Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.1. Особливості вищої освіти : Введення до спеціальності. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

4.1. Особливості вищої освіти


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 

Загрузка...

Вища освіта є заключним етапом в системі навчання і органіч-но взаємозв`язана з наукою і технікою. Вона вирішує властивими їй способами, заходами і засобами однакові з ними завдання – пізнан-ня об’єктивних законів розвитку природи і суспільства, виявлення природних багатств навколишнього світу і оволодіння силами при-роди з метою задоволення потреб людства, чисельність якого по-стійно зростає.

Найтісніший взаємозв’язок і взаємозалежність спостерігається між вищою освітою і наукою. Основне призначення науки – дослід-ницька діяльність, спрямована на розширення знань про природу, суспільство і мислення, а вищої освіти – передача і розповсюдження накопичених і особливо нових знань певній частині громадян для

4. Система вищої освіти в Україні

підготовки їх як фахівців для всіх галузей народного господарства країни (будівництво, транспорт, зв`язок, сільське господарство, охорона здоров`я, машинобудування тощо). Вища освіта постійно вбирає, переробляє, систематизує знову отримані знання, уміння і робить їх надбанням в першу чергу підростаючих поколінь. В сис-темі вищої освіти одночасно готується значна частина висококвалі-фікованих наукових кадрів, озброєних науковими знаннями мате-ріального світу, суспільного розвитку і мислення, від яких істотно залежить подальший розвиток науки.

Розширення сфери діяльності науки, розчленовування її за про-блемним, а не дисциплінарним принципом, її досягнення і більш тісний зв’язок з виробництвом сприяють подальшому розвитку і диференціації системи вищої освіти. Водночас підвищення рівня підготовки фахівців, а з них наукових кадрів у системі вищої освіти, створює передумови для проведення більш глибоких досліджень, прискорює темпи розвитку науки.

Наука і вища освіта знаходяться в тісному взаємозв’язку з розвитком техніки. Наука є теоретичною основою вдосконалення техніки. Водночас технічні досягнення в процесі історичного роз-витку вивели науку з колись споглядального в активний чинник виробництва матеріальних засобів. У сучасних умовах науково-технічної революції наука пронизує всі сфери суспільного життя, стає провідною силою прогресу в перетворенні природи і суспіль-ства, тому вона в своєму розвитку випереджає всі інші галузі ді-яльності, у тому числі й розвиток техніки. Наукові знання, на-уковий підхід на сьогодні необхідні і у всіх ланках системи вищої освіти.

В сучасних ВНЗ, оснащених досконалим науковим устаткуван-ням, наука і практика являють собою єдине ціле, де одночасно одер-жують нові знання, систематизують, розробляють теорії і займають-ся їх впровадженням у виробництво.

Наукові ідеї і відкриття звичайно не відразу набувають мате-ріальної сили. Для того щоб нові ідеї почали активно впливати на виробничі процеси, необхідно щоб ними оволоділи кадри, які без-посередньо беруть участь у сфері виробництва. Це і виконується освітянськими навчальними закладами через систему підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації фахівців.

Навчальний процес і виховна робота у вищій школі пройшли складний шлях розвитку і безперервно удосконалюються. Вища

Введення до спеціальності агрономія

школа увібрала в себе все краще і прогресивне, що створено і пере-вірено як в нашій країні, так і за її межами. Під впливом суспільного прогресу зміст навчання і виховання безперервно видозмінюється і удосконалюється в тісному зв’язку з інтенсивним розвитком науки і техніки, з потребами виробництва.

За сучасних умов, коли об’єм науково-технічної інформації по-двоюється через кожні 3-4 роки, одним з найважливіших завдань навчального процесу є інтенсифікація процесу навчання, тобто при-скорення в розумних межах засвоєння студентами фундаменталь-них основ наукових знань при збереженні неослабного інтересу і високої працездатності.

Найістотнішою якісною відмінністю навчання у вищій школі є велика самостійність в навчальних заняттях, підготовці до виконан-ня навчальних робіт, семінарів, домашніх завдань, розробки проек-тів, проведенні наукових досліджень, виконанні суспільних робіт, в організації відпочинку і т.д., що активізує пізнавальну діяльність студентів. Прояв і розвиток самостійності у студентів полягає у: са-мовихованні ініціативного і активного відношення до цілеспрямо-ваного пізнавального творчого пошуку, раціональному засвоєнні нової інформації, виробленні індивідуального підходу і прийомів до-бування і закріплення в пам’яті нових відомостей і знань, придбанні навиків їх використання для практичного вирішення навчальних і наукових завдань, освоєнні досвіду з метою подальшої успішної ви-робничої діяльності.

Дуже важливо, щоб з перших днів навчання у ВНЗ студенти сприйняли й глибоко усвідомили необхідність прояву самостійності під час лекційних, лабораторно-практичних і семінарських занять.

Науково-педагогічними працівниками (НПП) багатьох кафедр розроблені методичні вказівки (поради), максимально наближені до виробничого керівництва, інструкцій, технологічних рекомендацій. Вони дозволяють студентам самостійно виконувати навчальні за-вдання і успішно освоювати нові методи аналізів, а також проводи-ти різні спостереження за ростом і розвитком культур і ґрунтовими процесами. На сьогодні у всіх ВНЗ країни посилюється наукова під-готовка фахівців. У сільськогосподарське виробництво надходять нова техніка, нові форми добрив, різні пестициди і регулятори рос-ту, з року в рік збільшується потік нових рекомендацій з технологій вирощування сільськогосподарських культур. Тому для вирішення складних агрономічних питань потрібні фахівці з науковою підго-4. Система вищої освіти в Україні

товкою, здатні дати всебічний аналіз взаємозв’язаним виробничим процесам, закласти і провести досліди з порівняльної ефективності різних агрозаходів, нових рекомендацій.

Рівень підготовки фахівців у вищій школі значно залежить від складу НПП і технічної оснащеності ВНЗ. НПП вищої школи від-різняються глибокими знаннями, високою ерудицією і спеціальною підготовкою. Одночасно з педагогічною роботою вони проводять наукові дослідження, як правило, з тієї дисципліни, яку викладають. НПП аграрних ВНЗ– це академіки, професори, доктори наук, доцен-ти, кандидати наук, старші викладачі і асистенти, що беруть активну участь в розробці окремих розділів своєї науки. Лектори (академіки, професори, доценти) не пасивно переказують книжковий матеріал, а творчо узагальнюють результати досліджень як вітчизняних, так і зарубіжних вчених з тієї чи іншої проблеми, пов`язують теоретичні питання з практичною діяльністю на виробництві. Окремі НПП за-ймаються дослідженнями навчального процесу та удосконалюють методи і форми навчання. Асистентами кафедр працюють, як пра-вило, найбільш обдаровані молоді випускники ВНЗ. Вони беруть безпосередню участь в проведенні експериментальних досліджень з тематики кафедри.

Дуже складною є проблема оптимального співвідношення в навчальних планах загальнотеоретичних і спеціальних дисциплін. Життя і практика показали, що без міцних фундаментальних тео-ретичних знань основ наук важко добиватися великих успіхів як в освоєнні спеціальних наук, так і практичній діяльності на виробни-цтві.

Економічна політика покликана забезпечити одночасно з вико-нанням безпосередньо виробничих завдань також успішне вирішен-ня соціально-політичних проблем, пов’язаних з формуванням нової людини, вихованням всебічно розвинутих і підготовлених фахів-ців. Слід враховувати, що сучасний науково-технічний прогрес не тільки не скорочує вартість навчання фахівців вищої кваліфікації, а значно підвищує її. Для підготовки такого фахівця необхідне до-сконале сучасне навчальне і наукове обладнання, нова література і навчально-допоміжний матеріал. При постановці і проведенні до-статньо глибоких досліджень в агрономії потрібно мати не тільки нові найдосконаліші сільськогосподарські машини і трактори, але й сучасне лабораторне устаткування. У зв’язку з цим рівень технічної оснащеності лабораторій кафедр аграрних ВНЗ набуває надзвичай-Введення до спеціальності агрономія

но важливого значення як в проведенні наукових експериментів, так і широкому залученні студентів до наукової роботи.

Пізнавальна здатність людей безмежна, і молодь найбільш про-дуктивно, вибірково вбирає в себе накопичені людством знання і осягає мудрість життя.