Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.2. Основні завдання вищої школи : Введення до спеціальності. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

4.2. Основні завдання вищої школи


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 

Загрузка...

На вищі навчальні заклади, покликані готувати висококваліфі-кованих фахівців з широким кругозором, покладені наступні осно-вні завдання:

– по-перше, озброїти студентів глибокими загальнонауковими і професійними знаннями, вести їх підготовку на рівні новітніх досягнень науки і техніки, що припускає постійне вдосконален-ня змісту навчання з урахуванням досягнень науково-технічної революції; – по-друге, сформувати у студентів світогляд, що передбачає ши-рокий політичний і культурний кругозір, мислення науковими і соціальними категоріями, уміння аналізувати суспільні явища і розглядати свою діяльність як складову вирішення суспільних завдань; – по-третє, виробити у студентів – майбутніх керівників і вихова-телів трудових колективів– уміння і практичні навики ведення організаційної роботи.

Важливе завдання вищої школи на сучасному етапі – виробити у студентів життєву потребу до самостійної творчої праці, постійно-го вдосконалення своїх здібностей і поповнення знань за отримання необхідних навичок і умінь. Тому, починаючи з першого курсу, вся система навчання у ВНЗ будується на активній самостійній роботі як під час лабораторних, практичних занять, так і навчальної та ви-робничої практик.

Підготовка фахівців, особливо з тривалим, як у ВНЗ, терміном навчання, розрахована на майбутнє, і її результативність визнача-ється не тільки рівнем теоретичних знань, але й соціальною та про-фесійною адаптацією випускників. Останнє істотно залежатиме від того, наскільки фахівець підготовлений до самостійного вирішення завдань в умовах виробництва. В процесі навчання кожний студент повинен постійно оцінювати придбані знання й уміння з позицій їх виробничого значення.

4. Система вищої освіти в Україні

У ВНЗ зосереджена велика кількість наукових кадрів. У зв’язку з цим на них покладено завдання виконання науково-дослідних ро-біт, які є базою підготовки докторів і кандидатів наук, а також магіс-терських і бакалаврських робіт.

Наукові дослідження проводяться як з розробки теоретичних проблем або вирішення практичних завдань розвитку різних галу-зей народного господарства, так і з вдосконалення навчального про-цесу.

Важливим завданням НПП є видання високоякісних підруч-ників і навчальних посібників. До цієї роботи, як правило, залуча-ються найбільш кваліфіковані професори і доценти, що мають вели-кий досвід педагогічної роботи, добре знають виробництво, ведуть науково-дослідну роботу. В підручниках і навчальних посібниках мають бути висвітлені не тільки теоретичні основи дисциплін, але й останні досягнення науки і практики. Не менш важлива вимога до підручників – доступність для самостійного вивчення. Останнє особливо важливо для студентів заочної і екстернатної форм на-вчання.

Крім підручників і навчальних посібників ВНЗ випускають на-укові праці, тематичні збірники, рекомендації виробництву, наукові і науково-практичні журнали тощо. Багато учених ВНЗ є авторами і співавторами фундаментальних наукових робіт, монографій, а та-кож науково-виробничих, виробничо-практичних і виробничих ви-дань, що сприяє прискоренню науково-технічного прогресу.

ВНЗ готують не тільки висококваліфікованих фахівців, але й зна-чну частину наукових і науково-педагогічних кадрів для країни. Здій-снюється ця робота здебільшого через аспірантуру і докторантуру.

На ВНЗ покладене також завдання підвищення кваліфікації фа-хівців, що мають вищу освіту, зайнятих в різних галузях народного господарства, культури, освіти і охорони здоров’я. В багатьох ВНЗ, у тому числі і аграрних, успішно працюють факультети підвищення кваліфікації. В плановому порядку при ВНЗ організовуються курси для фахівців і керівників, на яких вивчаються нові досягнення в на-уці, техніці, на практиці. До викладання на факультетах підвищення кваліфікації залучаються поряд з відомими ученими досвідчені пра-цівники виробництва, менеджери провідних фірм, новатори, раціо-налізатори.

Одним із завдань ВНЗ є розповсюдження наукових знань. В цій роботі активну участь беруть не тільки НПП, але й студенти.

Введення до спеціальності агрономія

Важливим завданням ВНЗ є підвищення якості підготовки і ефективності використання випускників, закріплення їх на вироб-ництві. Ректорати, деканати, методичні комісії підтримують зв’язок з випускниками, вивчають їх роботу, виявляють недоліки в підго-товці, розробляють заходи щодо їх усунення і поліпшення підго-товки фахівців. Поряд з науковими конференціями в багатьох ВНЗ щорічно або періодично проводяться навчально-методичні конфе-ренції, семінари, присвячені різним проблемам вдосконалення на-вчального процесу.