агрономія», що навчали-ся за освітньо-кваліфікаційною програмою 6.130100 «Бакалавр» присвоюється кваліфікація «Технолог з агрономії», за освітньо-кваліфікаційною програмою 7.130102 «Спеціаліст» – «Агроном», за освітньо-кваліфікаційною програмо